• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش صفر تا صد پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری

(3 votes, average 4 out of 5)

آموزش صفر تا صد پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری

جهت آشنایی با روشهای علمی پرورش کرم ابریشم ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود فایل جزوه آموزش پرورش کرم ابریشم ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

 

حرفــه نوغانــداری در ایــران تنهــا بــه فعالیــت پــرورش کــرم ابریشــم تــوت اطـلـاق میشـود کـه کشـاورز نوغانـدار طـی مـدت حـدوداً دو مـاه از زمـان تحویـل تخـم نوغـان ؛ نسـبت بـه نگـهداری تخـم نوغـان ، تفریـخ یـا خـروج لاروها از تخـم و تغذیـه آنهـا بـا بـرگ تـوت ، برداشـت و در نهایـت عرضـه محصـول پیلـه بـه بـازار اقـدام میکنـد.

بـا توجـه بـه محـدود بـودن زمـان حیـات حـشره کـرم ابریشـم در یـک نسـل و لـزوم ایجـاد محیطـی بـا شرایط تغذیـه ای ، دمایـی ، رطوبتـی ، نـوری ، تهویـه ای مناسـب و عـاری از عوامـل بیـماری زا جهـت حصـول نتیجـه مطلـوب از سـوی نوغانـدار؛ تسـلط، مدیریـت ، دانـش و آگاهـی نوغانـدار در موفقیـت او نقـش اساسـی ایفـا میکننـد . در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره پرورش کرم ابریشم ، تغذیه کرم ابریشم و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به پرورش کرم ابریشم که به شرح زیر میباشد


تهیه تخم نوغان :

براسـاس قوانیـن کشـور ، تولیـد ، تهیـه و توزیـع تخـم نوغـان تجـاری مـورد اسـتفاده نوغانـداران کشـور بـر عهـده مرکـز توسـعه نوغانـداری کشـور اسـت . ایـن مرکـز ، تخـم نوغـان مـورد نیـاز را براسـاس پیش بینـی میـزان تقاضـا ، طـی برنامـه ای دوسـاله از لاینهای تجـاری مناسـب سـفارش داده بـه مرکـز تحقیقـات ابریشـم کشـور تولیـد ، جعبه زنـی و نگـهداری میکنـد .

نحوه حمل و جابه جایی تخم نوغان :

- از قـراردادن جعبـه تخـم نوغـان در معـرض نـور مسـتقیم خورشـید و درجـه حـرارت بالا جلوگیری شــود .

- از حمل ونقل در جعبه مهر و موم شده و بدون سوراخ مامنعت شود .

- از نگهداری تخم نوغان در مکانهای سر بسته با تهویه ضعیف دوری شود .

- از تماس مستقیم و یا غیرمستقیم تخم نوغان با توتون و تنباکو ممانعت شود .

- از تماس با دستهای آلوده به عوامل بیماری زا اجتناب شود .

- بـه دلیـل بالا بـودن دمـای بـدن نسـبت بـه دمـای مورد نیـاز تخـم نوغـان ، از تماس بـا بـدن مامنعـت شـود .

- از قـراردادن تخـم نوغـان در معـرض دود ، کـود ، مـواد نفتـی ، حشره کش ها و به طـور کل مـواد دارای بـو جلوگیـری شـود .

- از مجاورت با جریانهای شدید هوا پرهیز شود .

- از وارد شدن شوک فیزیکی اجتناب شود .

اماکن نوغانداری

حشـره کـرم ابریشـم تـوت ، ماننـد سـایر حـشرات ، خونسـرد و بـه شـدت تحـت تأثیـر شرایط محیطـی خصوصـاً دمـا و رطوبـت اسـت . بـه طـوری که شرایط نامناسـب محیطی ) دمـا ، رطوبـت ، نـور ، تغذیـه و آلودگیهـای محیـط بـه آلاینده های شـیمیایی و میکروبی(  بــر روی رشــد و نمو جنینــی ، کمیــت و کیفیــت تفریــخ ، رشــد و نمو لاروی از طریــق میــزان تغذیـه و مقاومـت آنهـا بـه بیـاری اثرگـذار اسـت. 

بنابرایـن بایـد محیطهایـی مناسـب بـا قابلیـت کنـترل شرایط محیطـی و بـه دور از آلاینده ها جهــت حفــظ و نگهــداری تخــم نوغــان و پــرورش کــرم ابریشــم در مراحــل تخــم ، پــرورش کرم جــوان و بالــغ فراهــم کــرد .

تفریخ تخم نوغان

بـه خـروج لاروها از تخـم نوغانهـا تفریـخ اطـاق می شـود . ایـن مرحلـه از مراحـل پـرورش کـرم ابریشـم بسـیار بـا اهمیـت اسـت . دقـت در ایـن مرحلـه موجـب رشـد و تکامـل جنیـن تمامی تخم هــا ، کاهــش مرگ و میــر نطفه هــا و خــروج یکنواخــت لاروها از تخمهــا میشــود .

روش نگهداری تا تفریخ

تفریـخ مناسـب ، بایـد بـا اطلاع از زمـان خـروج جعبه ( هـای ) تخـم نوغـان از سردخانـه باشـد ، تخمهـا بایـد در اطـاق تفریـخ تمیز و ضدعفونـی شـوند . دمـای مناسـب حمـل ( حـدوداً 20-15 درجـه ) اسـت . نسـبت بـه بـاز کـردن جعبـه تخـم نوغـان و یکنواخـت کـردن تخمهـا در داخـل جعبـه تخـم نوغـان و یا انتقـال و گسـتراندن یکنواخت تخمهـا در سـطح جعبـه ی تفریـخ و یـا از انـواع ابداعـی اقـدام شـود. 

در طـی مرحلـه تفریـخ بایـد تـا حـد امـکان سـعی شـود تخـم نوغـان در داخـل جعبـه اصلـی یـا جعبـه تفریـخ بـه صـورت کاملاً یکنواخـت و در یـک لایه گستـرانده شـود تـا دمـا و رطوبـت یکنواخـت بـه همـه تخمهـا برسـد .


عملیات پرورش کرم ابریشم جوان که به شرح زیر می باشد


کرم ابریشم جوان

آغاز سن اول لاروی اتـاق پـرورش تمیز و ضدعفونـی و از دو روز قبـل بـا گشـودن در و پنجره هـا نسـبت بـه خـروج گازهـای اضافـی حاصـل از مـواد ضدعفونی کننـده اقـدام و سـپس در روز شروع پـرورش دمـا و رطوبـت محیـط بـه ترتیـب در 27 درجـه سـانتیگراد و 90 درصـد رطوبـت تنظیم شــود . برگهایـی کـه مناسـب سـن نخسـت لاروی هسـتند از سـطح توتسـتان از روز قبـل تهیـه ( از اولیـن بـرگ بعـد از غنچـه تـا بـرگ چهـارم ) و بـه ابعـاد مناسب خـرد شـوند .

در پرورشهـای بـا حجـم بالا بـه دلیـل خیـس بـودن برگهـا ( داشتن شـبنم ) نمی توان نسـبت بـه تهیـه برگ در صبـح روز جابه جایی لاروها از توتسـتان اقدام کـرد . در صورت برداشـت برگهـا بعد از برطرف شـدن شـبنم نیز بـه دلیل تأخیر در زمـان تغذیه ، از روز نخسـت دوره پـرورش طولانی میشـود کـه ایـن نامطلـوب و مخاطره آمیـز خواهد بود .

بعـد از هـر وهلـه تغذیـه لاروها بـا بـرگ خـرد شـده ، بایـد سـطح بستـر پـرورش بـا کاغـذ پارافینـی و یـا روزنامـه پوشـیده شـود . در صـورت پاییـن بـودن رطوبـت محیـط بهـتر اسـت مقـداری آب روی کاغـذ بـا دسـت پاشـیده شـود . ایـن عمـل تـا پایـان دوره کرم جـوان بایـد تکـرار شـود .

حـدود 2 سـاعت پـس از برگدهـی دوم در سـاعت 10 و زمانـی کـه اطمینـان حاصـل شـد کـه لاروها روی بـرگ آمـده و در حـال تغذیه انـد ، بـرگ همـراه کرمهـا از روی جعبـه تفریـخ و یـا جعبـه تخـم نوغـان بـه کمـک یـک تـا دو عـدد پر تمیز بـه روی بستـر پـرورش منتقـل میشـوند . بایـد دقـت کـرد کـه هنـگام انتقـال صدمـه ای بـه کرمهـا وارد نیایـد .

در این مرحله ســطح پــرورش بــا اســتفاده از یــک خط کــش بــه ابعــاد حــدود 30 ×30 ســانتی متر تنظیــم شــود . بایــد لاروها در تمام ســطح ایجــاد شـده به طـور یکنواخـت قـرار گیرنـد و از تراکـم آنهـا در یـک نقطـه بـه روش گفتـه شـده در بخشهـای قبـل جلوگیـری بـه عمـل آیـد تـا از فاصلـه زیـاد آنهـا از هـم و نیـز لولیـدن آنهـا بـر روی هـم ، ممانعت شـود و نیـز بـرگ اضافـه یـا کـم در سـطح بستـر پاشـیده نشـود .

در روز سـوم سـن اول نیـز ضمـن حفـظ شرایط محیطـی اسـتاندارد محیـط پـرورش ، برگدهـی را در سـه وهلـه انجـام داده بـا ایـن تفـاوت کـه قبـل از تغذیـه نخسـت بهتـر اسـت عمـل ضدعفونـی بستـر و سـطح بـدن لاروها همانند روز نخسـت انجـام شـود و نیـز میـزان برگدهـی و ابعـاد بـرگ خـرد شـده و بسـتر پـرورش بـا توجـه بـه کاهـش تحـرک و تغذیـه لاروها بـه دلیـل آمـاده شـدن بـرای جلدانـدازی و براسـاس جـداول اسـتاندارد تغذیـه ای ارائـه شـده تنظیـم میشـود.

در روز چهــارم از ســن اول در صــورت تأمیــن شرایط اســتاندارد پــرورش و رعایــت میـزان تغذیـه تنهـا بـا یـک وهلـه تغذیـه آن هـم بـا مقـدار کمـی بـرگ خـرد شـده در ابعـاد کوچـک ، لاروهای سـن اول بـه مرحلـه جلدانـدازی یـا خـواب اول وارد میشـوند . البتـه ممکـن اسـت بـه یـک تـا دو مرحلـه برگدهـی اضافـه بـا حجـم کـم بـرگ در سـاعت 10 الـی 12 روز چهـارم بـه دلیـل عـدم مناسـب بـودن شرایط محیطـی و عـدم مدیریـت صحیـح عوامـل تأثیرگـذار در پـرورش در طـی سـن اول نیـاز باشـد .  بـا مشـاهده خـواب یـا به عبارتـی بی حرکـت بـودن بیـش از 95 درصـد لاروهای سـن اول بعـد از گذشـت 1 الـی 2 سـاعت از آخریـن برگدهـی ، نسـبت بـه پاشـش آهـک صنعتـی ( کشـته شـده ) بـه روش گفتـه شـده و گسـتراندن بسـتر و رسـاندن آهـک بـه تمام لایه های زیریـن بستـر اقـدام و همزمـان رطوبـت محیـط بـه کمـک هواکـش یـا بـاز کـردن در و پنجره هـا پاییـن آورده شـود ( 75 درصـد ) و دمـا در 25 درجـه سـانتیگراد حفـظ شـود . آغاز سن دوم لاروی در صـورت تأمیـن شرایط اسـتاندارد پـرورش ، صبـح روز پنجـم بـا اتمام جلدانـدازی اول بـه صـورت یکدسـت ، ابتـدا سـطح بـدن لاروهای سـن دوم و بسـتر را بـا پـودر ضدعفونی کننـده قابل دسـترس و یـا آهـک صنعتـی ضدعفونـی میکنیـم. ســپس روی آنهــا تــوری مخصــوص دوره کــرم جــوان کشــیده می شــود و بــا آمــاده داشــتن بــرگ مخصــوص ایــن ســن ( از بــرگ چهــارم تــا هفتــم ) به صــورت خردشــده تغذیـه آنهـا بـا بـرگ تـوت را شروع شـود . بـا ورود بـه سـن دوم لاروی دمـا و رطوبـت محیـط پـرورش را بایـد بـه ترتیـب در 26 درجـه سـانتیگراد و 85 درصـد رطوبـت تنظیـم کـرد .

پـس از تهیـه بـرگ مناسـب بـا رعایـت تعـداد سـه وهلـه برگدهـی در روز بـا حجـم و انـدازه بـرگ و ابعـاد بستـر ؛ سـن دوم لاروی تــا پایــان جلدانــدازی دوم کــه مــدت آن 24-18 ســاعت خواهــد بــود کلاً ســه روز به طــول خواهــد انجامیــد . به طــوری کــه در روز اول و دوم هــر روز ســه وهلــه برگدهـی و در روز سـوم بـا دو وهلـه مختـر برگدهـی ، لاروهای سـن دوم وارد مرحله جلدانـدازی ( خـواب ) دوم خواهنـد شـد .

البتـه ایـن در صورتـی اسـت کـه شرایط دمـا و رطوبـت اسـتاندارد و کیفیـت و کمیـت بـرگ و رعایـت نـکات بهداشـتی ، مدنظـر پرورش دهنـده باشـد . در صـورت داشـن حجـم پـرورش بالا ، در ایـن سـن نیـز بایـد تأمیـن بـرگ بـا دوراندیشـی ( آمـاده داشتـن مقـدار بـرگ موردنیـاز بـرای یـک وهلـه بعـدی ) و نیـز اسـتفاده از کاغـذ پارافینـی جهـت پوشـش بستـر پـرورش قبـل و بعـد از هـر وهلـه برگدهـی انجـام شـود .

در صـورت زیـاد بـودن حجـم بستـر در سـن دوم لاروی کـه عمدتـاً بـه دلیـل عـدم رعایـت و یـا عـدم امـکان رعایـت شرایط اسـتاندارد پـرورش خواهـد بـود ، میتــوان بــا اســتفاده از تــوری مخصــوص کــرم جــوان در صبــح روز ســوم لاروی قبــل از برگدهــی بــه ترتیــب نســبت بــه ضدعفونــی ســطح بسـتـر و گذاشــن تـوری و بـرگ دادن روی تـوری در دو وهلـه صبـح و ظهـر اقـدام و پـس از گذشـت یــک ســاعت از برگدهــی ظهــر ، نســبت بــه تعویــض بستــر اقــدام میشــود . آغاز سن سوم لاروی بـا ورود بـه سـن سـوم لاروی ، دمـا و رطوبـت محیـط پـرورش بایـد به ترتیـب در 25 درجـه سـانتیگراد و 80 درصـد رطوبـت تنظیـم شـود . اگــر در پــرورش شرایط اســتاندارد رعایــت شــود ، ایــن ســن لاروی 4 روز بــه طــول خواهـد انجامیـد . در ایـن صـورت بـا تغذیـه از بـرگ تـوت مناسـب بـه لحـاظ کمـی و کیفـی طـی سـه وهلـه در روز ، لاروهای سـن سـوم بایـد در روز چهـارم حداکثـر بعد از دو مرحلـه تغذیـه به صـورت برگدهـی مختـر وارد مرحلـه جلدانـدازی سـوم ( خـواب سـوم ) شـوند .

در هنــگام آمادگــی لاروها بــرای انجــام جلدانــدازی ســوم ، ضمــن تنظیــم دمــا ( 25 درجـه سـانتیگراد ) و رطوبـت ( 75 درصـد ) بـا انجـام آهک پاشـی نسـبت بـه کاهـش رطوبـت و ضدعفونـی بستـر اقـدام و جلدانـدازی تسـهیل شـود . خـواب سـوم لاروی نیـز 24-18 سـاعت طـول خواهـد کشـید .

در ایـن سـن در صـورت بالا بـودن حجـم بسـتر پـرورش میتـوان نسـبت بـه انجـام تعویـض بستـر در روز سـوم بعـد از دو وهلـه برگدهـی صبـح و ظهـر بـر روی تـوری ، نسـبت بـه انجـام تعویـض بستـر اقـدام کـرد . لاروهای سـن سـوم تـا روز اول سـن چهـارم در مـکان پـرورش کـرم جـوان نگـهداری و پـس از انجـام تعویـض بستـر بعـد از جلدانـدازی سـوم در سـاعات خنـک روز به سـالن پـرورش کـرم بالـغ ( تلنبـار ) منتقـل میشـوند .


عملیات پرورش کرم بالغ که به شرح زیر می باشد


عملیات پرورش کرم بالغ
انتقال کرم جوان

بـا توجـه بـه رشـد سریعتر لاروها در سـنین کـرم بالـغ و حجـم تغذیـه بیشـر آنهـا ، نیــاز بــه مکانهــای پــرورش وســیعتری اســت . مکانهــای پــرورش کرم جــوان جهــت انتقـال لاروهای وارد شـده بـه سـن چهـار کوچـک اسـت . در صـورت ادامـه کار در چنیـن محیطهایــی ، بــا تحمیــل هزینه هــای مضاعــف از لحــاظ مصــارف نهاده هایــی چــون بـرق و غیـره و نیـز نیـروی کارگـری بیشتـر روبـرو خواهیـم بـود .

از دیگـر سـو بـه جهـت عـدم امـکان فراهم سـازی شرایط محیطـی لازم ، سـطح بسـتر ناکافـی و نیـز عـدم ِامـکان برخـورداری از سـهولت عملیـات پـرورش ؛ احتـمال شـیوع بیماریهای کـرم ابریشـم بیشتـر خواهـد شـد . بنابرایـن بایـد نسـبت بـه انتقـال لاروهای سـن چهـارم در اولیـن روز بعـد از تغذیـه نخسـت لاروها در صبـح ، اقـدام شـود.

البتـه لازم اسـت بـا توجـه بـه شرایط دمایـی لازم بـرای لاروهای سـن چهـارم ( دمـای 24 درجــه ســانتیگراد ) ، شرایط محیــط خــارج تفــاوت زیــادی را بــا آن نداشــته باشــد . بنابرایـن بهتـر اسـت ضمـن مهیـا کـردن پیشـاپیش مـکان پـرورش کرم بالـغ ( آماده سـازی بستـرها ، تمیزی و ضدعفونـی کـردن و تخلیـه بـه موقـع گازهای حاصـل از مـواد ضدعفونی و نیـز مهیـا کـردن ابـزار کار و بـرگ مناسـب حداقـل بـرای یـک وهلـه ( نسـبت بـه انتقـال لاروها در زمانــی بعــد از صبحــگاه کــه شرایط محیطــی نــه خیلــی گــرم و نــه خیلــی خنـک اسـت. 

همچنین بـا توجـه بـه عـدم تابـش مسـتقیم نـور خورشـید بـه لاروها ، نسـبت بـه انتقـال آنهـا و توزیـع یکنواخـت آنهـا در سـطوح مـکان جدیـد اقـدام شـود . لازم بـه توضیـح اسـت کـه در صـورت بالا بـودن حجـم پـرورش انتقـال بـه کمـک وسـایل نقلیـه موتـوری همچـون تراکتـور ، تریلـی ، وانـت و غیـره مجهـز بـه چـادر انجـام خواهـد شـد . آغاز سن چهارم لاروی سـالن مخصـوص پـرورش کرم بالـغ بایـد تمیز و ضدعفونـی و از دو روز قبـل بـا گشـودن در و پنجره هـا نسـبت بـه خـروج گازهـای اضافـی حاصـل از مـواد ضدعفونی کننــده اقــدام شــود . ســپس دمــا و رطوبــت محیــط به ترتیــب در 24 درجــه سـانتیگراد و 75 درصـد رطوبـت در روز پـرورش کرم بالـغ تنظیـم شـود .

لاروهـا در آغـاز سـن چهـارم و بعـد از دادن وهله هـای صبـح و ظهـر روی تـوری در محیـط پـرورش کرم جـوان و انجـام تعویـض بستـر ، بـه محیـط پـرورش کرم بالـغ ( تلنبـار( انتقــال داده میشــوند . عملیــات پــرورش در ایــن ســن لاروی همانند . ســنین دوره کــرم جـوان به صـورت سـه وهلـه صبـح ، ظهـر و عصـر در روز ادامـه خواهـد یافـت .

برگهایـی کـه مناسـب سـن چهـارم لاروی اسـت در شرایط نامسـاعد جـوی از روز قبـل و در صـورت مسـاعد بـودن شرایط جـوی در صبـح اولیـن روز سـن چهـارم بعـد از برطرف شـدن شـبنم روی برگهــا ، به صــورت شــاخه های جــوان یــا نــرک از ســطح توتســتان برداشــت و در داخـل سـبدهای مخصـوص بـه محـل پـرورش انتقـال داده شـوند . جهـت حفـظ کیفیـت بـرگ و نگهـداری مناسـب ، بایـد از انباشـت زیـاد آنهـا روی هـم خـودداری و روی آنهـا بـا اسـتفاده از پارچـه منـدار پوشـیده شـود .

بـا توجـه بـه میـزان تغذیـه و طـول دوره لاروی سـن چهـارم ، میـزان انباشـت شـاخ و بـرگ اضافـه و مدفـوع روی بستـرهای پـرورش در تلنبارهـا زیـاد خواهـد بـود . بنابرایـن توصیـه بـه تعویـض بسـر در اواسـط ایـن سـنلاروی ( صبـح روز چهـارم ) بـا اسـتفاده از تـوری اسـت . البتـه بهـتر آن اسـت ، تعویـض بستـر بعـد از دو وهلـه برگدهـی روی تـوری انجـام شـود .

در طـی روزهـای تغذیـه سـن چهـارم رعایـت رشایـط دمایـی و رطوبتـی با اسـتفاده از انـواع وسـایل گرمادهـی کـه تولیـد گازهـای سـمی نمی کنند و نیـز انجـام تهویـه مناسـب جهـت خـروج رطوبـت اضافـه محیـط پـرورش و نیـز انجـام عملیـات ضدعفونـی سـطحی بـدن لاروها و بسـتر پـرورش در چنـد نوبـت به صـورت یـک روز در میـان بـا اسـتفاده از آهـک مـرده و یـا پافسـول ( در صبـح روز پنجـم بـه دلیـل مشـاهده علائم خـواب بهتـر اسـت پافسـول اسـتفاده نشـود ) همچنیـن رعایـت یکنواختـی در تراکـم لاروها و حجـم و دفعـات برگدهـی بایـد مـورد توجـه باشـد .

در روز پنجـــم علائم کم اشـــتهایی و کم تحرکـــی در لاروها جهـــت شروع مرحلـــه چهــارم جلدانــدازی مشــاهده خواهــد شــد . بــا مشــاهده ایــن علائم  میــزان برگدهــی کـم امـا تعـداد دفعـات آن در ایـن روز تـا دو وهلـه میتوانـد افزایـش یابـد .

در نهایـت بـــا مشـــاهده بیـــش از 95 درصـــد آمادگـــی جلدانـــدازی در لاروها ، برگدهـــی را قطـــع و بــا گســتراندن بیشـتـر بستــر شروع بــه آهک پاشــی شــود تــا ضمــن کاهــش رطوبــت ســـطح بستـــر و ضدعفونـــی آن ، از تغذیـــه لاروهای جلدانـــدازی کـــرده بـــا برگهـــای خشــک ســطح بستــر ممانعت شــود .

شرایط دمایــی و رطوبتــی نیــز متناســب مرحلــه جلدانـــدازی یعنـــی دمـــای 25 درجـــه ســـانتیگراد و رطوبـــت 70 درصـــد بـــا اســـتفاده از بخـــاری و هواکـــش تأمیـــن میشـــود . طـول دوره خـواب چهـارم بـا توجـه بـه شرایط محیطـی فراهـم شـده بیـن 36 الـی 48 سـاعت خواهـد بـود . آغاز سن پنجم لاروی در روز اول سـن پنجـم نسـبت بـه تنظیـم شرایط محیطـی اسـتاندارد پـرورش یعنـی دمـای 23 درجـه سـانتیگراد و رطوبـت 70 درصـد و در ادامـه بـا توجـه بـه یکدسـت شـدن جلدانـدازی در لاروها نسـبت بـه ضدعفونـی سـطحی بـدن آنهـا بـا آهـک مـرده و یـا پافسـول و سـپس توری گـذاری و تغذیـه لاروها بـا اسـتفاده از برگهـای از قبــل تهیــه شـده اقـدام میشـود .

در وهلـه نخسـت برگدهـی جهـت تغذیـه لاروها در سـن پنجـم ، بهـتر اسـت از شـاخه های جـوان ( نـرک ) اسـتفاده شـود تـا ضمـن جلوگیـری از هـدر رفـت بـرگ ، بستـر از بـرگ اضافـه انباشـت نشـود . پـس از برگدهـی ظهـر روز اول بـا شـاخه کامـل و گذشـت یـک سـاعت از برگدهـی نسـبت بـه تعویـض بستـر اقـدام شـود .

طـی سـن پنجـم تـا روز چهـارم ، برگدهـی به صـورت سـه وهلـه در روز بـا اسـتفاده از شـاخه های کامـل انجـام میشـود . از ایـن روز بـه بعـد بـه جهـت پیشـگیری از وقفـه در رشـد لاروها ضمـن رعایـت سـه وهلـه تغذیـه ، بیـن وهله هـای برگدهـی ضمـن سرکشی پـرورش ، بخشهـای فاقـد بـرگ ، برگدهـی شـود .

در ایــن ســن لاروی همچــون ســنین قبلــی توجــه بــه کمیــت و کیفیــت برگدهــی ، رعایـت شرایط محیطـی ، تراکـم لاروی و خصوصـاً انجـام تعویـض بسـتر در هـر یـک الـی دو روز در رشـد یکنواخـت لاروها و کاهـش آلودگیهـای میکروبـی در محیـط پـرورش مؤثـر اسـت . در روز هشـتم تغییـرات رفتـاری و ظاهـری در لاروها دیـده میشـود کـه دلالت بـر آمادگـی آنهـا بـرای پیله تنـی دارد .

بـا مشـاهده آمادگـی لاروها جهـت پیله تنـی بایـد بسـترها را از وجـود شـاخ و بـرگ اضافــه و مدفــوع لاروها پاکســازی و در وهله هــای برگدهــی انتهایــی ضمــن کاهــش حجــم برگدهــی تنهــا بــه ازای خــارج کــردن شــاخه ها و مدفــوع وهلــه قبلــی تغذیــه ، برگدهــی بــا شــاخه انجــام شــود . بدیــن طریــق شــاخ و بــرگ زیــادی در بسـتـرهای پـرورش انباشـت منیشـود و لاروهای رسـیده عمـل پیله تنـی را در لا به لای آنهـا انجـام نمی دهند و زحمات پرورش دهنــده هــدر نمی رود . برداشت و انتقال پیله :

زمـان آغـاز برداشـت پیله هـا  در روز هفتـم بعـد از مابشـی گذاری شروع تنیـدن پیلـه خواهـد بـود . یعنی زمانـی که در داخل پیله ها شـفیره کامل شـده  مشـاهده شـود . در صورت مشـاهده لارو شـفیره نشـده ، باید از برداشـت پیله چند روز خودداری کرد .

اما در صورت مشـاهده شـفیره با لکه های چشـمی تیـره بایـد در برداشـت پیلـه تعجیـل شـود . زیـرا در شرایط دمایـی موجـود امـکان تبدیـل شـفیره ها بـه پروانـه طـی 2 الـی 3 روز آتـی وجـود دارد . خـروج پروانـه نیـز منجـر بـه سـوراخ شـدن پیله هـا و کاهـش ارزش آنها خواهد شـد . - در زمــان برداشــت پیلــه جهــت جلوگیــری از رنگــی شــدن پیله هــای ســالم ، ابتــدا لاروهـای مـرده از سـطح بسـترها تخلیـه و از درهم آمیـزی پیله هـای خـوب بـا پیله هـای نامرغــوب ، کثیــف و رنگــی بایــد دوری کــرد .

- از انباشــت زیــاد پیله هــا روی هــم و بــرای مــدت زیــاد بایــد خــودداری کــرد تــا موجــب افــت کیفیــت پیله هــا نشــود .

- از قـرار دادن پیله هـا در زیـر تابـش نـور خورشـید بایـد خـودداری کـرد و پیله هـا را تـا قبـل از عرضـه بـه بـازار در محیـط سـایه پهـن و از گونه زنـی زودهنـگام پرهیـز شـود.

- گونه زنی نباید با مقادیر زیاد پیله در یک گونی انجام شود .


2 - آشنایی با تغذیه کرم ابریشم که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد

آشنایی با تغذیه کرم ابریشم

- تأمین برگ توت مناسب برای پرورش کرم جوان و کرم بالغ - انتخاب برگ کرم جوانی  و کرم بالغ جهت تغذیه لاروها - روش نگهداری برگ کرم جوانی و کرم بالغ - روش تغذیه لاروهای کرم ابریشم در سنین کرم جوانی و کرم بالغ شامل ( تنظیم اندازه برگ  ، تنظیم برنامه زمان بندی تغذیه ، تنظیم برنامه میزان برگدهی ،  ) نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش پرورش کرم ابریشم میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

فايل‌ها:
zipka - آموزش جامع پرورش و برداشت کرم ابریشم 94 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:27
حجم فايل 2.59 MB
دانلود 24

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش نوغانداری و پرورش کرم ابریشمو شناسایی و کنترل بیماری های آن 19 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:28
حجم فايل 5.51 MB
دانلود 38

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories