• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09127975250
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید شمش چدن ⭐️ از بازیافت آهن قراضه (0 تا 100)

(2 votes, average 5 out of 5)

طرح توجیهی شمش چدن از بازیافت قراضه

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید شمش چدن با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1401 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی تولید شمش چدن را که قدیمی هستند ، صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ تولید شمش چدن از بازیافت آهن قراضه


قراضه آهن و فولاد شاید در نگاه اول کالایی بی استفاده، فاقد ارزش و کـارآیی باشـد کـه بهتـرین راه خلاصی از آن معدوم کردن آن باشد، ولی همین ماده بی ارزش در جایی دیگر حکم طـلا پیـدا می کند. تا جایی که فولادسازان و کارخانه های مـرتبط، بـدون قراضـه و البتـه سـنگ آهـن تقریبـا بی کار می شوند . 

صنعت بازیافت ، یک صنعت مهم و اساسی در کـشور بـشمار مـی آ یـد کـه تحـت آن ضـایعات و قراضه های آهن و فولاد جمع آوری و با ذوب و تبدیل به شـمش ، قابلبـت اسـتفاده در صـنعت را مجددا پیدا می نماید . شمش تولید شده در کارگاه های ریخته گری به قطعات بـا ارزش مبـدل مـی گردد و بدین وسیله قراضه و ضایعات آهن و فولاد مجددا به چرخه مصرف وارد می گردد .  

امروزه قراضه آهن و فولاد نه تنهـا در بـازار هـای داخلـی ، بلکـه در بازارهـای جهـانی از رونـق بسیار خوبی برخوردار است . به عنوان نمونه میزان واردات آهن قراضه به کـشورمان در اشـکال مختلف حدودا معادل 150000 تن در سال است .

قراضه آهن و فولاد پس از ورود به کشور در دو شکل مـورد استفاده قرار می گیرد : 

 • شکل اول : استفاده در کارخانه های ذوب آهن به منظـور کـاهش دمای ذوب و افـزایش رانـدمان وکیفیت آن
 • شکل دوم : ذوب قراضه ها و تبدیل آنها بـه شـمش بـه منظـور تولیـد مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده کارگاه های ریخته گری در سطح کشور

با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت این صنعت در کشور مشخص می گردد . شمش چدن یک محصول واسطه ای است که در تولیـد محـصولات نهـایی کـاربرد دارند و به عنوان یک مـواد اولیـه نیز محـسوب مـی شود.                                             

کد آیسیک و تعرفه گمرکی صنعت بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن عبارتند از :

 • کد آیسیک شمش فلـزاتی که حاصـل از بازیافـت ضـایعات و خرده فلز میباشند : 28911210
 • تعرفـه گمرکی شمش حاصـل از ذوب مجـدد آهـن و فـولاد 7204 می باشد .
 • حقوق ورودی آن 4 درصد میباشد.

با مراجعه به سا یت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شـماره استاندارد 3815 و 3817 برای این محصولات استخراج شده است .

✳️ موارد مصرف و کاربرد شمش چدن بازیافتی از قراضه آهن 

گارکاه های ریخته گری شمش هـای چدن تولیـدی طـرح حاضـر را خریـداری کرده و با استفاده از آن ، انواع قطعات ریخته شده فولاد و چدن را تولید می نماینـد . البتـه لازم بـه ذکر است که قطعات تولیدی از شمش های مشابه طرح حاضر ، قطعات با خـواص مکـانیکی پـائین خواهند بود .    


✔️ فرایند بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن


فرایند بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن

فـولاد و چـدن فلزاتـی هـستند کـه قابلیـت اسـتفاده مجـدد دارنـد . بنـابراین قطعـات و مصنوعات ساخته شده  آن ها ، پس از پایان عمر سرویس دهی ، قابلیت تبـدیل مجـدد بـه قطعـات دیگر را دارا هستند . این امر بوسیله جمع آوری قراضه های آهن ، ذوب و تبـدیل آن هـا بـه شـمش صورت می گیرد . شمش تولید شده بعنوان مـاده اولیـه در کارگاه هـای ریختـه گـری  بـه قطعـات مصرفی صنعت و بازار تبدیل می گردد . در شکل زیر فرایند بازیافت شرح داده شده است .   

با توجه به فرایند تعریف شده، شرح فرایند بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن به صورت زیر قابل تعریف است : 

✳️ 1 - آماده سازی قراضه ها :

مواد اولیه مورد استفاده در بازیافـت ، انـواع قراضـه هـای آهـن ، فـولاد و چـدن اسـت . ایـن قراضه ها از سطح کشور جمع آوری و به محل کارخانه منتقـل خواهـد شـد . قراضـه هـای جمـع آوری شده در شکل قطعه صنعتی ، پروفیـل هـای سـاختمانی ، ورق و غیـره اسـت . 

بنـابراین بـه منظور ایجاد قابلیت ذوب در این قراضه ها لازم اسـت ابعـاد آنهـا در حـد خـوراک مناسـب کـوره تبدیل گردد . این امر بوسیله برشکاری قطعات بزرگ ، پرسکاری قطعـات حجـیم و مـوارد مـشابه آنها صورت می گیرد.   

✳️ 2 - ذوب قراضه ها :

قراضه های آماده شده در مرحله قبلی به کوره پاتیلی منتقل شده و در آنجـا ذوب و جهـت ریختـه گری آماده می گردد .  

✳️ 3 - آلیاژ سازی :

تنوع قراضه های رسیده به کارخانه از نظر ترکیـب شـیمیائی بـسیار متفـاوت اسـت . از این رو به منظور ایجاد آلیاژی کـه قابلیـت اسـتفاده در صـنعت را داشـته باشـد ، لازم اسـت بعـضا تغییراتی در ترکیب فلز مذاب انجام گیرد که این امر تحت عنوان آلیاژ سازی نامیده شده است .  

✳️ 4 - ریخته گری :

مذاب آماده شده در داخل قالب های ماسه ای ریختـه گـری  مـی گـردد . فراینـد ریختـه گـری  از لحاظ آهنگ ریخته گری  و خنک کاری از اهمیت و حساسیت بالائی برخوردار مـی باشـد . عملیـات اضافه کردن مواد جوانه زنـی و همچنـین دمیـدن گازهـای خنثـی بـه داخـل قالـب در ایـن مرحلـه صورت می گیرد. 

✳️ 5 - در آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تریم آن  

شمش ریخته گری پس از انجماد از قالب ماسه ای خـارج شـده و کلیـه زوایـد آن بریـده مـی شود.  

در پایان این فرایند شمش برای ارسال به بازار آماده است .

با توجه به فرایند بالا می توان گفت که تکنولوژی مورد اسـتفاده در بازیافـت آهـن و چـدن در مورد کلیه واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژی ها وجود نـدارد .

لـیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت بـه همـدیگر مـیشود ، شامل موارد زیر خواهد بود: 

 • توان مهندسی واحد تولیدی در تفکیک مواد و آماده سازی آن
 • توان آلیاژسازی
 • توان تولید شمش با آنالیز شمیائی مشخص
 • دقت عمل ایجاد درجه خلوصیت مواد نهائی
 • اجرای دقیق فرایند ریخته گری  

✔️ زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز جهت احداث کارخانه بازیافت چدن و فولاد با ظرفیت 1875 تن در سال


ریخته گری شمش چدن

✳️ زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن به قرار زیر می باشد :

 • مساحت زمین : 1900 مترمربع
 • خیابان کشی وپارکینگ : 275 مترمربع
 • فضای سبز : 185 مترمربع
 • دیوارکشی : 190 مترمربع

✳️ ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن به قرار زیر می باشد :

 • سالن تولید : 500 مترمربع
 • انبارها : 100 مترمربع
 • ساختمان پشتیبانی تولید : 60 مترمربع
 • اداری – خدماتی : 60 مترمربع
 • سایر : 40 مترمربع

✔️ ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن با ظرفیت 1875 تن در سال


کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن

✳️ ماشین آلات و تجهیزات کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن به قرار زیر میباشد :

 • کوره ذوب پاتیلی با دمای  c° 2000 : 1 دستگاه
 • ماشین پرس هیدرولیک : 1 دستگاه
 • تجهیزات برش هوا گاز : 2 دستگاه
 • ماشین شمش ریری : 1 دستگاه
 • ماشین برش زواید : 2 دستگاه

✳️ شرکت های سازنده ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن با ظرفیت 1875 تن در سال

 • کوره ذوب پاتیلی فولاد و چدن با دمای c ° 2000 : شرکت اکسایتون – تولیدی پرتو کوره – صنایع کوره ایران
 • ماشین پرس هیدرولیک : پرس هیدرولیک شهاب – شرکت تولیدی میلر
 • تجیزات برش هوا گاز : ماشین سازی فاطمی
 • ماشین شمش ریری : ایران ماشین

✳️ تاسیسات برای بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن  با ظرفیت 1875 تن در سال

 • برق : توان KW 200 هزینه های انشعاب و تجهیزات لازم                           
 • هوای فشرده : فشار 7 بار به همراه کلیه تجهیزات لازم        
 • آب          
 • سوخت : شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز       
 • تلفن و ارتباطات     
 • تأسیسات گرمایشی و سرمایشی             

✳️ میزان آب و سوخت و برق مصرفی سالانه کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن  با ظرفیت 1875 تن در سال

سوخت و برق مصرفی این کارخانه به قرار زیر می باشد :

 • برق مصرفی : 200 کیلووات
 • آب مصرفی : 1400 مترمکعب
 • گازوئیل : 20000 لیتر

✔️ نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از کارخانه بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن با ظرفیت 1875 تن در سال


تعداد نیروی انسانی مورد نیاز به قرار زیر میباشد :

 • کارشناس فنی : 2 نفر
 • کارشناس اداری – مالی : 2 نفر
 • کارشناس فروش : 1 نفر
 • تکنسین فنی : 2 نفر
 • کارگر فنی ماهر : 5 نفر
 • کارگر فنی نیمه ماهر : 4 نفر
 • کارمند اداری : 2 نفر
 • منشی – راننده - نگهبان : 4 نفر
✳️ مواد اولیه مصرفی در بازیافت قراضه آهن و تولید شمش چدن  با ظرفیت 1875 تن در سال
 • انواع قراضه آهن و چدن : 2063 تن در سال

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید شمش چدن ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .

✳️ در صورتی که مترصد سرمایه گذاری در صنعت تولید شمش و مقاطع فلزات هستید صفحات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشند :


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید شمش چدن

👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﯿﺎژ آهن شامل فولاد و چدن 50 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 12 آبان 1396 19:27
حجم فايل 463.16 KB
دانلود 195

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آخرین مقالات کارآفرینی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories