• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش صفر تا صد پرورش گوسفند و پرواربندی بره

(5 votes, average 3 out of 5)

آموزش صفر تا صد پرورش گوسفند و پرواربندی بره

جهت آشنایی با روشهای علمی پرورش گوسفند و پرواربندی بره ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود فایل جزوه آموزش پرورش گوسفند و پرواربندی بره ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

شناخت قابلیت های تولیدی دامهای بـومی از مهـم تـرین مـسائل روز دامپـروری كـشور میباشد . پرواربندی گوسفند و بز با توجه به جمعیت آنهـا ، بـرای تولیـد گوشـت قرمـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت . پرواربنـدی یكـی از روشهـای اصـلی و اساسـی بـرای اسـتفاده حداكثری از توان تولیـدی دام كـشور اسـت  و بایـستی از نظـر علمـی بـه آن توجـه خـاص مبذول داشت  .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره پرورش گوسفند ، مبارزه با بیماری ها و و تغذیه گوسفند و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به پرورش گوسفند که به شرح زیر میباشد


از لحــاظ نــوع تولیــدات و انتظــاری كــه از پــرورش گوســفند مــی رود ، گوسفندداری دو نوع میباشد :

پرواربندی و پرورش گوسفند داشتی

پرورش گوسفند داشتی :

در گوسفند داری داشتی هدف و منظور از نگهداری و پرورش عبارت است از حـداكثر تولید بره نر و ماده در سال و همچنین تولید شیر و فرآورده های لبنـی و پـشم مـی باشـد . در گوسفند داری داشتی معمولاً با توجه به سلامتی و خصوصیات ژنـوتیپی و فنـوتیپی ، گوسـفند را تا حداكثر سن اقتصادی در گله نگهـداری نمـوده تـا بتواننـد اسـتفاده بیـشتری را در طـی دوران عمر اقتصادی از آن داشته باشند .

معمولاً در این روش گوسفند را تـا 4 الـی 5 شـكم زایش در مدت عمـر نگهـداری مـی نماینـد ( طـول عمـر اقتـصادی ) . گوسـفند دار از فـروش بره های نر و اضافه بره های ماده كه بقیه جایگزین در گله مـی گردنـد ، فـروش پـشم ، شـیر و فرآورده های آن درآمد كسب می نماید . در ایران اكثر عشایر و برخی از روستاییان گوسفند داشتی را با این هدف نگهداری میكنند .

روشهای پرورش گوسفند داشتی شامل روش متحرك ( كوچرو ) یا عشایری ، روش نیمه متحرک ( نیمه کوچ ) ، روش ثابت یا زراعی ( متراكم )

پرواربندی گوسفند :

آشنایی با انواع روش های پرواربندی که شامل پرواربندی مرتعی ، پرواربندی مرتعی- پسچری ، پرواربندی با تغذیه دستی ، پرواربندی با شیر می باشد .

پرواربندی مرتعی :

این روش توسط دامداران روستایی و عـشایری كـه دارای گلـه هـای داشـتی مـی باشـند ، صورت می گیرد و معمولاً درمورد بره ها انجام شده و دركـشورهایی نظیراسـترالیا و نیوزلنـد كه مراتع از كیفیت و كمیت بهتری برخوردار می باشند نیز این روش مرسوم اسـت . در ایـن روش دامهای جوان پس از پایان دوره شیرخوارگی از مراتع ییلاقی تعلیف نمـوده و بعـد از رسیدن به وزن موردنظر به بازار عرضـه مـی شـوند .

البتـه بـه دلیـل فقـدان كمیـت و كیفیـت مناسب مراتع غالباً دامها به وزن مطلوب و نهایی تولید نمی رسـند و معمـولاً گلـه داران ، این دامها را به پرواربندان حرفه ای به منظور قرارگر فتن در یك دوره فشرده پـروار مـی فروشـند  . این روش در برخی از مناطق آذربایجان _ زاگرس مشاهده می شود .

پرواربندی مرتعی- پسچری :

این روش توسط آن دسته از دامدران روستایی كه دارای گلـه هـای داشـتی بـا امكانـات مكفی برای دسترسی به انواع پس چـر و معمـولاً در منـاطقی كـه دارای نژادهـای پـیش رس می باشند ، صورت می گیرد . در این روش دامها پـس از بازگـشت از مراتـع ییلاقـی بـر روی پسچر انواع نباتات زراعی و باغی تا اواسط و اواخر پاییز تعلیف می شوند و پس از رسـیدن به وزن تقریباً مناسب جهت كـشتار یـا پـروار مجـدد توسـط پرواربنـدان حرفـه ای ( دامهـا ی جوانتر ) به بازار عرضه می شوند . در این روش دامها بـا وزن مطلـوب تـری نـسبت بـه روش اول عرضه میگردند .

پرواربندی با تغذیه دستی :

این روش عمدتاً توسط پرواربنـدان حرفـه ای ، فاقـد گلـه هـای داشـتی كـه ممكـن اسـت تعدادی از آن ها فاقد پروانه فعالیت نیز باشند ، صورت می گیرد . در این روش دامهـا ی نـر و ماده حذفی ( ندرتاً ) و دامهای جـوان نـر و مـاده مـازاد بـر تركیـب گلـه توسـط پرواربنـدان حرفهای از دامداران پرورش دهنده گله های داشتی خریداری و با توجـه بـه نـوع دام ، نـژاد ، وزن ، سن دام و غیره بین 70 تا 120 روز با خوراك دستی در سیـستم بـسته تغذیـه و پـس از اتمام دوره پروار ، روانه كـشتارگاه مـی گردنـد . ایـن پرواربنـدان معمـولاً خواهـان نژادهـای پیش رس و مستعد ، با افزایش وزن روزانه بـالا مـی باشـند و خـوراك دام مـورد نیـاز توسـط پرواربند تولید و یا از بازار تهیه میگردد .

پرواربندی بره با شیر :

این شیوه در مورد بره ها انجام شده و بیـشتر در واحـدهایی كـه بـه روش صـنعتی و نیمـه صنعتی مبادرت به پرورش و نگهداری دام می نمایند ، صورت می گیرد كه در ایران به دلیـل غالب بودن سیستم سنتی پرورش گوسفند ، گران بودن و تولیـدات انـدك شـیر گوسـفند در یك دوره شیرواری به ندرت و در تعداد اندكی از واحدهای داشتی انجام میشود .

مدیریت تولید مثل گوسفند :

- آشنایی با زمان بندی جفت دهی ( قوچ اندازی - كل اندازی ) ، فلاشینگ و نكات مهم در خصوص تغذیه در دوره جفت دهی ، تلقیح مصنوعی ،

- آشنایی با نحوه مدیریت نرهای مولد و م شیشكهای ماده

- آشنایی با نحوه مدیریت از شیرگیری بره ، خشك كردن پستان

- آشنایی با نحوه تشخیص آبستنی ، راهكاری برای اقتصادی تر كردن حرفه گله داری

- آشنایی با برنامه نوری ( فتوپریود ) مصنوعی برای ایجاد آبستنی خارج از فصل

- آشنایی با اقدامات قبل از زایش ، مراقبت های پس از زایمان ،

- آشنایی با نحوه مراقبت از نوزاد

تأسیسات گوسفند داری شامل موارد زیر می باشد :

- آشنایی با آغل یا جایگاه که شامل : ( پی ، دیوارها ، سقف آغل  ، كف آغل  ، مساحت آغل ( جایگاه ) ،  ) می باشد .

- آشنایی با ابعاد مناسب آخور برای هر راس تركیب گله گوسفند و بز .

- آشنایی با راهروها ، آبشخور ، بهاربند ، زایشگاه ، بیمارستان ، اتاق جهت قرنطینه ، انبار مواد متراكم ( كنسانتره ) ، انبار مواد علوفه ای .

- آشنایی با انواع سیلوها

- مخزن جمع آوری و نگهداری كود

- سكوی بارگیری و تخلیه

- حوضچه های پاشوی ( ضدعفونی )

- حمام ضد كنه ( شستشوی گوسفند )

- اتاق پشم چینی


2 - آشنایی با گونه های مختلف گوسفند


آشنایی با گونه های مختلف گوسفند

طبقه بندی گوسفند که به شرح زیر می باشد :

- گوسفند دنبه دار ، گوسفند نیمه دنبه دار ، گوسفند بدون دنبه ( دم دار )

- گوسفند دنبه دار شامل بدن رنگین مانند : سبک (گوسفند سنگسری ، گوسفند زندی ، گوسفند كردی ) ، متوسط ( گوسفند مغانی ) ، سنگین ( گوسفند شال ، گوسفند قزل ، گوسفند افشاری ، گوسفند مهربانی )

- گوسفند بدن سفید مانند : سبك ( گوسفند كلكوهی ، گوسفند فراهانی ، گوسفند بلوچی ) ، توسط ( گوسفند ماكویی ، گوسفند كرمانی ) ، سنگین ( گوسفند لری ، گوسفند لری بختیاری ، گوسفند سنجابی )

- گوسفند قره گل و گوسفند زل

نژادهای گوسفند که به شرح زیر می باشد :

- نژادهـای بـومی گوشـتی : مغـانی ، شـال ، افـشاری ، كـردی ، لـری ، سـنجابی ، قـزل ، مهربـانی ، بختیاری ، زل ، دالاق ، طالشی ، تركی قشقایی ، زندی و كبوده شیراز

- نژادهای بومی گوشتی- پوستی : قره گل ، زندی و كبوده شیراز

- نژادهای بومی گوشـتی - پـشمی : بلـوچی ، كلكـوهی ، مـاكویی ، كرمـانی ، نـائینی ، فراهـانی و سنجابی

- نژادهای بومی گوشتی -شیری : شال ، افشاری ، لری ، سنجابی ، قزل ، مهربانی و لری بختیاری .

3 - آشنایی با  بیماریهای گوسفند که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

- آشنایی با بیماری پارافیموز و نحوه درمان آن ، بیماری گندیدگی قضیب و غلاف قضیب ، مسمومیت آبستنی یا بیماری میش های دوقلوزا ، بیرون زدگی ، ورم پستان حاد ، ورم پستان مزمن ، بیماری گندیدگی سم ، بیماری لمفادنیت پنیری

- آشنایی با بیماری های انگلی گوسغند و آشنایی و درمان جرب


4 - آشنایی با تغذیه گوسفند که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد

- آشنایی با علوفه خـشك ، سیلاژ ، كنسانتره ها ، مواد خشبی ، كاه و بقایای زراعت پنبه ، كاه و بقایای آفتابگردان ، كاه یا بخش هوایی سیب زمینی ، شاخه و برگ درختان ، پس چر مزارع ، انواع پسماندها و تفاله میوه ، صیفی و سبزی ، خرمای نامرغوب ، پوسته ها و پوشینه میوه ها

- آشنایی با راه های كاهش هزینه تغذیه گله های گوسفند و بز

- آشنایی با مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز گوسفند

- آشنایی با تغذیه در فصل جفتگیری ، تغذیه از اوایل تا اواسط آبستنی ، تغذیه در اواخر آبستنی ، تغذیه در زمان زایمان ، تغذیه در زمان شیردهی ، تغذیه در زمان از شیرگیری بره ها ، تغذیه میشها و بزهای ماده داشتی

- پرورش بره ها با شیشه و پستانك یا سیستمهای اتوماتیك

- آشنایی با نحوه جایگزین کردن شیر در تغذیه بره ها

- تغذیه بره ها ی بی مادر ، تغذیه ها بره های پرواری ، تغذیه بره های ماده در حال رشد ( جایگزین ) ، تغذیه گوسفند در مراتع

- آشنایی با نحوه نگهداری ، خشک کردن و سیلو کردن علوفه


5 - برخی از موارد دیگری که میتوانید در این بانک جامع اطلاعاتی بیابید به شرح زیر میباشد

شرایط خوب برای پرورش گوسفند پشمی ، شرایط پرورش گوسفند پوستی ، شرایط اصلی خرید و تشكیل گله ، آشنایی با نحوه شناسایی گوسفند ، آشنایی با نحوه تعیین سن گوسفند ، قیمت گذاری گوسفند ، آشنایی با مواردی كه در زمان خرید میش باید رعایت گردد ، آشنایی با صفات یك قوچ خوب ، آشنایی با نحوه پیشگیری از ازدست رفتن زود هنگام آبستنی ، آشنایی با اقداماتی كه در زمان مواجه شدن با سقط باید انجام داد ، آشنایی با برنامه واكسیناسیون ، آشنایی با اصول پرواربندی بره ، مدیریت روش پروار ، فصل مناسب پروار ، مدت مناسب دوره پروار ، نژاد دام پرواری ، سن و وزن دام در شروع پروار ، جنس دام ، وزن نهایی پروار و افزایش وزن روزانه ، اصول بهداشت در پرواربندی

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش پرورش گوسفند میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

پرواربندی و تلقیحتغذیهبهداشت گوشتمدیریت بیماریهانژادهانکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - راهنمای پرورش گوسفند و بز 553 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:44
حجم فايل 17.19 MB
دانلود 20

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای جامع و عملی پرواربندی بره 156 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:46
حجم فايل 18.79 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش و آشنایی با القاء فحلی گوسفند مغانی با استفاده از روش پروژسترون و گنادوتروپین سرم مادیان آبستن 20 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:39
حجم فايل 7.07 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های مدیریت تولید مثل نرهای مولد 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:35
حجم فايل 1.4 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های تلقیح مصنوعی گوسفند و بز 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:33
حجم فايل 1.22 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های القاء و همزمان سازی فحلی از طریق هورمون تراپی 25 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:31
حجم فايل 1.2 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش جامع و تخصصی تلقیح مصنوعی گوسفند 226 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:28
حجم فايل 13.56 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش تخصصی زمان بندی جفت دهی ( قوچ اندازی یا کل اندازی ) و راه های افزایش تولید مثل آن ها 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:27
حجم فايل 1.08 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش اصول صحیح پرواربندی گوسفند 19 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:25
حجم فايل 1.25 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش استفاده از سرشاخه خرما در تغذیه دام 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 19:07
حجم فايل 6.59 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش استفاده از ضایعات و پسماندهای فراوری شده کشاورزی در تغذیه دام 32 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 19:07
حجم فايل 5 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش استفاده از علوفه و بقایای نیشکر در تغذیه دام 28 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:07
حجم فايل 15.71 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش استفاده از کاه گندم عمل آوری شده با قارچ خوراکی پلوروتوس ساجوکاجو در تغذیه بره های پرواری 11 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:08
حجم فايل 906.14 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش استفاده از کشت مخلوط چاودار و ماشک علوفه ای برای تولید علوفه 14 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:08
حجم فايل 9.83 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش انواع روش های فلاشینگ و تغذیه دوران بارداری 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:09
حجم فايل 1.43 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش و معرفی و سیلوسازی گیاه کنگر و کاربرد آن در تغذیه دام 20 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:10
حجم فايل 1.02 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای استفاده از جیره غذائی فشرده ( علوفه و کنسانتره )در تغذیه بره پرواری 18 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:11
حجم فايل 3.42 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای استفاده از پسماند کدوی آجیلی سیلو شده در تغذیه دام 20 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:29
حجم فايل 2.53 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تخصصی تغذیه کمکی بره های شیرخوار در مرتع 24 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:12
حجم فايل 2.46 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تغذیه صحیح گوسفندان 26 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:13
حجم فايل 3.36 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbk - آموزش بهداشت گوشت و روش های صحیح تهیه ، نگهداری و مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ سالم 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 13:26
حجم فايل 10.06 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbk - راهنمای بهداشتی بسته بندی محصولات خام دامی ( گوشت و مرغ ) 22 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 13:28
حجم فايل 5.84 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbk - راهنمای آموزشی جامع اصول بهداشتی ، کنترل و پیشگیری ازیبماری های گوسفند و بز 209 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 13:27
حجم فايل 8.89 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با اثر نر قوچ یا نر بز و کنترل هم خونی 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:23
حجم فايل 1.21 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش روش های صحیح مبارزه با انگل ها ی خارجی دام ها و روش حمام ضد کنه گوسفند 24 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 13:41
حجم فايل 1.01 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک ( گوسفندوبز) را بهتر بشناسیم 12 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 13:42
حجم فايل 1.23 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای جامع و تخصصی شناسایی ، کنترل ، پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر عفونی نشخوار کنندگان 125 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:06
حجم فايل 5.74 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - روش های پیشگیری و درمان نفخ در گوسفند و بز و علت آن 24 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:07
حجم فايل 6.65 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مدیریت بیماری تب برفکی گاو ، گوسفند و بز 16 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:08
حجم فايل 3.2 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مدیریت بیماری تب برفکی گاو ، گوسفند و بز در استان فارس 20 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:18
حجم فايل 13.2 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

 

zipar - آشنایی با گوسفند داشتی ، پرواربندی بره و چند قلوزایی در گوسفندان افشاری 32 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:24
حجم فايل 607.66 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - راهنمای آموزشی آشنایی با گوسفند نژاد سنجابی 13 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:42
حجم فايل 3.29 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای مخاطرات و مدیریت بره های تازه متولد شده 36 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 18:33
حجم فايل 1020.41 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای زمان مناسب از شیرگیری گوسفندان و مزایای زود از شیرگیری 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 18:31
حجم فايل 1.61 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای جامع و تخصصی علوم و فناوری گوشت و فراورده های گوشتی 317 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:15
حجم فايل 16.28 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش روش های تشخیص سن گوسفند و بز و مدیریت بهینه گله از طریق آن 24 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:33
حجم فايل 586.14 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش فنی اصول صحیح ساخت جایگاه دام 18 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:36
حجم فايل 15.11 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش فنی ساخت جایگاه پرورش گوسفند 22 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:37
حجم فايل 4.17 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش مراقبت های دوماهه آخر آبستنی 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:38
حجم فايل 2.43 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش و آشنایی با اهمیت ، ابزارها و روش های هویت گذاری گوسفند و بز 24 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:40
حجم فايل 663.75 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل افزایش بازده تولید بره در گوسفند 30 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:41
حجم فايل 2.26 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای اثرات ماندگاری دارو در گوشت و شیر 18 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 22:15
حجم فايل 721.43 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای تشخیص آبستنی و برنامه سه زایش در دو سال 17 صفحه
تاريخدوشنبه, 24 آذر 1399 17:45
حجم فايل 1.82 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories