• 021-77869979
  • سفارش طرح توجیهی : 09127975250
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 24/7

آموزش صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت گوجـه فرنگـی

(1 vote, average 3 out of 5)

آموزش صفر تا صد کاشت و داشت و برداشت گوجـه فرنگـی

جهت آشنایی با روشهای علمی کاشت و داشت و برداشت گوجـه فرنگـی ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود فایل جزوه آموزش کاشت و داشت و برداشت گوجـه فرنگـی ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید.

 

گوجـه فرنگـی محصـول فصـل گـرم اسـت کـه جهـت رشـد و نمـو و تولیـد محصـول نیــاز بــه دمــای 27-18 درجــه ســانتی گــراد داشــته و نســبت بــه دماهــای پاییــن حساســیت نشــان میدهـد . متوسـط دمـا جهـت پـرورش ایـن محصـول بایسـتی بالاتر از 16 درجـه باشـد . در فصـول سـرد سـال در مناطـق معتدلـه ایـن محصـول در شـرایط گلخانـه ای پـرورش مییابـد .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت گندم ، روشهای آبیاری گندم ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز گندم ، کود دهی و تغذیه گندم و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت گندم که به شرح زیر میباشد


آماده سازی بستر کشت :

عملیـات آمـاده سـازی زمیـن اصلـی بـا شـخم و دیسـک و مالـه کشـی در زمـان گاورو بـودن زمیـن آغـاز و براسـاس سیسـتم کشـت آمـاده سـازی تکمیلـی صـورت مـی پذیـرد . در مناطقـی کـه کیفیـت آب آبیـاری مناسـب باشـد کشـت بـه صـورت نـواری و اسـتفاده از لولـه هـای تیـپ مرسـوم و متـداول اسـت . بـا کاهـش کیفیـت آب آبیـاری ، بـه دلیـل مسـدود شـدن روزنـه هـای لولـه هـای آبیـاری ، تأمیـن آب گیاهـان دچــار مشــکل شــده و عملاً در برخــی مــوارد تنــش رطوبتــی ایجــاد مــی گــردد .

بدیــن منظــور در مناطقـی بـا کیفیـت آب و خـاک پاییـن ، کشـت بـه صـورت جـوی و پشـته ای و بـا بهـره گیـری از آبیـاری نشـتی مرسـوم اسـت . در روش آبیـاری قطـره ای زمیـن بـه پشـته هایـی بـه عـرض 1 متـر تقسـیم شـده و نوارهـای تیـپ روی پشـته قـرار گرفتـه و کشـت نشـاء بـه صـورت دو طرفـه و یـک در میـان بـه فاصلـه 70-50 سـانتی متـر از هـم صـورت مـی پذیـرد .

فواصـل بیـن پشـته هـا معمـولاً 5/1 تا 2 متـر در نظـر گرفتـه مـی شـود تـا عبـور و مـرور افـراد و ادوات بـه سـهولت امکانپذیـر باشـد . طـول خطـوط کشـت بـا توجـه بـه نـوع لولـه مـورد اسـتفاده بیـن 150- 100 متـر در نظـر گرفتـه مـی شـود . در روش کشـت نشـتی ، زمیـن بـه جـوی و پشـته هایـی بـه عـرض جـوی 60 سـانتی متـر و عـرض پشـته 1 متـر تقسـیم و عملیـات کشـت نشـاء بـه فواصـل 50 سـانتی متـر در محـل داغـاب انجـام مـی شـود .

انتقال نشاء :

پـس از 35-30 روز ، نشـاءها بـه زمیـن اصلـی منتقـل مـی شـوند . چنـد روز قبـل از انتقـال ، سـایه بـان روی خزانـه بـه مـرور حـذف مـی گـردد تـا عمـل مقـاوم سـازی ( سـازگاری ) صـورت پذیـرد .

خاک دهی پای بوته :

با توجـه بـه واکنـش مناسـب بوتـه گوجـه فرنگـی بـه تولیـد ریشـه هـای نابجـا روی سـاقه و بـه تبـع آن افزایـش رشـد رویشـی ، بـا خوابانیـدن بوتـه هـا روی پشـته ، عمـل خاک‌دهـی پـای بوتـه صـورت مـی پذیـرد .

برداشت :

گوجــه فرنگــی در کشــورهای مختلــف معمــولاً بــا دســت برداشــت مــی شــود . امــا ایــن برداشــت اصـولاً بصـورت دائـم و بـا نظـارت کامـل انجـام مـی گیـرد . بطوریکـه میـوه نرسـیده ، زیادرسـیده ، صدمــه دیــده پوســیده ، جــز برداشــتها محســوب نمــی شــوند و چنانچــه در محصــول برداشــت شــده به طـور اشـتباهی ایـن قبیـل گوجـه فرنگـی وجـود داشـته باشـد بـه جایـی خـارج از مزرعـه انتقـال مـی یابنـد .

ایـن عمـل خـود کمـک موثـری در جهـت آسـانتر کـردن درجـه بنـدی ثانویـه و کاهـش میـزان پوسـیدگی و آسـیب دیدگـی در مراحـل بعـدی حمـل و نقـل مـی باشـد . گوجـه فرنگـی هـا برداشـت شـده بـه داخـل سـطل هـای پلاستیکی انتقـال مـی یابنـد و سـپس بـه یـک پالـت بزرگـی کـه روی وانـت یـا کامیونهـای مخصـوص ایـن کار قـرارداده شـده انـد انتقـال مـی یابـد . هـر پالـت ظرفیـت حـدود 1000 پونـد میـوه را دارد .

گوجـه فرنگـی بـه ضربـات مکانیکـی بسـیار حســاس اســت بنابرایــن برداشــت بایســتی بــا نهایــت دقــت و بــا نظــارت کامــل انحــام گیــرد تــا بــا اطمینـان از حمـل آرام و انتقـال آنهـا بـه گاری هـای اصلـی کمتریـن خسـارت بـه میـوه وارد شـود . سـطل هـا و همچنیـن سـبدها نبایـد بیـش از حـد پرشـوند ، تـا تصـادم میـوه هـا و وارد آمـدن فشـار در سـبدها بـه کمتریـن حـد ممکـن کاهـش یابـد.

ســبدهای مــورد اســتفاده اصــولاً چهــار گــوش و محکــم و از جنــس پلاستیک ســاخته شــده انــد . ایـن سـبدها و حتـی سـبدهای بـزرگ مخصـوص برداشـت بایسـتی همـواره تمیـز و جهـت کاهـش آلودگــی همیشــه شستشــو و ضدعفونــی گردنــد .

شاخص های برداشت :

برای تعییــن زمــان مناســب برداشــت محصــول و میــزان بلــوغ و رســیدگی از روشهــای چشــمی و فیزیکــی و شــیمیایی اســتفاده میشــود . روشهــای چشــمی : تولیــد کننــدگان بــا مشــاهده ظاهــر میـوه قـادر بـه تعییـن زمـان رسـیدگی محصـول مـی باشـند . ایـن گونـه شـاخصها عبارتنـد از رنـگ پوســت ، انــدازه محصــول و کامــل شــدن آن . شاخص های رسیدگی گوجه فرنگی : زمـان برداشـت گوجـه فرنگـی بـه مـدت زمـان ومسـیری کـه محصـول حمـل مـی شـود بسـتگی دارد.

بطـور کلـی رنـگ معیـار خوبـی بـرای رسـیدگی گوجـه فرنگـی محسـوب شـده کـه مراحـل رنـگ سـبز رسـیده ، صورتـی و قرمـز رنـگ در گوجـه فرنگـی وجـود دارد . در صورتـی کـه بخواهیـد گوجـه فرنگــی را را بــرای مســافتهای طولانی حمــل نماییــد بایــد محصــول را در مرحلــه ســبز رســیده برداشـت کـرد . هنگامـی کـه انتهـای گوجـه فرنگـی کـه بـه سـاقه متصـل اسـت بـه رنـگ صورتـی آیـد بـه آن مرحلـه Breaker میگوینـد . موقعـی کـه بیشـتر سـطح گوجـه فرنگـی صورتـی یـا قرمـز شـده باشـد بـه آن Ripen ( سیاه ) می گویند .


2 - آشنایی با روش تولید نشا گوجـه فرنگـی که به شرح زیر میباشد


آشنایی با روش تولید نشا گوجـه فرنگـی

جهـت تولیـد نشـاء گوجـه فرنگـی از سـینی هـای کشـت اسـتفاده مـی شـود  . معمولاً جهت تولید نشــاء بــرای ســبزیجات کنــد رشــد نظیــر گوجــه فرنگــی ، فلفــل و کلــم از ســینی هــای بــا ســلولهای کوچـک و در مـورد سـبزیجات سـریع الرشـد نظیـر خیـار ، خربـزه ، کـدو و هندوانـه از سـینی هـای کشـت بـا سـلول بزرگتـر اسـتفاده مـی شـود .

در ایـن رابطـه بهتریـن سـینی کشـت جهـت تولیـد نشـاء گوجـه فرنگـی سـینی هـای کشـت 105 سـلولی اسـت کـه ابعـادی حـدود 28 ×  55 سـانتی متـر داشـته و حجـم هـر سـلول آن 45 سـانتی متـر مکعـب اسـت . در اسـتفاده از سـینی هایـی بـا تعـداد سـلول بیشـتر بـه دلیـل تراکـم بـالای نشـاء ، نـور بـه انـدازه کافـی بـه نشـاء هـا نرسـیده و علفـی مـی شـوند .

در مقابل ، سـینی هایـی بـا تعـداد سـلول کمتـر ، بـا وجـود مرغوبیـت نشـاء در آنهـا از نظـر اقتصـادی مقـرون بـه صرفـه نمـی باشـند . مخلـوط کشـت مـورد اسـتفاده در سـینی هـای کشـت شـامل پیـت مـاس ، ورمـی کولایـت ، کوکوپیـت ، پوسـت کاج و دیگـر مـواد آلـی مـی باشـد . محیــط کشــت مـورد اسـتفاده جهـت تولیـد نشـاء بایـد دارای بافتـی یکنواخـت ، بـا چسـبندگی لازم و دارای زهکـش مناسـب باشـد . زهکـش کامـل از تجمـع زیـاد آب جلوگیـری کـرده و اکسـیژن کافـی در اختیـار نشـاء قـرار مـی دهـد .

جهـت افزایـش تخلخـل محیـط ریشـه و هوادهـی بهتـر محیـط کشـت ، پرلایـت جانشـین خوبـی بـه جـای شـن بـرای تأمیـن تهویـه در محیـط ریشـه اسـت . بدیـن منظـور اسـتفاده از 20 درصـد پرلایـت در مخلـوط بـا پیـت مـاس محیـط مناسـبی جهـت تولیـد نشـاء گوجـه فرنگـی محسـوب مـی شـود. 

در کیسـه هـای حـاوی پیـت مـاس بـه دلیـل داشـتن مقـدار کمـی رطوبـت ، کلوخـه هایـی معمـولاً مشــاهده مــی شــود کــه بــا الــک کــردن مــی تــوان آنهــا را جــدا و در صــورت امــکان بعــد از نــرم کـردن و الـک مجـدد مـورد اسـتفاده قـرار داد . در برخـی مـارک هـای تجـاری پیـت مـاس امـکان نـرم کـردن کلوخـه هـای الـک شـده وجـود نداشـته و ایـن کلوخـه هـا در سـینی هـای کشـت قابـل اسـتفاده نیسـتند .

پـس از آمـاده سـازی محیـط کشـت ( پیـت مـاس + 20 درصـد پرلایـت ) ، اقـدام بـه پـر کـردن سـینی هـای کشـت مـی گـردد . بدیـن ترتیـب کـه بعـد از پـر کـردن آنهـا ، عمل فشـرده سـازی انجـام و فضای خالـی آنهـا مجـدداً بـا محیـط کشـت پـر می شـود . پـس از پـر کـردن سـینی هـا ، آبیـاری اولیـه بـا سـرآبپـاش جهـت فشـرده سـازی نهایـی ، طـوری انجـام می شـود کـه محیـط کشـت هـا از سـینی بیـرون ریختـه نشـوند .

سـپس عملیـات کشـت بـذر انجـام و پـس از پوشـاندن روی بذرهـا بـا محیـط کشـت ، آبیـاری بعـد از کشـت انجـام و سـینی هـا در مکانـی دارای سـایه نگهـداری مـی گردنـد . آبیـاری سـینی هـا تـا قبـل از سـبز شـدن بذرهـا بـه صـورت روزانـه و بـه مقـدار متوسـط انجـام پذیـرد پــس از ســبز شــدن بــذور ، بهتــر اســت آبیــاری از پاییــن انجــام شــود تــا پاشــش آب روی نشــاءها شـرایط بـروز بیماریهـا را فراهـم ننمایـد. 

بدیـن منظـور بـا آبیـاری کـرت هـای محتـوی سـینی هـا ، مکـش آب توسـط محیـط کشـت انجـام و آبیـاری نشـاءها بـدون خیـس شـدن بوتـه هـا امکانپذیـر مـی گـردد . بـا شـروع رشـد رویشـی نشـاء هـا میـزان سـایه دهـی روی آنهـا تقلیـل مـی یابـد تـا نـور کافـی بـه آنهـا برسـد و از رقابـت نـوری و علفـی شـدن نشـاء هـا جلوگیـری شـود .

طـول مـدت خزانـه گیـری گوجـه فرنگـی بیـن 30 تـا 35 روز بـوده کـه در ایـن مـدت آبیـاری بـه موقـع امـری ضـروری اسـت . از مهمتریـن مشـکلات موجـود در خزانـه گیـری گوجـه فرنگـی ، حملـه آفـات و بیماریهـا اسـت . ملـخ در مراحـل اولیـه رشـد ، بـا تغذیـه از برگهـای لپـه ای خسـارت عمـده ای بـه خزانـه گوجـه فرنگـی وارد مـی کنـد . پاشیدن طعمه مسموم ( سبوس رطوبت دار شده + سوین یا کارباریل ) در اطراف خزانه یکی از راه های کنترل این آفت است .


3 - آموزش روش آبیاری گندم که به شرح زیر میباشد


نکات قابل توجه در آبیاری گوجه فرنگی :

گوجـه فرنگـی گیاهـی حسـاس بـه آبیـاری معرفـی شـده اسـت و ایـن حساسـیت در دوره هـای بعـد از انتقـال نشـاء گلدهـی و شـکل گیـری میـوه بیشتراسـت . حداکثـر نیـاز آبـی ایـن محصـول در زمـان گلدهـی اسـت ولـی بـرای توقـف گلدهـی گیـاه بالـغ و رسـیدن همزمـان و هـم شـکل میـوه هـا قطـع آبیـاری در ایـن دوره توصیـه شـده اسـت . آبیـاری زیـاد در دوره گلدهـی باعـث ریـزش گلهـا مـی شـود ، بعـد از شـروع میـوه دهـی بـرای جلوگیـری از میـوه دهـی مجـدد و درشـتتر شـدن میـوه هـا نیـز بایـد از آبیـاری زیـاد خـودداری نمـود .


4 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز مزارع گندم و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد


بیمـاری هـای مهـم گوجـه فرنگـی شـامل بوتـه میـری ناشـی از قـارچ هـای خاکـزاد ماننـد پیتیـوم و رایزوکتونیــا در خزانــه ، لکــه موجــی ناشــی از آلترناریــا ، پوسـیدگی هـای ریشـه و پژمردگـی هـای آونـدی ، پژمردگــی هــا و زردی هــای فوزاریومــی و بیمـاری ویروســی پیچیدگـی بــرگ زرد گوجــه فرنگــی ( سرجمک ) می باشند .

آشنایی با نحوه کنترل بیماری های قارچی خاکزاد ، لکـه موجـی گوجه فرنگی و پیچیدگـی بـرگ زرد گوجـه فرنگـی

آشنایی با آفـات مهـم گندم و روش های کنترل آنها مانند مـی تـوان بـه مگـس سـفید ، مینوزهـا و برگخوارهـا در خزانـه و پروانـه شـب پـره مینـوز ، مگــس هــای مینــوز و کــرم میــوه خــوار در مراحــل مختلــف رشــد رویشــی و زایشــی اشــاره کــرد .

از مهـم تریـن آفـات مـزارع گوجـه فرنگـی میتـوان بـه کـرم میـوه گوجـه فرنگـی ، شـب پـره مینـوز ، سـفید بالـک ، مگـس مینـوز سـبزی و صیفـی ، شـته هـا و برگخوارهـا اشـاره نمـود.  جهـت مبـارزه بـا آفـات ملـخ و برگخوارهـا

آشنایی با نحوه مبارزه با علف های هرز


5 - آشنایی با کود در مزارع گندم که به شرح زیر میباشد


نوع کودهای لازم در کشت گوجه فرنگی : 

بهتریـن کـود نیتروژنـی بـرای کشـت گوجـه فرنگـی کـود اوره مـی باشـد ، زیـرا هـم درصـد بالای نیتـروژن دارد  ( 46% ) و هـم بـه دلیـل دانـه ای بـودن بـه راحتـی مـی تـوان آن را بطـور یکنواخـت در ســطح مزرعــه پخــش نمــود . هــم چنیــن ایــن کــود بــه راحتــی در آب آبیــاری حــل میشــود و مــی تـوان آن را هـم از طریـق پخـش در سـطح مزرعـه و هـم سیسـتم آبیـاری مصـرف کـرد . مهـم تریـن ویژگـی مثبـت ایـن کـود نیـز سـاخت داخـل بـودن آن اسـت .

مناســب تریــن کــود فســفری بــرای مــزارع گوجــه فرنگــی ، ســوپر فســفات تریپــل و یــا در صــورت دسترســی ، بیوفســفات طلایی اســت . در حــال حاضــر بیشــتر از کــود فســفات آمونیــم بــرای تأمیــن فسـفر مـورد نیـاز گیـاه اسـتفاده مـی شـود کـه بـه دلایل زیـر اشـکال دارد :

1 - قیمت فسفات آمونیم بیشتر از سوپر فسفات تریپل است .

2 – کـود بیوفسـفات طلایی بـه دلیـل دارا بـودن مـاده آلـی و گوگـرد بـرای اصـلاح خاکهـای آهکـی و قلیایـی ، مناسـب تـر اسـت ضمـن اینکـه قابلیـت تولیـد ایـن کـود در کشـور وجـود دارد امـا فســفات آمونیــم را عمدتاً بایســتی از خــارج از کشــور وارد کــرد .

برای تأمیـن پتاسـیم مـورد نیـاز گوجـه فرنگـی معمـولاً از دو نـوع کـود سـولفات پتاسـیم و کلـرور پتاسـیم اسـتفاده مـی کننـد . ســولفات آهــن ، ســولفات روی ، ســولفات منگنــز و ســولفات مــس ، هــم بــه دلیــل ارزان قیمـت و سـاخت داخـل بـودن و هـم بـه جهـت تأثیـر مطلـوب بنیـان سـولفات بـر pH خاکهـای آهکی ، مناسـب تریـن کودهـای حـاوی عناصـر کـم مصـرف مـی باشـند ، بـه شـرطی کـه مـورد تأییـد موسسـه تحقیقـات خـاک و آب کشـور باشـد .

در مـورد کود گوگـرد نیـز تمـام انـواع کودهـای گوگـرد دار موجـود مناسـب هسـتند ولـی انـواع پـودری بـه دلیـل قابلیـت اختـلاط بالا و نیـز سـطح تمـاس زیـاد و در نهایـت اکسید شـدن سـریعتر ، ارجحیـت دارنـد . کـود دامـی مـورد اسـتفاده نیـز بایسـتی کاملاً پوسـیده و پـودری باشـد تـا بتوانـد بـه بهبـود خـواص فیزیکـی خـاک و افزایـش قابلیـت نگهـداری آب و عناصـر غذایـی کمـک کنـد .

روش صحیح مصرف کود در مزرعه گوجه فرنگی :

روش صحیـح مصـرف کـود اوره آن اسـت کـه یـک چهـارم کل کـود مـورد نیـاز ، در هنـگام کاشـت بـذر یـا نشـاء بـر روی سـطح مزرعـه بصـورت یکنواخـت پخـش و سـپس بـا شـخم سـطحی یـا توسـط دیسـک بـه زیـر خـاک بـرده شـود.

باقیمانـده کـود اوره را نیـز مـی تـوان یـا از طریـق سیسـتم آبیـاری مصـرف نمـود و یـا در بیـن ردیفهـای کاشـت پاشـیده و بلافاصله آبیـاری سـبک انجـام داد.  بهتریـن روش کاربـرد کـود سـوپر فسـفات تریپـل و سـولفات پتاسـیم بصـورت نـواری مـی باشـد .

در صـورت کـود دهـی بصـورت نـواری ، میـزان مصـرف کـود نسـبت بـه روش پخـش در کل سـطح مزرعـه دو ثلـث تـا نصـف خواهـد شـد.  کـود بیوفسـفات طلایی را بایسـتی قبـل از کشـت در سـطح مزرعـه پخـش و بـا شـخم سـطحی بـه زیـر خـاک بـرد . کودهـای حـاوی عناصـر کـم مصـرف را مـی تـوان بصـورت نـواری ، مشـابه آنچـه در مـورد کودهـای سـولفات پتاسـیم و سـوپر فسـفات تریپـل گفتـه شـد ، مصـرف کـرد .

امـا در صـورت عــدم امــکان کاربــرد از بــه شــیوه نــواری ، مــی تــوان قبــل از کاشــت ، مقادیــر مــورد نیــاز کودهــای مذکـور را بطـور یکنواخـت در سـطح مزرعـه پخـش و سـپس بـا شـخم سـطحی یـا دیسـک بـه زیـر خـاک بـرد .

مصـرف خاکـی تنهـا راه مصـرف کودهـای مختلـف نیسـت . در مـورد کودهایـی نظیـر عناصـر ریـز مغـذی میتـوان در طـول رشـد گیـاه و پـس از ظهـور برگهـا ، محلولپاشـی بـر روی بـرگ و سـاقه بــا غلظــت توصیــه شــده توســط شــرکت ســازنده کــود انجــام داد . بســته بــه ظهــور علایم کمبــود عناصــر ، تعــداد دفعــات ایــن محلولپاشــی از 2 تــا 5 مرتبــه ( بــه فاصلــه حــدود 15 روز ) متغیــر مــی باشـد .

بایسـتی توجـه داشـت کـه محلولپاشـی در سـاعات اولیـه صبـح یـا پـس از غـروب آفتـاب کـه دمـا پاییـن تـر اسـت صـورت گیـرد . هـم چنیـن در زمـان محلولپاشـی هـوا بایـد آرام باشـد ، زیـرا ریــزش قطــرات محلــول کــودی بــر اثــر وزش بــاد ، ســبب بــاد بردگــی محلــول و درنتیجــه کاهــش چشـمگیر جـذب عناصـر توسـط گیـاه خواهـد شـد . برخــی از کودهــا را مــی تــوان همــراه بــا سیســتم آبیــاری در اختیــار گیــاه قــرار داد .

ایــن روش بــه خصـوص در مـورد کـود اوره کـه بهتـر اسـت در خاکهـای سـبک تقسـیم کـود بایـد دفعـات بیشـتری انجـام شـود . البتـه کودهایـی کـه بـه دلیـل ناخالصـی زیـاد و یـا بـه واسـطه ماهیـت شـیمیایی خـود ، سـبب ایجـاد گرفتگـی در قطـره چکانهـا و لولـه هـای سیسـتم آبیـاری مـی شـوند را نبایسـتی از ایـن طریـق مصـرف کـرد .

زمان صحیح مصرف کودها در مزرعه گوجه فرنگی :

با توجـه بـه حلالیت بالای کـود اوره ، بایسـتی کـود اوره را حداقـل در 4 نوبـت مصـرف نمـود . یـک چهـارم کـود مذکـور بایـد بـا فاصلـه کوتاهـی پـس از کاشــت و یــا در هنــگام کاشــت بــذر یــا نشــاء مصــرف شــود . در مــورد بقیــه کــود نیــز بایســتی یــک چهــارم قبــل از گلدهــی و یــک دوم باقیمانــده در دو نوبــت پــس از گلدهــی در اختیــار گیــاه قـرار گیـرد .

زمـان مصـرف کودهـای سـولفات پتاسـیم ، سـوپر فسـفات تریپـل ، بیوفسـفات طلایی ، کودهـای ریـز مغـذی و گوگـرد و کـود دامـی قبـل از کاشـت مـی باشـد . در خصـوص کـود گوگـرد فاصلـه زمـان کوددهـی تـا زمـان کاشـت بایـد حداقـل 2 مـاه باشـد تـا فرصـت کافـی بـر ای اکسـید شـدن گوگـرد وجـود داشـته باشـد . زمـان مصـرف کودهـای حـاوی عناصـر کـم مصـرف بـه صـورت محلــول پاشــی ، پــس از ظهــور برگهاســت کــه مــی توانــد بــه فواصــل حــدود 15 تــا 20 روز و بــه دفعــات لازم تکــرار شــود .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت گوجه میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

کاشت و داشت و برداشتکود و تغذیهآفات و بیماریهابذر و نشانکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - آموزش جامع نحوه ی رشد و نمو گوجه فرنگى گلخانه اى و شناخت انواع بسترهای کشت از قبیل بستر هیدروپونیک و آشنایی با انواع کودها 80 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:45
حجم فايل 3.42 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش زراعت گوجه فرنگی در استان هرمزگان 24 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:39
حجم فايل 459 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای عملی تولید گوجه فرنگی در استان هرمزگان 39 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:40
حجم فايل 2.05 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تغذیه گیاهی در گوجه فرنگی 20 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:41
حجم فايل 1.94 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای نیاز غذایی گوجه فرنگی جهت رشد و نمو (به منظور کاهش باقیمانده نیترات در محصول) 21 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:42
حجم فايل 631.52 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای ردیابی و شناسایی شب پره مینوز گوجه فرنگی
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:27
حجم فايل 1.09 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهکارهای کاهش انباشت نیترات و فلزات سنگین در گوجه فرنگی 34 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:26
حجم فايل 299.58 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - روشهای شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری های گوجه فرنگی 95 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:28
حجم فايل 3.05 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - سفیدک داخلی، بیماری شایع گوجه فرنگی در مغان و مدیریت آن 14 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:29
حجم فايل 2.7 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و روشهای کنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی 15 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:30
حجم فايل 2.66 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و کنترل آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی و روش های ردیابی آفت 20 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:30
حجم فايل 12.79 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و کنترل و مبارزه با‌ بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی 24 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:31
حجم فايل 154.25 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - مدیریت آفت بید گوجه فرنگی 2 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:33
حجم فايل 336.92 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - مدیریت بیماری های ویروسی مهم گوجه فرنگی 22 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:34
حجم فايل 33.34 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کنترل شیمیائی کنه حنایی گوجه فرنگی در گلخانه ها 13 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:33
حجم فايل 402.4 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - تولید نشا سالم گوجه‌ فرنگی 14 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:36
حجم فايل 2.98 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - تولید نشاء گوجه فرنگی 29 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:37
حجم فايل 3.36 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای تولید بذر گوجه فرنگی 29 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:38
حجم فايل 686.34 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش تربیت و هرس گوجه فرنگی گلخانه ای 20 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:44
حجم فايل 2.12 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش راهکارهای ساده برای نگهداری از گوجه فرنگی 22 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:46
حجم فايل 1.56 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اثر سرکه چوب غنی‌شده ارگانیک بر رشد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در بستر کشت خاکی و بدون خاک 17 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:43
حجم فايل 336.7 KB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهکارهای مدیریت گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی 17 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:26
حجم فايل 1.64 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - شیوه رساندن گوجه فرنگی های پاییزه 2 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:47
حجم فايل 630.34 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گوجه فرنگی در گلخانه 15 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:48
حجم فايل 1.65 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipst - گیاه شناسی گوجه فرنگی و معرفی محصولات تولیدی از گوجه فرنگی و تشریح مراحل تهیه و تولید آنها 21 صفحه
تاريخیکشنبه, 23 آذر 1399 00:49
حجم فايل 19.62 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories