• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت گندم دیم و گندم آبی

(0 votes, average 0 out of 5)

آموزش صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت گندم دیم و گندم آبی

جهت آشنایی با روشهای علمی کاشت و داشت و برداشت گندم دیم و گندم آبی ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود فایل جزوه آموزش کاشت و داشت و برداشت گندم دیم و گندم آبی ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

 
در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت گندم ، روشهای آبیاری گندم ، کود دهی و تغذیه گندم و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .

1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت گندم که به شرح زیر میباشد :


الف) تهیه بستر مناسب برای کاشت بذر گندم:

زمین را به چند روش میتوان آماده کرد برای این که خاک را از فرسایشهای بـادی و آبی حفظ کنیم ، روش بی خاک ورزی و کم خاک ورزی توصیه میشود   .

1 - روش بی خاک ورزی ( کشت مستقیم ) :

برای این که خاک را در برابر بارش ، شستشوی اراضی یا وزش باد و تابش نور خورشید حفظ کنید از روش کشت مستقیم استفاده کنید .

2 - روش کم خاک ورزی :

در این روش ،عملیات خاک ورزی با استفاده از انواع وسـایل مانند ( گاو آهن قلمی - چیزل پکر - خاک ورزهای مرکب ) انجام می شود . در این روش با توجه به نوع محصول قبل و شرایط منطقه ، مقدار کمتری از باقی مانده گیاه ( نسبت به روش بی خاک ورزی ) در سطح خاک باقی می ماند .

3 – خاک ورزی اولیه و ثانویه که به شرح زیر عمل کنید :

- اول زمین را با انواع گاو آهن شخم بزنید و بعداً با دستگاه کمبینات ، کارهای تهیه بستر و بذر را انجام دهید .

- با خاک ورز مرکب + کشت با خطی کار یا ردیف کار ، زمین را آماده کنید .

- با چیزل پکر + کشت خطی کار یا ردیف کار ادوات و وسایل کم خاک ورزی ، زمین را آماده کنید .

- گاوآهن قلمی ( چیزل ) :

گاوآهن قلمی سطح ناهمواری در سطح خـاک ایجـاد مـی کنـد و حدود 50 تا 70 درصد بقایای گیاه بر سطح خاک باقی می گذارد . مقدار بقایای گیاهی کـه روی خاک رها می شود به نـوع گـاوآهن قلمـی ، فاصـله بـین بازوهـا ، عمـق و سـرعت کـار گاوآهن قلمی بستگی دارد .

- هرس بشقابی ( دیـسک ) :

گـاهی فقـط از دیـسک هـا بـرای آمـاده کـردن زمـین اسـتفاده میشود با یک بار عبورِ دیسک از روی زمـین حـدود 40 تـا 60 درصـد بقایـای گیـاه ، بـاقی میماند .

- چیــزل پکِــر :

از جملــه ادوات خــاک ورزی حفــاظتی ، دســتگاهِ چیــزل پکــر اســت کــه زمین های دیم و آبی را نسبتاً عمیق شخم می زند تا رطوبت خـاک حفـظ شـود و فرسـایش خاک کمتر شود . این دستگاه عملکرد مناسبی در زمینهای سنگلاخی دارد . برای اینکه بتوان زمین را با یک بار عبور تراکتـور ، آمـاده کرد انـواع مختلفـی از خـاک ورزهای مرکب در بازار وجود دارد  .این خاک ورزهـا ترکیبـی از ادوات مختلـف شامل تیغه های قلمی یا پنجه غازی ، دیسکها ، غلطکها و ... است .

- خاک ورزی اولیه :

پس از گاورو شدن زمین زراعی ، برای برگرداندن و همچنین به زیر خاک بـردن بقایـای گیاهی ، با استفاده از گاوآهن زمین را تا عمق حدود 25 سانتی متری شخم بزنید . اگر زمـین خشک است حتی الامکان آن را آبیاری کنید و پس از گاورو شدن زمین ، آن را شخم بزنید که چند فایده دارد

- بذرهای علف های هرز که در مزرعه وجود دارد تحریک می شوند و جوانـه مـی زننـد و سبز میشوند و در شخم های بعدی ، این علف های هرز از بین میروند.

- خاک چون که گاورو شده است به خوبی شخم مـی خـورد و دیگـر بـه دیـسک اضـافی احتیاجی نیست .

- بذر ها با رطوبت نسبی که خاک دارد جوانه می زنند و سبز میشوند .

عملیات زیرشکن زنی :

برای شکستن لایه های متراکم عمقی ( بیش از 30 سانتیمتر ) از زیرشکن اسـتفاده کنیـد .

بهترین زمان برای استفاده از زیرشکن در بهار و پاییز ، هنگامی است کـه خـاک ، مرطوب ( نمناک ) و شکننده باشد . در این حالـت یـک قطعـه از خـاک بـه راحتـی بـا فـشار انگشتان دست ، شکسته و متلاشی میشود .

خاک ورزی ثانویه در گندم آبی :

با خاک ورزی ثانویه ، بستر مناسبی قبل از عملیات کاشت به وجود می آید تا بذر در کنار خاک قرار گیرد و بتواند آب و مواد غذایی را برای جوانه زدن به خوبی جذب کند . در این مرحله از دنباله بندهای دیسک و لولر برای نرم کردن و صاف کردن خاک استفاده میشود .

ب ) انتخاب رقم مناسب گندم که به شرح زیر عمل می کنیم :

برای انتخاب نوع بذر به چند مسئله توجه کنید :

قدرت رشد بذر خوب باشد . بذر خالص باشد . بذر با بذر سایر رقم ها مخلوط نباشد . بـذر بـا سموم قارچ کش مناسب ، ضـدعفونی شـده باشـد . رقـم گنـدمی کـه بـرای کـشت انتخـاب میکنید باید با شرایط منطقه مطابقت داشته باشد ، عملکرد آن بالا باشـد ، نـسبت بـه

امـراض مقاوم باشد و کیفیت نانوایی آن خوب باشد .

ج ) کاشت بذر

- بذرپاشی با دستگاه کودپاش ( سانتریفیوژ ) : این روش اغلب در زراعت هـای آبـی معمـول است . تنها برتری این روش سرعت بالای کاشت بذر است . این روش بـه ویـژه بـرای فـصل پاییز مناسب است چون فرصت کاشت بذر کوتاه است و باید قبـل از شـروع بارنـدگی هـا بذرپاشی تمام شده باشد . به طور کلی بذرپاشی با دسـتگاه کودپـاش روش مناسـبی نیـست ؛ زیرا عمق کاشت بذر در آن به هیچ وجه یکنواخت نیست .

- کاشت با خطی کار های زراعت دیم ( خطی کارهای سطحی کار که شـیار بـازکن تـک دیسکی دارند و خطی کارهـای عمیـق کـار کـه شـیار بازکن بیلچـه ای دارنـد ) و کاشـت بـا دستگاه های خطی کار گندم و همچنین خطی کارهای مجهز به فاروئر .

شیوه های کاشت بذر در گندم آبی

شیوه های کاشت بذر در گندم آبی به ترتیب اولویت شامل موارد زیر می باشد :

1 - کاشت با خطی کار توأم با فاروئر ( کشت بر روی پشته ) .

2 - کاشت با کمبینات و مرزکشی برای آبیاری .

3 - کاشت با خطی کار ویژه غلات و ایجاد فارو یـا مرزکـشی 8-4 متـری بـسته بـه شـیب و بافت خاک .

4 - کاشت بـه روش بذرپاشـی ( سـقوط آزاد ) و انجـام دیـسک سـطحی و ایجـاد فـاروئر یـا مرزکشی .

5 - کاشت با دستگاه سانتریفیوژ و انجام دیسک سطحی و ایجاد فاروئر یا مرزکشی .

میزان بذر :

برای تعیین میزان تراکم بذر ، باید اول وزن هزار دانه از رقمی که مـی خواهیـد بکاریـد و قوه رشد و خلوص فیزیکی بذر را درنظر بگیرید . تراکم مناسـب بـذر در زراعـت گنـدم در مناطق گرم کشور 400 بذر در متر مربع است .

تاریخ کاشت :

کشت گندم آبی در ایران ( زمستانه ، بهاره و بینابین ) معمولاً در فصل پاییز انجام میشود.  تاریخ کاشت اغلب استان های گرم کـشور نیمـه اول آذر اسـت . در منـاطقی کـه گنـدم در تناوب با کشت ذرت کشت می شود کشت با تأخیر انجام می شود که در این شـرایط بهتـر است از ارقام زودرس تر استفاده شود .

عمق کاشت مناسب :

گندم را در عمق 4 تا 5 سانتی متـری بکاریـد . بـرای ایـن کـار از خطـی کارهـای غـلات استفاده کنید با این کـار هـم بـستر مناسـبی بـرای بـذر خواهیـد داشـت وهـم کاشـت شـما یکنواخت میشود . در این صورت هم بذرها به طور یکنواخت جوانه میزنند و سبز میشوند و هم گیاهچه ها بهتر و به موقع شکل می گیرند و هم بوته ها به شکل مناسـب و خـوبی کنـار هم قرار میگیرند .

عملیات خاک ورزی در دیم :

نخستین مرحله برای زراعت گندم دیم ، آماده سازی زمین است کـه بـا عنـوان عملیـات خاک ورزی انجام می گیرد . این مرحله شامل دو بخش خـاک ورزی اولیـه و ثانویـه اسـت . خاک ورزی اولیه عموماً در عمق بیش از 15 سانتیمتر خاک انجام مـی شـود ، و هـدف هـای اصلی و مورد انتظار از آن ، باز نمودن ذرات خاک جهت نفـوذ آب ، هـوا و ایجـاد محیطـی مناسب برای رشد و توسعه ریـشه اسـت . در ایـن راسـتا عملیـات خـاک ورزی نقـش تعیـین کننده ای دارد و باید تأمین کننده موارد زیر باشد :

1 - از جاری شدن آب در سطح زمـین جلـوگیری کنـد و همچنـین از فرسـایش آبـی و بادی خاک بکاهد  .

2 - قابلیت نگهداری آب در خاک افزایش یابد .

3 - مواد آلی در خاک حفظ شده و در اثر فعالیت موجـودات خـاکزی ، امکـان افـزایش مواد آلی به وجود آید .

4 - آب به لایه های زیرین خاک نفوذ کند و از تبخیر سطحی آب جلوگیری شود .

عملیات خاک ورزی ثانویه :

شــامل هــر گونــه عملیــات خــاک ورزی تکمیلــی اســت یعنــی خــاک ورزی اولیــه در قسمتهای عمیق تر و عملیات خاک ورزی ثانویه در قسمت های سـطحی تـر خـاک انجـام میشود .

بوجاری :

اگر بذر را از مزارعی تهیه می کنید که خاک آن با بذر سایر گیاهان ، علف هـای هـرز، گال نماتد ، بذر شکسته و چروکیده ، شن و ماسه و خاشاک مخلوط است ، باید بذرهایتان را بوجاری کنید تا خلوص مناسبی برای کاشت ، پیداکننـد . اگـر از بـذری کـه بوجـاری شـده است ، استفاده کنید چند فایده دارد :

1 - در موقع خشکسالی و در شرایط دیم ، محصول را افزایش میدهد .

2 - درصد سبز مزرعه نسبت به بذر های خود مصرفی ، زیادتر میشود.  بذرهای دیمی که در شرایط آبی و نیمه آبی تولید شده اند در شـرایط خشکـسالی ، بهتـر عمل می کنند چون اندوخته غذایی بیشتری دارند و توانایی سبز شدن اولیه و ایجاد گیاهچـه های قوی تر در این بذرها نسبت به بذرهای چروکیده بیشتر است .

ضد عفونی :

ضد عفونی کردن بذرها با سموم قارچ کش لازم است تا از آلودگی مزارع به بیماری های قارچی مانند سیاهک آشکار و پنهان و سیاهک پا کوتاه جلوگیری شود . بذر ها را بـا سموم مورد نظر طوری ضد عفونی کنید که یک لایه سم تمام سطح بذر را بپوشاند .

میزان بذر در گندم دیم :

میزان بذر ، به نوع خاک ، بستر بذر ، تاریخ کاشت ، روش کاشت و خصوصیات رقم ( کم پنجه بودن و کود پذیری و وزن هزار دانه و... ) بستگی دارد.  میزان تراکم مناسب برای کاشت گندم در اقلـیم گـرم کـشور تعـداد 350-300 دانـه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در نظر گرفتـه مـی شـود ( حـدود 105 تـا 125 کیلـوگرم در هکتار بر اساس وزن هزار دانه )

تاریخ کشت در گندم دیم :

مناسب ترین تاریخ کشت ، بیستم آبان تا بیستم آذر است.

عمق کاشت مناسب در گندم دیم :

عمق کاشت مناسب ، 5-4 سانتیمتر است.

فاصله خطوط کاشت در گندم دیم :

فاصله خطوط کشت 17-15 سانتیمتر است .


2 - آشنایی با ارقام مختلف گندم


ارقام مختلف گندم

رقم گندم ویریناک ، رقم گندم بهرنگ ، رقم گندم کرخه ، رقم گندم یاواروس ، رقم گندم چمران 2 ، رقم گندم افلاک ، رقم گندم چمران : کوهدشـت ، کـریم ، زاگرس ، قابوس و گهر ، سیمره ، دهدشت و ساجی


3 - آموزش روش آبیاری گندم که به شرح زیر میباشد

معمولاً در زراعت های آبی ،  زمان کشت را همزمان با اولین آبیاری ( خاک آب ) در نظر میگیرند . اولین آبیاری مزرعه گندم که « خاک آب » نام دارد خیلی مهم است بـرای اینکـه ، مزرعه هرچه بیشتر سبز و یکنواخت باشد باید در فاروها آب ملایم جریـان داشـته باشـد تـا وقتی که پشته ها سیاه شود یعنی سطح مزرع کاملاً آبیاری شده باشد و آب کاملاً در خاک فرو رود که معمولاً 20 تا 24 ساعت طـول مـی کـشد .

بنـابراین توصـیه مـی شـود در صـورت کاشت گندم در تاریخ مناسب در پاییز ، مزرعه گندم در دو نوبت با فاصله ده روز تا دو هفته آبیاری شود تا خاک فشرده نشود و گیاهچه ها از ناحیه یقه تحت فشار قرار نگیـرد . آبیـاری غرقـابی یـا کرتـی در زراعـت گنـدم خـوب نیـست ؛ مخـصوصاً پـس از آبیـاری نوبـت اول ( خاک آب ) چون سطح خاک ( در خاک هـای رسـی ) فـشرده و سـفت مـی شـود در نتیجـه گیاهچه ها یا خفه می شوند و یا ضعیف میشوند .

برای اینکه از خشکی و کم آبی گیاهچه ها جلوگیری شود بایـد دومـین آبیـاری در اول فصل ( پاییز ) در زراعت گندم انجام شود . در غیر این صورت گیاهچه هـا در مرحلـه سـه تـا پنج برگی به خشکی بر میخورند و در فصل بهار تعداد سنبله هـا کـم مـی شـود و در نتیجـه میزان محصول کم میشود .


4 - آشنایی با کود در مزارع گندم که به شرح زیر میباشد

آشنایی با کود در مزارع گندم

عملیات مصرف کودهای شیمیایی :

برای تولید محصول ، باید حاصلخیزی خـاک پایـدار باشـد . بـرای اینکـه خـاک همیـشه حاصلخیز بماند باید هم از کودهای شـیمیایی و هـم از کودهـای آلـی اسـتفاده کـرد . اگـر شرایط شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی خاک مناسـب باشـد کربن آلـی خـاک هـم افـزایش مییابد و در نتیجه قدرت تولید خاک زیاد می شود.

برای اینکه کربن آلی خاک هم حفظ و هم زیاد شود باید کـشاورزی حفـاظتی ، اسـتفاده از کودهـای دامـی و انـواع کمپوسـت هـا ( گیاهی ، حیوانی و زباله شهری ) به خوبی مدیریت شـود بـرای اینکـه بـدانیم مزرعـه بـه چـه کودی و به چه مقدار نیاز دارد اول باید خاک مزرعه را آزمایش کنیم .

مصرف کودهای شیمیایی در گندم دیم :

برای این که بذر گندم پس از آنکه در خاک مناسب کاشته شد و جوانه زد ، خوب رشد کند و محصول خوبی بدهد باید تغذیه مناسبی هم داشته باشد . در دیـم زارهـا ، مقـدار کـود باید براساس رژیم رطوبتی منطقه رشدِ گیاه تنظیم شـود. اگر بارنـدگی محـدود اسـت بایـد فقط آن اندازه از کودهای شیمیایی مصرف کـرد کـه گیـاه بتوانـد بـا اسـتفاده از رطوبـت موجود ، به مرحله برداشت برسد ؛ اگر بارندگی مطلوب است باید موادغذایی را به اندازه ای مصرف کرد که گیاه بتواند از آن استفاده کامل و مفید بکند .

ازت :

استفاده از 60 کیلوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار از منبـع اوره ( کـود سـفید یـا شکری ) در پاییز هم زمان با کاشت به صورت جای گذاری کود انجام می شود.

فسفر :

بر اساس مقدار کمبود از حد بحرانی آن در خاک برای گندم دیم (10میلی گـرم در کیلوگرم ) تعیین می شود . یعنی برای جبران کمبـود هـر میلـی گـرم در کیلـوگرم از حـد بحرانی به طور متوسط 15-12 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل ( کود سیاه ) در پـاییز هـم زمان با کاشت مصرف میشود .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت گندم میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

فايل‌ها:
zipکتاب آموزش مرحله به مرحله تولید گندم آبی 91 صفحه
تاريخجمعه, 31 تیر 1401 16:43
حجم فايل 17.97 MB
دانلود 19

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipکتاب آموزش مدیریت علف های هرز مزارع گندم 69 صفحه
تاريخجمعه, 31 تیر 1401 16:42
حجم فايل 6.12 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipاصول تولید و گواهی بذر گندم و جو 81 صفحه
تاريخجمعه, 31 تیر 1401 15:58
حجم فايل 8.91 MB
دانلود 9

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

کاشت ، داشت و برداشتکود و تغذیهبذر و نشاآبیاریآفات و بیماریهاارقامصنایع تبدیلینکات تکمیلی

zipka - آمورش جامع و مرحله به مرحله تولید گندم آبی و شناخت آفات ، بیماری ها و علف های هرز و روش های مبارزه با آن 91 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:50
حجم فايل 17.97 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش آماده سازی و کاشت گندم و شناسایی راه های مبارزه با آفات ، بیماری ها و علف های هرز 50 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:01
حجم فايل 17.8 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش تخصصی و جامع اصول کاشت داشت و برداشت گندم و شناسایی ، کنترل و مقابله با آفات ، بیماری ها و علف های هرز آن 444 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:57
حجم فايل 5.97 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش تهیه بستر مناسب کشت گندم 12 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:59
حجم فايل 747.01 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش تهیه جوانه گندم ، نحوه مصرف و استفاده از آن در غذاهای مختلف 13 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:05
حجم فايل 11.8 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش مدیریت به زراعی تولید گندم در شرایط شور 16 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:07
حجم فايل 797.71 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش مدیریت زودرسی ( آبیاری و تغذیه ) در کشت دوم پنبه بعد از گندم 2 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:09
حجم فايل 319.53 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت ، داشت و برداشت گندم دیم و مدیریت صحیح کودها و علف کش ها 19 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:01
حجم فايل 11.51 MB
دانلود 9

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت ،داشت و برداشت گندم و آشنایی با اصول انبارداری و حمل و نقل و روش های کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره 27 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:06
حجم فايل 14.69 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت و زراعت گندم در جنوب استان کرمان 27 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:02
حجم فايل 565.75 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت و زراعت گندم در مناطق سرد 39 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:03
حجم فايل 1.18 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت و زراعت گندم در مناطق گرم 36 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:04
حجم فايل 711.34 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت و زراعت گندم و جو در استان اصفهان 51 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:05
حجم فايل 25.85 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت و زراعت گندم آبی و شناخت آفات و بیماری ها و روش های مقابله و کنترل آن ها 14 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:08
حجم فايل 2.94 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت گندم به روش بی خاک ورزی ، نکات تسطیح زمین و مدیریت بقایای گیاهی 10 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:05
حجم فايل 2.89 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت گندم به روش نوین کف کار در خاک های شور 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:06
حجم فايل 1.79 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت گندم و مراحل رشد و نمو و شناخت نیازهای هر مرحله در مازندران 52 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:07
حجم فايل 1.57 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل تولید تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری 36 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:16
حجم فايل 1.71 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل زراعت تریتیکاله 24 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:17
حجم فايل 1.18 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی مرحله کاشت و داشت زراعت گندم در استان گلستان 33 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:15
حجم فايل 392.27 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل کاشت گندم در زنجان 60 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:16
حجم فايل 3.24 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای جامع اصول زراعت گندم آبی در خوزستان 64 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:21
حجم فايل 4.65 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای زراعت گندم در دیمزارهای گرمسیری 48 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:23
حجم فايل 19.76 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای کشت و زراعت گندم جو و پائیزه در شرایط دیم مناطق سردسیر 15 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:29
حجم فايل 3.97 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای کشت گندم در مازندران 52 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:28
حجم فايل 1.57 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - معرفی روش کاشت گندم روی پشته‌های عریض 21 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:32
حجم فايل 784.32 KB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آشنایی با سیستم های خاک ورزی در تولید گندم آبی 11 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:49
حجم فايل 996.76 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش اصول فنی تغذیه و آبیاری گندم ( مرحل داشت ) و آشنایی با انواع کودها 32 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:56
حجم فايل 951.22 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش انجام مراحل آزمون خاک و اهمیت آن و محاسبه نیاز غذایی گندم 12 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:02
حجم فايل 730.86 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش تخصصی مدیریت تغذیه گیاه در زراعت گندم و جو 29 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:57
حجم فايل 1.25 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش تغذیه صحیح گندم و آشنایی با منابع تامین نیاز غذایی آن 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:52
حجم فايل 905.66 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش خلاصه دستورالعمل های فنی خاک‌ورزی ( تهیه زمین ) گندم 6 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:00
حجم فايل 340.43 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش دستورالعمل های مدیریت تغذیه گیاه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما 32 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:53
حجم فايل 1.62 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش فنی بهبود عملکرد گندم و جو در شرایط شور با محلول پاشی سالیسیلیک اسید 16 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:06
حجم فايل 1.66 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش مدیریت تغذیه و کوددهی مناسب گیاهی در مزارع گندم 40 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:54
حجم فايل 59.61 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - تاثیر کاربرد گچ معدنی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک های سدیمی و عملکرد گندم 2 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:10
حجم فايل 356.43 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای آشنایی با کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت و زراعت گندم 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:57
حجم فايل 4.62 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای آماده سازی بستر و شناخت روش های تغذیه ای صحیح در مرحله کشت گندم 15 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:19
حجم فايل 594.37 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای اثر تناوب بر مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:55
حجم فايل 8.87 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای اثر تناوب بر مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:55
حجم فايل 8.87 MB
دانلود 12

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای ارتقای میزان حاصلخیزی خاک و اصلاح آن بامدیریت صحیح کاه و کلش گندم (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 24 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:14
حجم فايل 982.25 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای استفاده از کود زیستی ازتوباکتر در زراعت گندم و شناخت اهمیت آن (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 24 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:56
حجم فايل 751.53 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تاثیر برگشت بقایای گیاهی محصولات مختلف بر عملکرد و پایداری تولید گندم در اقلیم سرد 24 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:16
حجم فايل 3.06 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تغذیه و آشنایی با انواع کود و عناصر ماکرو در کشت و زراعت گندم 30 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:58
حجم فايل 4.73 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای عملیات خاکورزی ( تهیه زمین ) و اهداف آن در زراعت گندم آبی 2 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:26
حجم فايل 729.91 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای عملیات خاکورزی ( تهیه زمین ) و کاشت پاییزه گندم 20 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:26
حجم فايل 172.88 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای فنی اثر خاک ورزی حفاظتی بر ذخیره رطوبت خاک و عملکرد گندم دیم در منطقه سردسیر آذربایجان شرقی 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:27
حجم فايل 2.12 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - مدیریت تلفیقی تغذیه و توصیه کودی گندم در استان اصفهان 62 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 23:59
حجم فايل 1.88 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش اثر گوگرد و مواد آلی بر عملکرد و غنی‌سازی گندم در خاک‌های آهکی گچساران 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:55
حجم فايل 3.45 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور 14 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:10
حجم فايل 9.04 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


zipku - مقایسه سیستم های مختلف خاک ورزی در تولید گندم آبی در اصفهان 2 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:33
حجم فايل 700.86 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - آموزش جامع مراحل تولید بذر گندم و جو و آشنایی با اصول نمونه برداری بذر 81 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:04
حجم فايل 8.91 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای تولید بذر غلات گندم و جو 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:05
حجم فايل 1.55 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای شناخت انواع بذرکار های گندم ( دیم و آبی ) فواید و کاربرد آنها 12 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:17
حجم فايل 687.41 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای محاسبه مقدار بذر گندم 12 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:06
حجم فايل 725.73 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای کنترل و گواهی بذر غلات (گندم و جو) 44 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:06
حجم فايل 421.43 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - روش های تهیه و تامین بذر سالم گندم و مبارزه با بیماری ها ، آفات و علف های هرز گندم 28 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:30
حجم فايل 888.36 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش آبیاری گندم - استفاده از آب شور برای آبیاری گندم 40 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:30
حجم فايل 860.88 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم 32 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:45
حجم فايل 1.99 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش روش های آبیاری گندم و تنش های آبی 22 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:45
حجم فايل 11.97 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش مدیریت آب و آبیاری مزارع گندم در استان خوزستان 40 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:46
حجم فايل 3.08 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - آموزش مدیریت آبیاری در مزارع گندم 26 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:47
حجم فايل 2.31 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - استفاده از آب شور برای آبیاری گندم 37 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:28
حجم فايل 424.14 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - برنامه ریزی آبیاری گندم در دشت تبریز 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:47
حجم فايل 176.88 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - دستورالعمل آبیاری گندم آبی و آبیاری تکمیلی مزارع دیم 12 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:48
حجم فايل 808.03 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای استفاده از سیستم آبیاری تیپ برای آبیاری گندم در شرایط شور 20 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:49
حجم فايل 2.9 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای برنامه ریزی آبیاری گندم با استفاده از نیاز آبی 38 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:49
حجم فايل 920.41 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای برنامه ریزی آبیاری گندم در مشهد 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:50
حجم فايل 161.13 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای برنامه‌ریزی آبیاری گندم در ارومیه و میاندوآب 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:51
حجم فايل 250.23 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای گندم نان ریژاو ، مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدل 6 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:52
حجم فايل 2.29 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - کاربرد سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) در زراعت گندم 22 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:53
حجم فايل 1.61 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - کتاب جامع آموزش آبیاری گندم 222 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 00:54
حجم فايل 10.34 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با علف‌کش سولفوسولفورون جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم 15 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:36
حجم فايل 693.53 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش تشخیص و مدیریت بیماری‌های مهم گندم 20 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:38
حجم فايل 682.73 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش تشخیص و مدیریت زراعی خسارت یخبندان در گندم 83 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:38
حجم فايل 4.64 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش جامع تنش های محیطی غیر زنده و زنده گندم و راهکارهای مدیریتی برای کاهش خسارت آن 16 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:03
حجم فايل 978.2 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش جامع شناسایی ، کنترل و مقابله با علف های هرز مزارع گندم و جو در استان بوشهر 96 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:39
حجم فايل 6 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش روش های مبارزه با علف های هرز مزراع گندم 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:40
حجم فايل 3.96 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی ، روش های مبارزه و مدیریت علف های هرز مزارع گندم 69 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:40
حجم فايل 6.12 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی ، مدیریت و کنترل آفات و بیماری گندم 20 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:41
حجم فايل 1.5 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش فنی مدیریت بهزراعی گندم و کنترل علف های هرز آن براساس مقیاس فیکس 53 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:42
حجم فايل 1.28 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش مناسب ترین زمان مهار شیمیایی علف هرز جودره در مزارع گندم 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:42
حجم فايل 269.82 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و روش های کنترل آن در ایران و جهان 24 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:43
حجم فايل 684.31 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه و مدیریت کنترل آن در مزارع گندم کشور 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:43
حجم فايل 1.98 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - خسارت سرمازدگی و راه‌های مقابله با آن در زراعت گندم دیم 22 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:44
حجم فايل 2.07 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - دستورالعمل فنی مدیریت بیماری زنگ زرد گندم در استان خوزستان 23 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:46
حجم فايل 987.24 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - دستورالعمل فنی کنترل نماتد گالزای بذر گندم 24 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:45
حجم فايل 203.05 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای تشخیص کاربردی علف های هرز یولاف، خونی واش ، چچم و مدیریت کنترل آنها در مزارع گندم مازندران 22 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:48
حجم فايل 6.3 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناخت آفت سوسک سیاه گندم و مدیریت تلفیقی و کنترل آن 27 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:48
حجم فايل 455.47 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی ، کنترل و مبارزه با بیماری سیاهک گندم و روش های مبارزه شیمیایی ، طبیعی ، زراعی و قرنطینه نباتی 24 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:25
حجم فايل 1.17 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی ، کنترل و مبارزه با علف های هرز گندم 12 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:49
حجم فايل 901.28 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و مبارزه با کنه قهوه ای گندم 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:50
حجم فايل 505.13 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و مدیریت بیماری زنگ زرد گندم در استان 32 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:50
حجم فايل 938.13 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و مقابله با علف های هرز باریک برگ مزارع گندم استان یزد 24 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:51
حجم فايل 5.12 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای مبارزه با علف های هرز گندم 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:52
حجم فايل 96.67 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای مدیریت و کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم 28 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:52
حجم فايل 20.79 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای پایش، یادداشت‌برداری و ارزیابی بیماری‌های مهم گندم و جو در مزرعه و گلخانه 52 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:47
حجم فايل 432.14 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش مبارزه با آفت نماتد گالزای بذر گندم 24 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:53
حجم فايل 1.18 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم 30 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:54
حجم فايل 528.21 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با علف هرز چاودار در مزارع گندم استان فارس 15 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:19
حجم فايل 7.76 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم آبی و دیم در استان کهگیلویه و بویراحمد 20 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:55
حجم فايل 3.73 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مقابله با آفت سن گندم در چهارمحال و بختیاری 26 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:56
حجم فايل 1.59 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مقابله با بیماری لکه نواری باکتریای گندم و جو 1 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:57
حجم فايل 405.36 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مقابله با بیماری های مهم گندم در مازندران 34 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:58
حجم فايل 1.76 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مقابله با علف های هرز مزارع گندم 24 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:59
حجم فايل 12.4 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و روش های مدیریت علف هرز چاودار در گندم 19 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:19
حجم فايل 1.23 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ سیاه و مدیریت آن در استان اردبیل 21 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:03
حجم فايل 285.1 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - واکنش ارقام گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه ای و مدیریت آن در اردبیل 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:01
حجم فايل 134.25 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - واکنش ارقام گندم نسبت به زنگ زرد و مدیریت بیماری در اقلیم سردسیر استان اردبیل 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:02
حجم فايل 1.45 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کاتالوگ شناسایی و مدیریت بیماری پاخوره ی گندم 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:00
حجم فايل 467.21 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کنترل بیماری زنگ زرد گندم با استفاده از قارچ کش های جدید آمیستار اکسترا و فالکن 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 02:00
حجم فايل 514.93 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - آشنایی با گندم رصد ، مناسب کشت در شرایط دیم سرد و معتدل سرد 11 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:05
حجم فايل 1.87 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام و تاریخ مناسب کاشت گندم آبی در مناطق سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:04
حجم فايل 1009.38 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام گندم توصیه شده برای مناطق مختلف استان فارس 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:03
حجم فايل 1.88 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام گندم متحمل به تنش خشکی آخر فصل در دشت اردبیل 15 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:03
حجم فايل 639.1 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام گندم متحمل به تنش خشکی آخر فصل در دشت اردبیل 15 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:03
حجم فايل 639.1 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - تاثیر زمان برداشت ارقام گندم درافزایش عملکرد 12 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:06
حجم فايل 825.94 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - تراکم بذر و فاصله ردیف های کاشت مناسب رقم های اصلاح شده گندم و جو دیم نیمه گرمسیری 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:06
حجم فايل 1.21 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - رقم های گندم نان و جو مناسب کاشت اقلیم معتدل استان فارس 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:07
حجم فايل 182.62 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو قابل کشت در استان خوزستان 33 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:34
حجم فايل 2.43 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - معرفی ارقام اصلاح شده گندم وجو مناسب کشت در استان سمنان 36 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:34
حجم فايل 17.42 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - مقایسه عملکرد ارقام گندم 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:35
حجم فايل 1.89 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - کیفیت نانوایی ارقام گندم مناسب کشت در استان اردبیل 20 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:09
حجم فايل 1.59 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم آفتاب مناسب کشت در شرایط دیم ‌گرمسیری 9 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:10
حجم فايل 535.78 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم الموت مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:10
حجم فايل 2.21 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم الوند مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:11
حجم فايل 2.24 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم تجن مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:13
حجم فايل 2.47 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم توس مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:13
حجم فايل 1.9 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم داراب مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:15
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم توس مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:13
حجم فايل 1.9 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم داراب مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:15
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم دز مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب، جنوب غربی و شرق کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:16
حجم فايل 1.68 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری 8 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:17
حجم فايل 740.33 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم دوروم رقم آریا مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:17
حجم فايل 1.77 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم دوروم سیمینه مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:19
حجم فايل 1.83 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم زرین مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:20
حجم فايل 2.26 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم شهریار مناسب برای کشت در مناطق سردسیر کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:21
حجم فايل 1.75 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم شیراز مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:22
حجم فايل 1.86 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم شیرودی مناسب برای کشت در مناطق گرم سواحل خزر 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:23
حجم فايل 2.12 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم قابوس مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری 10 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:23
حجم فايل 917.2 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم مهدوی مناسب برای کاشت در مناطق معتدل کشور 6 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:26
حجم فايل 2.3 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم نان رقم دریا مناسب کشت در مناطق گرمسیر استان اردبیل 15 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:30
حجم فايل 483.79 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم نان رقم میهن مناسب کشت در مناطق سردسیر استان اردبیل 12 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:32
حجم فايل 274.75 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم نان رقم پیشگام مناسب کشت در مناطق سردسیر استان اردبیل 13 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:29
حجم فايل 1.29 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم نان رقم گنبد مناسب کشت در مناطق گرمسیر استان اردبیل 16 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:31
حجم فايل 495.48 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم نیک نژاد مناسب برای کشت در مناطق آبی معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:32
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم هامون مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:33
حجم فايل 1.8 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم پیشتاز مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:12
حجم فايل 1.84 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم چمران مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:14
حجم فايل 1.81 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری 9 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:24
حجم فايل 227.4 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - گندم کویر مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور 2 صفحه
تاريخچهارشنبه, 19 آذر 1399 01:25
حجم فايل 1.64 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipst - آموزش استفاده از سبوس جهت افزایش ارزش غذایی نان 13 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:44
حجم فايل 9.03 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipst - آموزش روش تولید انواع نان و محصولات آردی سنتی ایرانی 109 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:45
حجم فايل 8.95 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipst - راهنمای مصرف کنندگان جهت کاهش ضایعات انواع نان در مرحله مصرف 24 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:46
حجم فايل 415.04 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای انتخاب تاریخ مناسب کاشت گندم آبی در مناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد 16 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:20
حجم فايل 1.88 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای تهیه نقشه و برآورد سطح زیر کشت گندم، جو و برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد 20 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:17
حجم فايل 1.1 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای جلوگیری از به وجود آمدن ضایعات گندم در مرحله کاشت و داشت و برداشت 22 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:22
حجم فايل 12.83 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای زمان مناسب کاشت گندم و جو در دیمزارهای نیمه گرمسیری 1 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:24
حجم فايل 1.9 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای مناسب ترین تناوب زراعی برای افزایش عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد کشور 24 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:18
حجم فايل 5.83 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - مقایسه عملکرد فنی سمپاش های متداول در زراعت گندم 23 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:21
حجم فايل 580.58 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - چگونه گندمی با کیفیت خوب تولید کنیم؟ 11 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:13
حجم فايل 2.35 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - چگونگی بسته بندی و نگهداری جنین گندم به منظور کاربردهای خوراکی 2 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:11
حجم فايل 572.55 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - چگونگی کاربرد جنین گندم در تهیه نان 2 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:12
حجم فايل 561.38 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کاهش اسید فیتیک سبوس گندم به روش هیدراتاسیون گرم 19 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:20
حجم فايل 457.85 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کتاب راهبردی درباره ابعاد فنی و اقتصادی و بازرگانی گندم 240 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:21
حجم فايل 1.77 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کشت مکانیزه گندم بر روی پشته های بلند 39 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:31
حجم فايل 2.36 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با دستورالعمل فنی گندم و جو در استان سمنان 42 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:48
حجم فايل 4.42 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش 111 نکته اساسی در کشت و زراعت گندم 18 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 15:52
حجم فايل 20.9 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش خلاصه دستورالعمل های مکانیزاسیون گندم (خاک ورزی کاشت سمپاشی برداشت کندم آبی ) 72 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:04
حجم فايل 4.16 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اصول فنی کاربرد ماشین‌های جداساز وزنی (میز گراویتی) برای فرآوری بذر گندم 33 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:00
حجم فايل 5.35 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اندازه گیری تلفات دانه در کمباین های گندم 29 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:08
حجم فايل 5.06 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - بررسی امکان افزایش عملکرد گندم دیم با استفاده از مایه تلقیح باکتریهای محرک رشد 16 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:09
حجم فايل 657.84 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - تاریخ کاشت و تراکم مناسب گندم در اراضی شور استان فارس 2 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:11
حجم فايل 174.4 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - جمع بندی جامع یافته های تحقیقاتی گندم در استان فارس 45 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:11
حجم فايل 15.56 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل فنی افزایش عملکرد گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد 80 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:13
حجم فايل 1.36 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور 11 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:12
حجم فايل 551.11 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای اصول کلی در آماده‌سازی زمین و کاشت گندم 8 صفحه
تاريخشنبه, 22 آذر 1399 16:18
حجم فايل 467.67 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای اقتصادی شناخت و استفاده از ضایعات گندم و روش های کاهش آن 16 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:15
حجم فايل 817.89 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories