• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش صفر تا صد کاشت و پرورش گل محمدی

(2 votes, average 4 out of 5)

آموزش صفر تا صد کاشت و پرورش گل محمدی

جهت آشنایی با روشهای علمی احداث باغ و همینطور گلخانه پرورش گل محمدی ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت گل محمدی و سایر گلهای زینتی ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

 گل محمــدى بــا توجــه بــه مصــارف گوناگونــى کــه در تهیــه فرآورده هــای دارویــی و غذایــی ، صنایــع عطرســازی و ســاخت تعــداد زیـادی از فرآورده هـای بهداشـتی و آرایشـی دارد ، سـبب شـده در سـال های اخیـر توجـه زیـادی بـه ایـن گیـاه مبـذول گـردد  .

گل محمـدى داراى محصـولات مختلفـى از جملـه اسـانس ( اسـانس اول ، دوم و تام ) ، کانکریـت ، اســانس مطلق ( آبســولوت ) ، ، گلاب ، گل و غنچــه خشــک مــى باشــد . پایــه هــای گل محمــدى از لحـاظ اکثـر صفـات داراى تنـوع و اختـلاف هـاى قابـل ملاحظـه ای مـى باشـند کـه ایـن امـر مىتوانـد مبنایـى را بـراى گزینـش کلـن و دورگ گیـرى ، در جهـت بهبـود صفـات اقتصـادى ، ماننـد مــــیزان اسـانس ، عطـر گل و عملکـرد گل گـردد .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت گل محمدی ، روشهای آبیاری گل محمدی ، روشهای مبارزه با علفهای هرز گل محمدی ، کود دهی گل محمدی و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزش های مربوط به کاشت و داشت و برداشت گل محمدی که به شرح زیر میباشد :


مرحله کاشت :

پایه هــاى گل محمــدى از لحــاظ عملکــرد گل ، اســانس ، و خصوصیــات مورفولوژیکــى از تنــوع بالایــى برخوردارنــد . لــذا توصیــه مى شــود در هــر منطقــه پایه هــاى برتــر از لحــاظ خصوصیــات کمــى و کیفــى تهیــه ، تکثیــر و کشــت شــود .

آماده سازى زمین :

لازم بــه توضیــح اســت قبــل از ایجــاد گلســتان اطمینــان از آلــوده نبــودن نهال هــاى گل محمـدى در منطقـه کاشـت ضروریسـت . جهـت احـداث گلسـتان ابتـدا بایسـتى اقـدام بـه حفـر گودال هایـى بـه عمـق ، طـول و عـرض 50 سـانتیمتر نمـود . درون گـودال از کـود حیوانـى پوسـیده بــه همــراه خــاك مزرعــه پــر کــرده و نهال هــا کاشــته شــود .

خاك :

گل محمـدى مى توانـد در دامنـه وسـیعى از خاك هـا بخوبـى رشـد کنـد امـا بهتریـن عملکـرد آن در خاك هــاى زهکــش دار بــا PH بیــن 5/6 تــا 5/7 مى باشــد . گل محمــدى شــورى تــا پنــج دسـى زیمنـس بـر متـر را تحمـل مى کنـد امـا عملکـرد آن کاهـش مى یابـد .

خاك هـاى اسـیدى و آهکـى باعـث کاهـش رشـد و در نتیجـه کاهـش عملکـرد گل محمـدى مى گـردد . از کشـت گل محمــدى در خــاك آهکــى به خصــوص هنگامى کــه شــرایط آب نیــز قلیایــى باشــد بایــد خـوددارى نمـود .

تراکم کشت :

در تعییـن تراکـم کشـت یـا ( تعـداد بوتـه در هکتـار) بـه مـواردى ماننـد شـرایط اقلیمـى ، تـاج پوشـش گل محمـدى و اسـتفاده از ماشـین آلات کشـاورزى بایـد توجـه نمـود .

رشـد و نمـو گل محمـدى بـا توجـه بـه مدیریـت گلسـتان و اقلیـم و منطقـه کاشـت گل متفـاوت اسـت . کشـاوزان در مناطـق سردسـیر بـا ارتفـاع بـالا بـه دلیـل رشـد کمتـر نسـبت بـه مناطـق بـا ارتفـاع پایین تـر ، کـه رشـد و نمـو در طـى سـال در آن بیشـتر مى باشـد ، اصولاً فاصلـه روى ردیـف را کمتـر مى گیرنـد ( حـدود نیـم متـر ) ، امـا بهتـر اسـت جهـت کاهـش عملکـرد آفـات و بیمـارى هـا ، هزینـه هـاى هـرس و اســتفاده از ماشــین آلات کشــاورزى در بیــن خطــوط کشــت ، از تراکــم روى ردیــف 5/2 و فاصلــه بیـن ردیـف 3 متـر در احـداث گلسـتان اسـتفاده نمـود .

کشت مخلوط :  

بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد گل در گلســتان هــاى گل محمــدى در ســال هاى اول و دوم اقتصــادى نیســت و علــف هــاى هــرز در بیــن خطــوط کشــت رشــد مى کننــد و هزینــه هایــى بــه کشــاورز بــه منظـور آن از گلسـتان تحمیـل مـى کنـد ، مـى تـوان از الگـوى کشـت مخلـوط اسـتفاده کـرد .

طبـق تحقیقـات انجـام شـده ، کشـت مخلـوط گل محمـدى و یونجـه منجـر بـه افزایـش درآمـد زارع ، کاهـش علـف هـاى هـرز و آفـات گل محمـدى ( شـته ) مى گـردد . گل محمـدى را بـا گیاهانـى ماننـد زعفـران ، زیـره سـبز ، بابونـه آلمانـى و یونجـه هـاى یکسـاله میتـوان بـا طراحـى مناسـب کشـت کـرد .

برداشت :

زمـان برداشـت گل بـا توجـه بـه اقلیـم هـر منطقـه و پایـه هـاى گل محمـدى ، از اردیبهشـت تـا خـرداد مــاه متفــاوت مــى باشــد . گلهایــى کــه بــاز شــده انــد بایســتى هــر چــه ســریعتر برداشــت شــوند .

در صـورت تأخیـر در برداشـت گل هـاى بـاز شـده ، گل از رنـگ صورتـى بـه رنـگ سـفید متمایـل شـده و میـزان اسـانس آن کاهـش پیـدا کـرده و در روزهـاى بعـد ، گلبـرگ هـا شـروع بـه ریـزش مى کنـد . برداشـت گل بهتـر اسـت در سـاعات ابتدایـی (10-5 ) صبـح قبـل از گـرم شـدن هـوا انجـام گیـرد.  

حمـل گل بـه کارخانـه هـاى گلاب گیـرى بهتـر اسـت بـا کانتینرهـاى مجهـز بـه سیسـتم هـاى خنـک کننـده بـوده تـا از میـزان اسـانس گل کاسـته نشـود . هـر کارگـر مى توانـد بـه طـور متوسـط در هـر سـاعت 3 کیلوگـرم گل برداشـت کنـد .


2 - آموزش روش آبیاری گل محمدی که به شرح زیر میباشد :


رشـد رویشـى و مرحلـه گل دهـى گل محمـدى نیازمنـد آب کافـــى مـى باشـد . بهتـر اسـت آبیـارى بــه نحــوى باشــد کــه آب روى گیــاه ، بخصــوص در زمــان برداشــت گل ریختــه نشــود . بنابرایــن آبیــارى قطــره اى کــه موجــب خیــس شــدن گل در زمــان برداشــت نمى شــود روش مناســبى اســت. 

گل محمـدى در سـال اول در دوره رشـد رویشـی ، بـه آب کافـی بـا فواصـل 6 روز نیـاز دارد . نیـاز آبـى گل محمـدى بـه آب در مراحـل مختلـف رشـد و در سـالهاى مختلـف ، متفـاوت بـوده و حسـاس تریـن زمـان ، مرحلـه شـروع غنچـه در ایـن گیـاه مـى باشـد کـه بایسـتى نیـاز آن بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـى تأمیــن گــردد .

بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده بــر روى سیســتم هــاى نویــن آبیــارى مشــخص گردیــد ، سیســتم آبیــارى زیــر ســطحى بــه دلیــل کارآیــى بهینــه مصــرف آب مــى توانــد گزینــه اى مناسـب باشـد . بعـد از اتمـام مرحلـه گلدهـى ، بـا توجـه بـه مقاومـت ایـن گیـاه نسـبت بـه خشـکى در صـورت کمبـود آب ، آبیـارى 10 تـا 15 روز یکبـار مناسـب اسـت .

لازم بـه ذکـر اسـت در مناطقـى کـه بـا کمبـود آب مواجـه هسـتند دور آبیـارى طولانـى تـر نیـز در دسـتور کار قـرار مـى گیـرد امـا عملکـرد گل در سـال بعـد کاهـش مـى یابـد .

3 - آشنایی با علفهای هرز مزارع گل محمدی و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

آشنایی با نحوه مبارزه با علف های هرز


4 - آشنایی با کود در مزارع گل محمدی که به شرح زیر میباشد :

بایــد قبــل از هرگونــه توصیــه کــودى ، آزمایش هــاى تجزیــه عناصــر خــاك و اندام هــاى گیاهــى انجــام و بــر اســاس آن توصیــه کوددهــى گلســتان انجــام پذیــرد.  

بـراى حفـظ حاصلخیـزى خـاك و افزایـش عملکـرد گل ، اسـتفاده از 30 تـن کـود دامـى در سـال اول و مخلـوط کـردن آن بـا خـاك گلسـتان قبـل از کاشـت ضـرورى اسـت . در سـال هاى بعـد نیـز بایـد حـدود 5 تـن کـود دامـى پوسـیده در هکتـار در اطـراف درختچـه هـا توزیـع شـود.

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت گل محمدی میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث گلخانه پرورش گل رز شاخه بریده و غنچه گل

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث گلخانه کشت و پرورش گل راعی 52 صفحه سال 95

:: دانلود طرح توجیهی آماده راه اندازی واحد کشت و پرورش گل همیشه بهار 93 صفحه

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی 45 صفحه

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث مزرعه پرورش گل محمدی 54 صفحه سال 1397

 

:: دانلود فایل های کاشت و پرورش گل محمدی

فايل‌ها:
rarطرح توجیهی مجتمع 10 هکتاری کشت و صنعت گل محمدی و تولید اسانس آپدیت سال 1402 (با کامفار جمعا 159 صفحه) (WORD+PDF) ( اختصاصی - برای اشتراک سه ماهه و بالاتر )
تاريخچهارشنبه, 01 شهریور 1402 23:00
حجم فايل 7.16 MB
دانلود 64

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

rar طرح توجیهی تولید اسانس از عرقیات با عصاره گل محمدی با ظرفیت تولید 20 تن در سال - مساحت زمین 5 هزار متر مربع- 47 صفحه (سال 1399، فرمت PDF+WORD)(اختصاصی - برای اشتراک سه ماهه و بالاتر)
تاريخسه شنبه, 21 شهریور 1402 09:16
حجم فايل 1.35 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

کاشت و داشت و برداشتکود و تغذیهآبیاریآفات و بیماریهاارقام و گونه هانکات تکمیلی

zipka - آموزش تولید و پرورش تجاری گل میخک 66 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:20
حجم فايل 2.5 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های کشت دیم گل محمدی و مراحل داشت و برداشت آن 32 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:15
حجم فايل 3.74 MB
دانلود 13

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت ، داشت و برداشت گل محمدی 16 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:16
حجم فايل 1.15 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت و پرورش جلبک های دریایی در استان بوشهر 20 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:17
حجم فايل 7.14 MB
دانلود 9

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش گام به گام اصول کاشت ، داشت و برداشت گل محمدی 20 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:19
حجم فايل 3.72 MB
دانلود 14

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش گام به گام پرورش گل محمدی ( کاشت، داشت و برداشت ) 24 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:20
حجم فايل 874.47 KB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش گام به گام کاشت و پرورش گل نرگس 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:22
حجم فايل 12.9 MB
دانلود 18

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل تولید دانهال و گل گلدانی سیکلامن 32 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:22
حجم فايل 4.78 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل کاشت ، پرورش و تکثیر گل میخک 55 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:25
حجم فايل 4.37 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای آموزشی مقدماتی پرورش گل محمدی 4 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:25
حجم فايل 2.11 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای کاشت، داشت و برداشت گل محمدی 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:28
حجم فايل 1.96 MB
دانلود 11

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای کشت و تکثیر گل فریزیا 26 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:29
حجم فايل 1.01 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای گام به گام کاشت، داشت و برداشت گلایول 48 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:30
حجم فايل 2.99 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای گیاه شناسی ، موارد مصرف و زراعت گیاه دان سیاه و نقاط قوت و ضعف کشت آن 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:31
حجم فايل 8.66 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - پژوهشنامه مطالعاتی گل محمدی و گیاهان دارویی در منطقه کاشان 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:23
حجم فايل 24.54 MB
دانلود 11

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - کتاب جامع آمورش اصلاح ، تکثیر و پرورش گل رز 125 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:33
حجم فايل 5.63 MB
دانلود 14

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka -راهنمای جامع پرورش و تکثیر تجاری گل لیلیوم 98 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:26
حجم فايل 1.47 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آشنایی با نحوه مصرف کودهای پتاسیمی در گل‌های شاخه بریده 19 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:39
حجم فايل 373.22 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - تغذیه و آبیاری گیاه داوودی 57 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:40
حجم فايل 591.8 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش مدیریت آبیاری در گیاهان ردیفی 26 صفحه
تاريخپنج شنبه, 27 آذر 1399 15:22
حجم فايل 42.51 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با علف هرز مهاجم کاتوس و روش های مقابله و کنترل آن 18 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:57
حجم فايل 4.07 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش نحوه جمع آوری نمونه های گیاهی آلوده به بیماری گرینینگ و تشخیص آزمایشگاهی آنها 24 صفحه
تاريخپنج شنبه, 27 آذر 1399 01:14
حجم فايل 2.12 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیولوژی و مدیریت علف ‌هرز کاتوس 31 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:58
حجم فايل 482.2 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با آفات جوانه خوار سبز گل محمدی 10 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:59
حجم فايل 11.94 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با آفات گل محمدی در ایران و جهان 8 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 20:01
حجم فايل 413.88 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با آفت جوانه خوار سبز گل محمدی 10 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 20:01
حجم فايل 1.67 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با افات گل محمدی در استان اصفهان 22 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 20:00
حجم فايل 253.24 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با بیماری های گل محمدی در استان اصفهان 10 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 20:02
حجم فايل 8.24 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - آشنایی با گیاه لگجی و کاربرد های آن 9 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:45
حجم فايل 15.02 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - معرفی هیبرید های جدید زنبق آلمانی 11 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:47
حجم فايل 522.77 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - معرفی گیاه جدید لپه هندی 3 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:46
حجم فايل 454.39 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

 

zipmk - روابط آبی گلهای شاخه بریده 32 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:34
حجم فايل 1.71 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - ضوابط و دستورالعمل فنی نمونه برداری از بذر و اندامهای تکثیری گل و گیاهان زینتی وارداتی 15 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:35
حجم فايل 158.44 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - مقدمه ای بر اصلاح ژنتیکی و ایجاد ارقام جدید گلایول 44 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:36
حجم فايل 13.06 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

 


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories