• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش صفر تا صد کاشت و پرورش و تکثیر دانه روغنی کلزا

(2 votes, average 5 out of 5)

آموزش صفر تا صد کاشت و پرورش و تکثیر دانه روغنی کلزا

جهت آشنایی با کشت و پرورش کلزا ، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت کلزا ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

تحقیقـات داخلـی و خارجـی و همچنیـن تجربـه هـای شـخصی كشـاورزان نشـان داده اسـت كـه كشـت كلـزا در تنـاوب بـا گنـدم و جـو عـاوه بـر پایـداری و افزایـش محصـول دارای مزایـای متعـددی بـه شـرح ذیـل مـی باشـد :

 • بـا كشـت كلـزا در تنـاوب بـا گنـدم مـی تـوان علفهـای هـرز باریـك بـرگ همچـون یـولاف وحشـی و جـو دره را که در مزرعـه گنـدم بـه سـختی كنتـرل مـی شـوند بـه آســانی در مزرعــه كلــزا كنتــرل نمــود .
 • كاهـش بیمـاری پاخـوره گنـدم
 • کشـت کلـزا سـبب افزایـش مـاده آلـی خـاك شـده
 • بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده عملكــرد گنــدم كشــت شــده پــس از كلــزا بــه میزان 15 تا 20 درصد افزایـش مـی یابـد و بـا افزایـش تولیـد محصـول درآمـد كشـاورزان نیـز ارتقـاء خواهـد یافـت .
 • مصـرف بـذر در كاشـت كلـزا كـم بـوده در نتیجـه هزینـه تولیـد در مقایسـه بـا زراعـت گنـدم كمتـر خواهـد بـود .
 • بـا توجـه بـه قیمـت خریـد و عملكـرد كلـزا ایـن محصـول قابلیـت رقابـت اقتصـادی بـا محصـولات پاییـزه را دارد .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت کلزا ، روش آبیاری کلزا ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز کلزا،  تغذیه کلزا و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت کلزا که به شرح زیر میباشد :


آماده سازی زمین وكشت كلزا :

زراعـت كلـزا معمـولاً در تنـاوب بـا غلات پاییـزه و بعـد از گنـدم قـرار مـی گیـرد.  ضــروری اســت پــس از برداشــت ، كاه و كلــش زراعــت قبلــی از زمیــن خــارج شــده و بــا اسـتفاده از دیسـك سـنگین شـرایط بـرای پوسـیدن بقایـا در خـاك فراهـم شـود .

اضافـه كـردن 50 كیلوگـرم در هكتـار كـود اوره بـه خـاك و انجـام آبیـاری ، پوسـیدن بقایـا را تسـریع مـی نمایـد . وجـود حجـم زیـاد كاه و كلـش نپوسـیده در خـاك ، موجـب افزایـش تخلخـل خـاك شـده و بـه ایـن ترتیـب مانـع از تمـاس بـذر كلـزا بـا ذرات خـاك و آبگیـری بـذر مـی گـردد .

بـا توجـه بـه ریـز بـودن انـدازه بـذر كلـزا ، تهیـه بسـتر بـذر مناسـب از اقدامـات اولیـه درحصـول عملكـرد بـالا مـی باشـد . قبـل از آمـاده سـازی خـاك مزرعـه ، چنانچـه پـس از برداشـت زراعـت قبلـی بـه منظـور پوسـیدن بقایـا ، آبیـاری انجـام نگرفتـه ، ضـروری است 10 تا 15 روز قبــل از كشــت ، زمیــن مــورد نظــر را آبیــاری نمــود .

بـا توجـه بـه توسـعه عمقـی ریشـه اصلـی كلـزا بایسـتی شـخم بـه صـورت عمیـق و یكنواخـت بـا گاوآهـن برگردانـدار زده شـود . پـس از انجـام تسـطیح زمیـن كودهـای اوره بـه میـزان 100 کیلوگـرم ، سـوپر فسـفات تریپـل بـه میـزان 150 کیلوگــرم و پتاســه بــه میــزان 200 کیلوگــرم در هکتــار، ترجیحــاً ســولفات پتــاس و همچنیـن 75 کیلوگـرم در هکتـار کـود گوگـردی بـه طـور كامـل و بـه صـورت یكنواخـت در سـطح مزرعـه پخـش شـده و بـا دیسـك بـا خـاك مخلـوط گـردد .

تاریخ كاشت كلزا :

تاریـخ كاشـت مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن عامـل بـر عملكـرد و تولیـد دانـه كلـزا مـی باشــد ، بــه طــوری كــه كاهــش رشــد بوتــه ناشــی از تأخیــر در كشــت ، بــه ســختی قابــل جبـران اسـت .

بوتـه كلـزا قبل از شـروع سـرمای زمسـتان بایـد حداقـل دارای 6 تـا 8 بـرگ باشـد ، بنابرایـن تاریـخ كشـت توصیـه شـده بـرای كلـزا در مناطـق معتـدل و سـرد اسـتان از 10 شـهریور تـا 10 مهرمـاه و در مناطـق گرمسـیر از 20 مهرمـاه تـا پایـان آبـان مـی باشـد .

ضروریسـت بـه ایـن نكتـه توجـه نمـود كـه در فصـل پاییـز بـا گذشـت زمـان بــه تدریـج دمـا كاهــش یافتـه و در صـورت تأخیـر در كاشـت از سـرعت رشـد گیاهچـه كلـزا بـه شـدت كاسـته شـده و بوتـه آن در مناطـق سـرد فرصـت كافـی بـرای رشـد نخواهـد داشـت و احتمـال خسـارت سـرما افزایـش مـی یابـد .

عـلاوه بـر ایـن ، کاشـت کلـزا در اوایـل تاریـخ کشـت توصیـه شـده ، سـبب خواهـد شـد گیـاه بـا اســتفاده از طــول روز بلندتــر و هــوای گرمتــر ، از رشــد اولیــه بهتــری برخــوردار بــوده و عملکـرد افزایـش یابـد . 

میزان بذر و عمق كاشت :

كاشـت كلـزا بـا بذركارهـای غـلات آبـی امـكان پذیـر اسـت . بـا توجـه بـه ریز بودن بـذر كلـزا لازم اسـت بـذركار طـوری تنظیـم شـود كـه بـذور كلـزا بـه طـور سـطحی و در عمـق 1 تـا 2 سـانتیمتری خـاك قـرار گیـرد . کشـت عمیـق عـلاوه بـر کاهـش سـطح سـبز در مزرعـه موجـب رشـد رویشـی ضعیـف در کلـزا مـی شـود .

میـزان بـذر مصرفـی و عمـق كاشـت از طریـق تنظیـم دقیـق بـذركار فراهـم مـی شـود . میـزان بـذر مصرفـی بـرای ارقـام هیبریــد پاییــزه 4 كیلوگــرم در هكتــار و بــرای ارقــام غیــر هیبریــد پاییــزه 6 كیلوگــرم در هكتـار مـی باشـد . تراکـم مطلـوب در سـطح مزرعـه در پایـان زمسـتان بـرای ارقـام هیبریـد پاییـزه ، 40 تـا 50 بوتـه در مترمربـع و بـرای ارقـام غیـر هیبریـد پاییـزه ، 60 تـا 80 بوتـه در متـر مربـع مـی باشـد .

در مناطــق گرمســیر کــه از ارقــام بهــاره اســتفاده مــی شـود ، میــزان مصــرف بــذر بــرای ارقــام هیبریــد 5 کیلوگــرم و بــرای ارقــام غیــر هیبریــد 6 کیلوگــرم در هکتــار مصــرف بذرکلـزا توصیـه مـی شـود . ضمنـاً تراکـم مناسـب بـرای ارقـام هیبریـد بهـاره ، 60 تـا 80 بوتـه در متـر مربـع و بـرای ارقـام غیـر هیبریـد بهـاره ، 70 تـا 90 بوتـه در متـر مربـع مـی باشـد .

از دلایـل كاهـش میـزان بـذر مصرفـی در ارقـام هیبریـد مـی تـوان بـه درشـتی بـذر و وزن هـزار دانـه بیشـتر در مقایسـه بـا سـایر ارقـام و همچنیـن یكنواختـی سـبز شـدن و قــدرت شــاخه زایــی بیشــتر در ارقــام هیبریــد اشــاره نمــود .

برداشت کلزا :

زمـان برداشـت بـا كمبایـن یـك زمـان بحرانـی محسـوب مـی شـود زیـرا فرصـت محـدودی در اختیـار خواهـد بـود . برداشـت محصـول بـا كمباین معمـولاً زمانی صـورت می گیـرد كـه بیـش از 90% غـلاف هـا ، رسـیده و اكثریـت آنهـا زرد و خشـك شـده باشـند . در ایـن حالـت رطوبـت دانـه كمتـر از 12 درصـد اسـت .

در صورتیكـه رطوبـت دانـه كمتـر از 8% باشـد بـه دلیـل خشـکی بیـش از حـد ، دانـه پـوک و شـكننده شـده و در اثـر ضربـات كوبنــده دانــه مــی شــكند . بهتریــن زمــان برداشــت از صبــح زود تــا قبــل از گــرم شــدن هـوا و حـدود سـاعت 10 صبـح قبـل از تبخیـر رطوبـت كامـل شـبنم روی بوتـه هـا خواهـد بـود .

بـرای تعییـن زمـان برداشـت مـی تـوان بـا انتخـاب چنـد شـاخه كـه معـرف اكثریـت مزرعـه باشـد و آزمایـش غـلافهـا از وسـط هـر شـاخه بـه صـورت خـم نمـودن آن ، زمـان برداشـت را تعییـن نمـود .

چنانچـه غـلاف در اثـر خـم نمـودن کاملاً شكسـته شـد بایسـتی هــر چــه ســریعتر نســبت بــه برداشــت اقــدام نمــود امــا در صورتــی كــه غــلاف شكســته نشــده و در اثــر خمیدگــی ایجــاد شــده ، دانــه هــا بــر روی لایه میانــی خورجیــن نمایــان شـدند مـی تـوان تـا فـرا رسـیدن زمـان مناسـب بـا توجـه بـه دمـای محیـط ، برداشـت را به 1 تا 3 روز آینـده موكـول كـرد .


2 - آموزش روش آبیاری کلزا که به شرح زیر میباشد :


 • بلافاصلـه پـس از بـذركاری ، اولیـن آبیـاری انجـام مـی گیـرد . بـه منظـور نـرم شـدن سـله و تسـهیل در خـروج گیاهچـه كلـزا از خـاك بایـد 4 تا 5 روز پـس از آبیاری اول نسـبت بـه انجـام دومیـن آبیـاری اقـدام گـردد .
 • ضـروری اسـت آبیـاری اول و دوم كلـزا بـه آرامـی و بـا حوصلـه كافـی انجـام شـده تـا در صـورت آبیـاری غرقابـی از شسـته شـدن بـذور و مدفــون شــدن بــذر در زیــر گل و لای و رســوبات جلوگیــری بعمــل آیــد .
 • در صــورت انجـام آبیـاری بارانـی بایسـتی دقـت نمـود در سـاعاتی از شـبانه روز آبیـاری انجـام گـردد کـه سـرعت بـاد حداقـل باشـد تـا پخـش آب در سـطح خـاک بـه طـور یکنواخـت انجـام گـردد .
 • از نظـر مصـرف آب ، کشـت زودتـر از تاریـخ توصیـه شـده موثـر نبـوده ، زیـرا بـا توجه بـه گـرم بـودن هـوا علاوه بـر رشـد رویشـی اضافـی ، بـه آب بیشـتری نیز نیـاز خواهـد بـود . در صـورت انجـام آبیـاری غیـر یکنواخـت ، مزرعـه دچـار بـد سـبزی شـده کـه ایـن وضعیـت موجـب کاهـش سـطح سـبز مزرعـه و کاهـش عملکـرد مـی گـردد .

3 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز مزارع کلزا و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :


 • شناسایی و مبارزه با آفات مهم کلزا مانند شته مومی ، سوسك گرده خوار
 • آشنایی با روش های كنترل علفهای هرز

4 - آشنایی با کود و تغذیه و محلول پاشی در مزارع کلزا که به شرح زیر میباشد :

نیـاز كلـزا بـه مـواد غذایـی بیشـتر از گنـدم اسـت . امـا بخـش زیـادی از مـواد غذایـی جـذب شـده از خـاك از طریـق بقایـای كلـزا بـه خـاك برمیگـردد .

بیشـترین نیـاز و جـذب ازت از خـاك در مرحلـه شـروع بـه سـاقه رفتـن در كلـزا اتفـاق مـی افتـد و در مرحلـه اواخـر غنچـه دهـی و اوایـل گلدهـی بـه اوج خـود مـی رسـد و سـپس نیـاز بـه نیتـروژن كاهـش مـی یابـد كـه نشـان دهنـده زمـان مناسـب مصـرف كـود سـرك ازتـه در ابتـدای سـاقه رفتـن و اوج غنچـه دهـی و قبـل از گلدهـی اسـت .

 كلـزا بیشـتر از هـر گیـاه دیگـری ، گوگـرد از خـاك جـذب مـی كنـد . جـذب گوگـرد توسـط كلـزا در مقایسـه بـا گنـدم 2 تا 3 برابـر مـی باشـد . كلـزا بیشـتر از گنـدم عنصـر بـور را جـذب مـی نمایـد و در صـورت كمبـود ایـن عنصـر عملكـرد محصـول كاهـش مـی یابـد .

در كشـت دیـر هنـگام كارایـی مصـرف كـود پاییـن بـوده و از اثـر بخشـی آن کاسـته مـی شـود . بهتـر اسـت زود بكاریـم تـا اینكـه دیـر بكاریـم و بخواهیـم بـا مصـرف كـود بیشـتر تأخیـر در رشـد را جبـران نمائیـم .

نکته قابل توجه این است که بـرای تشـخیص كمبـود مـواد غذایـی و میـزان نیـاز مزرعـه كلـزا بـه هـر یـك از عناصـر غذایـی ، ضـروری اسـت قبـل از هـر گونـه توصیـه كـودی ، نتیجـه آزمـون خـاك مـورد توجـه قـرار گیـرد .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت کلزا میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا 51 صفحه

:: نگارش طرح توجیهی اختصاصی احداث کارخانه تولید روغن کنجد و روغن کلزا و روغن آفتابگردان به شکل ارگانیک

:: تدوین طرح توجیهی اقتصادی احداث مزرعه کشت دانه های روغنی کنجد و کلزا

 

:: دانلود فایل های کاشت و پرورش و تکثیر دانه روغنی کلزا

کاشت و داشت و برداشتکود و تغذیهآبیاریآفات و بیماریهانکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - آموزش اصول فنی و کاربردی کشت کلزا 11 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:45
حجم فايل 998.27 KB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش تخصصی کشت کلزا با حداقل خاک ورزی 11 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 16:49
حجم فايل 6.8 MB
دانلود 9

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های نوین کاشت ، داشت و برداشت کلزا و شناسایی و مقابله با بیماری و آفات آن به روش غیر شیمیایی 44 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:07
حجم فايل 4.14 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های کشت و آبیاری کلزا 22 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:06
حجم فايل 11.88 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش زراعت کلزا و اینکه چرا کلزا باید بکاریم؟ 32 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:08
حجم فايل 1.36 MB
دانلود 9

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش فنی کشت مکانیزه کلزا (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 32 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:09
حجم فايل 4.35 MB
دانلود 7

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش مراحل داشت کلزا 13 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:16
حجم فايل 2.91 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش مراحل کاشت داشت و برداشت کلزا و شناسایی و مدیریت آفات و بیماری های آن 42 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:17
حجم فايل 864.66 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش و مدیریت کاشت کلزا 17 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:18
حجم فايل 3.79 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش چگونگی کاشت دانه روغنی کلزا و مراحل رشد و نمو آن 19 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 16:56
حجم فايل 2.58 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت داشت و برداشت کلزا در استان فارس 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:14
حجم فايل 17.18 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت داشت و برداشت کلزا چهارمحال و بختیاری 22 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:10
حجم فايل 1.69 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کشت کلزا به روش بی خاک ورزی 12 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:15
حجم فايل 2.84 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل تولید دانه روغنی کلزا 12 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:20
حجم فايل 268.97 KB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل زراعت کلزا در مناطق سرد و معتدل استان کرمانشاه 70 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:21
حجم فايل 11.96 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای آموزشی برداشت کلزا 17صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:22
حجم فايل 3.93 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای آموزشی مصرف ازت در زراعت کلزا در استان بوشهر 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:23
حجم فايل 1.35 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای تخصصی گیاه شناسی کلزا 17 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:24
حجم فايل 4.11 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای زراعت کلزا در استان کرمان 8 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:26
حجم فايل 845.8 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای زراعت کلزا در کرمانشاه 19 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:26
حجم فايل 6.42 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای زراعت کلزا و معرفی آفات و بیماری های آن 13 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:27
حجم فايل 6.08 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای زراعت کلزای پاییزه 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:28
حجم فايل 5.07 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای فنی تولید کلزا در استان هرمزگان 24 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:29
حجم فايل 1.47 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای فنی زراعت کلزا 19 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:30
حجم فايل 980.18 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای فنی مدیریت و آماده سازی زمین و کشت کلزا 26 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:32
حجم فايل 8.27 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای فنی مدیریت و آماده سازی زمین و کشت کلزا 26 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:32
حجم فايل 8.27 MB
دانلود 8

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای مدیریت کاشت داشت و برداشت کلزا 28 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:33
حجم فايل 3.62 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - مدیریت برداشت و نگهداری محصول کلزا 13 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:34
حجم فايل 358.63 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - مدیریت بهینه در زراعت کلزا 2 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:34
حجم فايل 300.32 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - مقایسه عملکرد دو نوع نژاد کلزا از نظره حجم تولید و کیفیت 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:36
حجم فايل 1.08 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت ، داشت و برداشت دانه های روغنی از قبیل سویا ، آفتایگردان ، گلرنگ ، کنجد ، بادام زمینی و کلزا و شناخت آقات و بیماری های آن ها 27 صفحه
تاريخسه شنبه, 18 آذر 1399 17:16
حجم فايل 14.19 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


zipka - نکات کاربردی در زراعت و مدیریت مزرعه کلزا در استان گلستان 29 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:37
حجم فايل 858.76 KB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش مصرف بهینه کود برای گیاه کلزا (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 32 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:38
حجم فايل 1.82 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - آموزش مصرف بهینه کود برای گیاه کلزا (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 32 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:42
حجم فايل 3.48 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای استفاده از پروتئین گیاهی کلزا در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان 18 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:39
حجم فايل 814.15 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای اصول تغذیه بهینه کلزا در آذربایجان غربی (ویژه احیای دریاچه ارومیه) 48 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:40
حجم فايل 2.1 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - راهنمای تخصصی تغذیه کلزا 17 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:41
حجم فايل 3.71 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - تعیین نیاز آبی و مدیریت جامع آبیاری مزارع کلزا 42 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:29
حجم فايل 1.16 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای آبیاری گیاه کلزا 27 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:30
حجم فايل 330.25 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش جامع شناسایی ، پیشگیری ، کنترل و مبارزه با آفات ، بیماری ها و علف های هرز کلزا 128 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:32
حجم فايل 2.21 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش زیست شنایی آفت شته مومی کلزا و راه های کنترل آن 17 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:32
حجم فايل 14.4 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش فنی مدیریت کلزا تحت شرایط تنش خشکی 14 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:33
حجم فايل 469.64 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش نقش حشرات در گرده افشانی کلزا 15 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 22:34
حجم فايل 9.18 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا 38 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:25
حجم فايل 15.51 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای تاثیر تنش گرما بر عملکرد کلزا در شرایط شمال خوزستان 2 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:26
حجم فايل 847.58 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی آفت سوسک کک مانند و مدیریت آن‌ در مزارع ‌کلزا 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:27
حجم فايل 519.61 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی آفت سوسک کک مانند و مدیریت آن‌ در مزارع ‌کلزا 19 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:28
حجم فايل 4.79 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی علف‌های هرز کلزا در مازندران و مدیریت آنها 24 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:30
حجم فايل 1.87 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی مهم ترین علف های هرز کلزا و روشهای کنترل در چهارمحال و بختیاری 26 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:33
حجم فايل 1.61 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و مدیریت آفت سنک بذرخوار کلزا 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:37
حجم فايل 747.69 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و کنترل علف های هرز در مزارع کلزا 15 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:33
حجم فايل 588.42 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای فنی تشخیص علائم کمبود عناصر غذایی در مراحل اولیه رشد کلزا شامل (نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد) 36 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:38
حجم فايل 11.71 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناخت و مدیریت آفات و بیماری های کلزا 27 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:39
حجم فايل 2.51 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناخت و مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا 15 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:40
حجم فايل 1.69 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه آفات مهم کلزا 24 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:40
حجم فايل 1.12 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و مدیریت آفات ، بیماری ها و علف های هرز کلزا 25 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:42
حجم فايل 5.78 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و پیشگیری و کنترل سرمازدگی در کلزا و راهکارهای مقابله با آن 36 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:41
حجم فايل 9.79 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - مدیریت سرخرطومی های ساقه خوار کلزا 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 14:43
حجم فايل 878.54 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با روش های برداشت و نکاتی در مورد تنظیمات دروگرها و کمباین های کلزا 22 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:43
حجم فايل 482.55 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اهمیت زراعت کلزا در پرورش زنبور عسل 7 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:19
حجم فايل 5.49 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اهمیت زراعت کلزا در پرورش زنبور عسل 7 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:25
حجم فايل 1.67 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - جامع ترین راهنمای مکانیزاسیون کلزا جهت کاشت ، داشت و برداشت آن 157 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:44
حجم فايل 1.59 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل فنی کنترل و گواهی مزارع تولید بذر کلزا 32 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:45
حجم فايل 338.15 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای تشخیص مراحل گلدهی کلزا 14 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:45
حجم فايل 2.28 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای خشک کردن و نگهداری کلزا 13 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:46
حجم فايل 248.18 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - معرفی مناسب ترین ماشین بذرکار کلزا 16 صفحه
تاريخشنبه, 08 آذر 1399 17:47
حجم فايل 1.32 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories