• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش 0 تا 100 کاشت و داشت و برداشت گیاه مورینگا یا گز روغنی

(2 votes, average 5 out of 5)

 آموزش صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت گیاه مورینگا اولیفرا یا گز روغنی

جهت آشنایی با روشهای علمی کاشت و داشت و برداشت مورینگا اولیفرا یا گز روغنی ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود فایل جزوه آموزش کاشت و داشت و برداشت مورینگا اولیفرا یا گز روغنی ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

 

مورینـگا یـا درخـت گـز روغـن خـاص مناطـق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری اسـت . کـه تاکنـون 14 گونـه آن شناسـایی و گـزارش شـده ‌اسـت . گونــه مورینگا اولیفرا کــه مهمتریــن و اقتصادی تریــن گونــه خانــواده اســت . گیاهــی اســت بــا ارزش کــه تمامــی بخشهــای آن قابل اســتفاده و بهره بــرداری اســت و به دلیــل فوایــد فراوانــش ( درخــت معجــزه ) لقــب گرفتــه اســت .

بــا جستجوی کوتاهــی در مییابیــم کــه به علــت خــواص دارویــی ، بهداشــتی و غذایــی ، بــرگ ، دانــه ، گل ، چــوب و ... مورینــگا در جهــان به طــور گســترده ای مــورد مصــرف تجــاری قرار گرفتـه و درآمدزایـی و اشـتغالزایی بالایی را بـرای کشـورهای تولیدکننـده محصولات آن بـه ارمغـان آورده اسـت .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت مورینگا اولیفرا و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت مورینگا اولیفرا که به شرح زیر میباشد :


کاشت بذر :

بــذور بــدون پیش تیمــار کشــت میشــوند ، لیکــن استراتیفیکاســیون جوانه زنـی بـذر را تسـهیل میکنـد . میـزان جوانه زنـی بـرای بذرهـای تـازه بیـن 60  تـا 90 درصـد اسـت کـه بیـن 7 تـا 30 روز پـس از کاشـت اتفـاق می افتـد . دانه هـای مورینـگا اولیفـرا فاقـد دوره خـواب اسـت و بـا توجـه بـه درصـد روغـن بــالای بــذر قــوه‌ نامیــه آنهــا ســریع کاهــش مییابــد و حتــی بعــد از یکــی دو سـال قـوه‌ نامیـه خـود را کامـلاً از دسـت میدهنـد ، لـذا بهتـر اسـت به محـض بلـوغ کاشـته شـوند .

کاشت بذر در زمین :

بهتریــن کار بــرای کاشــتن دانه هــا ایــن اســت کــه آنهــا را به طــور مســتقیم در محـل مـورد نظـربـرای کاشـت درخـت قـرارداد و از جا به جایـی نهـال خـودداری کـرد . نهـال ، جـوان و شـکننده اسـت و اغلـب نمیتوانـد پـس از جا به جایـی زنـده بمانـد . 

مراحل کاشت بذر مورینگا در زمین به شرح زیر است :

مراحل کاشت بذر مورینگا

1 - یــک منطقــه بــا خــاک ســبک و شــنی انتخــاب شــود . خــاک ســنگین رســی یــا آب گرفتــه مناســب نیســت .

2 - گودالــی بــا ابعــاد 30×30×30 ســانتیمتر حفــر شــود ، ســپس مجــدداً بـا خـاک سـبک پـر شـود . توجـه داشـته باشـید کـه کـود کشـاورزی یـا کمپوسـت بـه رشـد بهتـر درخـت کمـک خواهـد کـرد ، اگرچـه درختـان مورینــگا در خاکهــای فقیــر نیــز رشــد میکننــد .

3- ســه تــا پنــج دانــه بــا فاصلــه 5 ســانتیمتر از هــم در گــودال کشــت شــود . عمــق آنهــا نبایــد از 5/1 ســانتیمتر یا یــک بنــد انگشــت بیشتـر باشـد . خـاک بایـد بـه انـدازه کافـی مرطـوب باشـد ، نـه آنقـدر کـه قسـمت بالای آن خشـک و نهـال در حـال ظهـور خفـه شـود و نـه بیــش از حــد مرطــوب کــه دانه هــا غــرق و پوســیده شــوند .

4 - وقتــی کــه طــول نهالها 10 تــا 15 ســانتیمتر شــد ، ســالمترین نهالهــا در زمیــن نگــه داشــته و بقیــه حــذف شــوند .

5 – موریانه هــا و نماتــد میتوانــد نهــال جــوان را از بیــن ببــرد ؛ بنابرایــن اقدامــات لازم بــرای حفاظــت از آنهــا در برابــر ایــن دو خطــرانجــام شــود .

مراحـل کاشـت بـذر گلدانهـای کیسـه ای پلاستیکی بـه شـرح زیـر اسـت :

1 - گلدانهـا بـا مخلـوط خـاک سـبک یعنـی 3 قسـمت خـاک بـه 1 قسـمت شـن و ماسـه پـر شـود .

 - دو یـا سـه بـذر در هـر گلـدان در عمـق 5/0 سـانتیمتری کشـت شـود.  بایـد رطوبـت آن بـه انـدازه کافـی باشـد .

3 – جوانه زنــی طــی دو هفتــه رخ میدهــد . جوانه هــای اضافــی جا به جــا شــوند و تنها یکــی از آنهــا در هــر گلــدان باقــی بمانــد .

4 - نهالهـا را پـس از چهـار تـا شـش مـاه ، زمانیکـه طـول آنهـا بـه 60 تـا 90  ســانتیمتر رســید میتــوان جا به جــا کــرد .

تکثیر از طریق قلمه :

به منظـور تولیـد مورینـگا اولیفـرا ، تکثیـراز طریـق قلمـه نیـز صـورت میگیـرد و بــا کمــک آن میتــوان پایه هــای برتــر را تکثیــر کــرد تــا خصوصیــات ژنتیکــی در آنهــا تثبیــت شــود . بایــد توجــه داشــت کــه در تهیــه قلمــه از پایه هــای برتـر نیـز محدودیتهـای زیـادی وجـود دارد ؛ چرا کـه تجربـه تکثیـر ایـن گونـه نشـان میدهد کـه در تکثیـر ایـن گونـه از طریـق قلمـه بایـد از قلمه هـای قطـور بــه بلنــدی 80 تــا 100 ســانتیمتر اســتفاده کــرد کــه بــه ایــن دلیــل ، در ایــن روش بــه پایه هــای موجــود بــرای قلمــه صدمــه زیــادی وارد میشــود .

در هنــد قلمه هــای بــا طــول 1 تــا 5/1 متــر و قطــر 4 تــا 5 ســانتیمتر کشــت میکننـد . تیمــار قلمه هــا بــا هورمــون رشــد IBA  (3- اینــدول بوتیریــک اســید ) بــا غلظــت 50 ppm به مــدت 24 ســاعت میــزان درصــد ریشــه دهی را افزایش میدهــد .

مورینگا اولیفرا

برای انتقال نهال های مورینگا اولیفرا باید به موارد زیر توجه کرد :

1 - مورینـگا اولیفـرا گونـه ای شـدیداً نورپسـند اسـت و معمـولاً بـا فواصـل 3 در 3  تـا 5 در 5 متـر کاشـت میشـوند .

2 - زمینـی کـه در آن درختـان کاشـته میشـود ، بایـد سـبک و شـنی باشـد.  خـاک سـنگین بـا خـاک رس یـا اشـباع از آب مناسـب نیسـت . بهتریـن رشــد را در خاکهــای لومــی ماســه دارد .

3 - گودالــی بــا ســطح و عمــق 30 ســانتیمتر حفر و بــا خــاک ســبک پــر شـود . اضافه کـردن کمپوسـت یـا کـود کشـاورزی بـه رشـد بهتـر درخـت کمــک میکنــد.

4 - گودالها یک روز قبل از انتقال نشأ آبیاری شود .

5 - بـرای اجتنـاب از آفتـاب گـرم روز اول ، نهالهـا بایـد در اواخـر بعد از ظهـر کاشته شــوند .

6 - یـک ســوراخ بــه انــدازه خــاک درون کیســه در گــودال حفــر شــود.  گلدانهـا بـا دقـت بـاز شـود و در گـودال قـرار گیـرد . دقـت شـود بـرای حفــظ خــاک اطــراف ریشــه ها ، نهالهــا به طــور کامــل و دســت نخورده جا به جــا شــوند و در اطــراف پایــه نهــال ، خــاک ریختــه شــود .

7 - در چند روز اول آبیاری نهالها به آرامی صورت گیرد .

8 - بـرای حمایــت نهالهایــی کــه خــم میشــوند ، از قیــم اســتفاده شــود.  همچنیــن از آنهــا در مقابــل موریانــه و نماتــد محافظــت شــود .

9 - نهالهـا بـه خشـکی وعلـف هرزحسـاس هسـتند ، امـا پـس از اسـتقرار نهالها هـم خشکسـالی وهـم رقابـت ریشـه ای را به خوبـی تحمـل میکنند .

10 - درخت به باد حساس است .

میوه دهی :

در مـورد درختـان رشـد یافته از قلمـه سـاقه و شـاخه میوه دهـی 6 تـا 8 مـاه پـس از کاشـت آغـاز میشـود . امـا در مـورد نهالهـای بـذری گلدهـی معمـولاً از سـال دوم بـه بعـد آغـاز میشـود . معمـولاً در 2 سـال ابتدایـی محصـول میـوه کـم اسـت ؛ امـا از سـال سـوم بـه بعـد درخـت بیـن 600 تـا 1600 عـدد میـوه در سـال تولیـد میکنـد .

درختـان به طـور کلـی بـرای مـدت 12 سـال محصـول خوبــی تولیــد میکننــد . درختــان مورینگا اولیفرا تغییــرات فنوتیپــی قابل توجهــی از خــود نشــان میدهنــد ، در حالــی ‌کــه درختــان طبیعــی میــوه کوچکــی تولیــد میکننــد .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت مورینگا اولیفرا میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

فايل‌ها:
zipka - آموزش کاشت و تکثیر گیاه دارویی مورینگا 24 صفحه
تاريخجمعه, 19 دی 1399 10:41
حجم فايل 1.77 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories