• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

(0 votes, average 0 out of 5)

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

جهت آشنایی با متد علمی کاشت و پرورش درخت صنوبر ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت صنوبر و احداث درختستان صنوبر ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

صنوبرها با توجه به ویژگیهای منحصربه فردی همچـون سـرعت رشد قابل ملاحظه ، توانایی سـازگاری بـا شـرایط مختلـف ( تنـوع گونه ای ) ، توان استقرار در اراضی كـم بـازده و حفاظـت از حاشـیه رودها به هنگام سیل ، قابلیت كشت در سطوح كوچـك و بـزرگ ، به صورت ردیفی ، تك درخـت و تـوده ای ، امكـان كاشـت تـوأم بـا محصولات زراعی ( آگروفرستری ) ، سهولت تكثیر با قلمه و توانایی جست دهی و كاربرد گسترده در طیف وسیعی از صنایع كوچك و بزرگ و دوره های كوتاه بهره برداری ، از مهـمتـرین گونـه هـا برای تولید چوب بوده و هستند .

دلایلی كه باعث شد صنوبرها روز به روز ارزش بیشتری یابند عبارتند از:

 • از نظر اكولوژیكی كم نیاز هسـتند و گونـه هـای مختلـف آن قابلیت سازگاری با اقلیمهای مختلف را دارند .
 • در شرایط مساعد بسیار سریع الرشد هسـتند .
 • چوب آنها سبك ، نرم ، همگن ، رنـگ روشـن ، خـوشكـار و دارای قابلیتهای چسب ، میخ و پیچ خوری خوب است .
 • كشت و توسعه آنها از طریق قلمه ، بـذر ، جسـت و همینطور پـاجوش امكانپذیر است .

به دلیل امتیازات تشریحی ، فیزیكی ، مكـانیكی و شـیمیایی تقریباً در همگـی صـنایع چـوب مصـرف مـیشـوند . چـوب صنوبرها به سبب مقاومت قابل ملاحظه در برابر خـم شـدن ، برای تهیه تیرهای ساختمانی ، ستون و خرپای زیرشـیروانی در ساختمان به كار میروند . خصوصیات ویژه صـنوبر باعـث شده است تا در بیشتر مناطق كشور تنها چـوبی باشـد كـه جهت كبریت سازی به كار میرود .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت صنوبر ، روشهای آبیاری صنوبر ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها ، تغذیه صنوبر و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت صنوبر که به شرح زیر میباشد :


زمین مناسب :

زمین مورد نظـر باید از خصوصیات و ویژگیهای یك زمین مطلوب برای كشـت و كار برخوردار باشد . این عرصـه بایـد كـم شـیب باشـد تـا امكـان عملیات زراعی و آبیاری در آن وجـود داشـته باشـد . سـنگلاخی ، شیبدار، باتلاقی و مانـدابی نباشـد و تـا حـد امكـان در معـرض بادهای گرم و سرد قرار نداشته باشد .

خاک مناسب :

مناسبترین خاك برای صنوبركاری خاكی است كه دارای بافــت یكنواخــت بــا نســبت مناســبی از ذرات رس ( كمتــر از 30 درصد ) و سیلت باشد . ریشه درختان صنوبر در مناطق آبگیر و با زهكش نامناسب نمیتواند از اكسیژن محلـول در آب اسـتفاده كنـد و سـبب خفگـی ریشـه و از بـین رفـتن درخـت مـیشـود .

تـأمین رطوبـت كـافی و موادغـذایی مورد نیاز در خاك ، یكی از اصلی ترین اقداماتی است كـه تضـمین كننده سلامت و رشد مطلوب گیاه خواهد بود .

مشخصات نهال مناسب جهت کاشت :

یك نهال مناسب باید یكساله ( ریشه و سـاقه یـكسـاله ) یـا دوساله ( ریشه دوساله و سـاقه یـكسـاله ) باشـد . از لحـاظ ابعـاد ، نهالها باید از ارتفاعی معادل 5/1 تا 5/2 متر و قطر یقه بـیش از 10میلیمتر برخوردار باشد .

به لحاظ كیفی نهال بایـد دارای تـاج متقارن ، فرم ساقه صاف و مستقیم و با جوانه انتهایی سالم باشـد.  همچنین نهال باید عاری از آفات به ویژه پروانه گالزا ، شـته مـومی ، سوسك چوبخوار و بیماریهای قارچی باشد .

زمان کاشت :

بهترین زمان كاشت بسته به محل كاشت فرق میكند . با این وجود بهتر است یك ماه قبل از شروع فعالیتهـای حیـاتی گیـاه ، نسبت به كاشت آن اقدام كرد . كاشت نهال در نواحی گرمسـیری كه دارای زمستانهای ملایم هستند میتواند در اواخر پاییز انجام شود ولی در نواحی با زمستانهای سـرد و بادهـای شـدید بهتـر است عملیات كاشت در اواخر زمستان انجام شود .

کاشت نهال :

پس از انتخاب زمین ، یك نوبت شخم عمیق زمستانه و یك نوبت شخم قبل از كاشت به همراه حدود 30 تـن كـود حیـوانی پوسیده كه بـا خـاك مخلـوط شـده ، لازم اسـت . ابعـاد و انـدازه چاله های كاشت بسـتگی بـه نـوع خـاك ، سـن نهـال و شـرایط محیطــی دارد .

در خــاكهــای غنــی و حاصــلخیز ابعــاد چالــه كوچكتر و در خاكهای ضعیف عمـق چالـه را بیشـتر در نظـر میگیرند . چاله كاشت باید از قطری معادل 60 تا 80 سانتیمتر و عمق 60 -50 سانتیمتر برخوردار باشد . خاك درون چاله باید مخلوطی از خاك سبك به همراه مواد آلی و كود پوسـیده باشـد .

در اراضی مرطوب شمال كشور كـه آبیـاری ضـرورتی ندارد و همچنین در صورت استفاده از سیستم قطره ای نیاز بـه احداث جوی نیست و فقط خطوط كاشت با فاصـله مـنظم روی زمین علامتگذاری میشود .

فاصله کاشت :

فاصله كاشت صنوبركاری با توجه به نوع مصرف و كاربری آن در صنعت صورت میگیرد كه عبارتند از : تولید چوب تیری و ساختمانی ، تولید چوبهای قطور ، كاشت درختان صنوبر همراه با محصولات زراعی ، كاشت درختان صنوبر به صورت متراكم ، كاشت درختان صنوبر به صورت باد شكن

هرس :

هـرس كـردن درختان صنوبر از زمانی شروع میشود كه قطر سینه درخـت ( در ارتفاع 3/1 متر از زمین ) بین 10-8 سانتیمتر و ارتفاع درخت نیز حدود شش متر باشد ( حدوداً چهار سالگی درخت ) . دفعات هرس میتواند بین 3-2 بار در طول دوره برداشت درخـت انجـام شـود ولی هر بار نباید بیش از 40 درصـد ارتفـاع درخـت هـرس شـود . عملیات هرس با اره دستی یا قیچـی دسـته بلند به راحتی انجام میشود .

قطع و تبدیل درختان به دو صورت زیر انجام میگیرد :

قطع درختان با اره زنجیری :

اره زنجیری اصلیتـرین ماشـین قطـع و تبـدیل درختـان در عرصـه هـای صـنوبركاری اسـت . هزینـه اسـتفاده از اره موتـوری مشكلات و خطراتی را برای انسـان دارد . ولـی امـروزه حـذف اره موتوری در كار قطع و تبدیل درختان صنوبر در كشور غیـر قابـل تصور است .

قطع درختان از پایین ترین قسمت تنه درخت و كمی به صورت مورب انجام میگیرد . پس از قطـع و انـداختن درختـان عملیات تبدیل شامل ، شاخه زنی و قطع تنه به ابعاد نه و یا شـش متری ( با توجه به نوع مصرف ) انجام میگیرد و سـپس بلافاصـله به مراكز مصرف بارگیری و حمل میشود .

قطع درختان با ماشین برداشت در سیستم كوتاه مدت :

به دلیل كشت صنوبر با تراكم زیاد و نیز قطر كم درختان ، كار بـا اره زنجیری طاقت فرسا و زمانبر است و وجود یك ماشین برداشت امری ضروری و اقتصادی به نظر میرسد . در این ارتباط یك ماشین برداشت كه قابلیت اتصال به تراكتور باغی را داشته باشد و توانـایی برش درختان تا قطر هشت سانتیمتر را دارد طراحـی شـده كـه عملكـرد بسـیار خـوبی در ایـن سیسـتم كشـت متـراكم را دارد .

 ماشـین سـاخته شـده در مقایسـه بـا اره زنجیـری از قابلیتهای متعددی همچون سادگی و سهولت انجـام كـار ، عـدم نیاز به تعداد زیاد كارگر و سرعت در برداشت چـوب برخوردارنـد .


2 - آشنایی با گونه های مختلف صنوبر :


صنوبر تبریزی یا شالك ، صنوبر كبوده یا سپیدار ، صنوبر سفید پلت ، صنوبر پده


3 - آشنایی با روش تولید نهال که برخی از سرفصل های آن شامل موارد زیر میباشد :


مشخصات زمین خزانه ، آماده سازی عرصه ، قلمه گیری ، كاشت قلمه در خزانه، كاربرد ماشین آلات كشاورزی در خزانه ، كاشت نهال در عرصه و آماده سازی عرصه


4 - آموزش روش آبیاری صنوبر که به شرح زیر میباشد :

در مناطق كم باران و نیمه خشك ، آبیاری مناسب به طـوریكـه آب پیرامون ساقه درخت را فرا گیرد و برای دست كم یك ساعت در این حال باقی بماند ضروری است . نوبتهای آبیـاری بایـد بـه نحوی تنظیم شود تا خاك پـای درختـان بـیش از دو روز كـاملاً خشك نباشد . در فصلهای گرم ، آبیاری با فاصله هـای كمتـر لازم است . در صورت فاصله های زیاد آبی و یا حجـم كـم آب ، واكـنش درختان به صورت پلاسیدگی برگها ، تغییر رنگ و ریزش برگهـا خود را نشان میدهد كـه آسـیبهـای بسـیاری را بـه گیـاه وارد میكند .

 احداث جوی ، پشته ، تشتك پای درختان و پاكسازی این قسمتها توصیه میشود . امروزه به دلیل افزایش راندمان آب ، سیستمهای آبیاری تحـت فشار و قطره ای برای تولید نهال ، خزانه ها و توسعه زراعـت چـوب در مناطق خشك و نیمـه خشـك اسـتفاده مـیشـود . همچنین استفاده از آبهای نامتعارف یكی از گزینه های مناسـب برای توسعه زراعت چوب ، به ویژه در نزدیكی كلانشهرهاست .


5 - آشنایی با آفات و علفهای هرز باغهای صنوبر و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • آشنایی و مدیریت کنترل آفات مهم صنوبر مانند آفات برگ خوار ، آفات مكنده ، آفات چوب خوار
 • مبارزه با علف های هرز

6 - آشنایی با کود و تغذیه در باغ های صنوبر که به شرح زیر میباشد :


خاك خزانه های تولید نهال باید عمیق ، سـبك و قابـل نفـوذ باشد . جهت تقویت خاك از كـود حیـوانی بـه میـزان 30 تـن در هكتار استفاده میشود . كود حیـوانی از تـراكم ذرات خـاكهـای رسی مـی كاهـد و خـاك را اصـلاح مـیكنـد . در صـنوبركاریهـا كوددهی معمولاً در سه مقطع صورت میگیرد :

 • كوددهی قبل از كاشت كه كود حیوانی همراه با شخم اولیه صورت میگیرد .
 • كوددهی هنگام كاشت كه اضافه كردن كود به همراه خاك دستی در اطراف ریشه و پای نهال انجام میگیرد .
 • كوددهی بعد از كاشت كه در این حالت كـوددهی در پـای نهال و یا در داخل مسیرهای آبیاری در سـالهـای بعـد از كاشت انجام میشود . در این مرحله مـیتـوان از كودهـای آلی ، حیوانی و یا شیمیایی استفاده كرد .

درختان صنوبر در مقایسه با گونه های دیگر چوبده بـه دلیـل رشد سریع، موادغذایی بیشتری از خـاك اسـتفاده مـیكننـد . در خزانه های تولید نهال و كشـتهـای بـا دوره بهـره بـرداری كوتـاه به دلیل تراكم كاشت و نیز دوره های برداشت متوالی ، خاك عرصه دچار كمبود مواد آلی و معـدنی مـیشـود .

كودهـای شـیمیایی و بخصوص تركیب كودهای ازته ، فسفر و پتـاس امـروزه بـه عنـوان مؤثرترین كودهای شیمیایی محسوب میشوند كه مواد مورد نیاز خاك را به نحو مطلوب تأمین میكنند .

كودهای فسفاته و پتاس سبب تسهیل چـوبی شـدن نهـالهـا میشوند . از طرفی افزایش بـی رویـه كودهـای ازتـه سـبب ابـتلای نهالها به بیماریهای قارچی میشود و چـوبی شـدن آنهـا را بـه تأخیر می انـدازد . مقـدار و نـوع كـود مصـرفی بسـتگی بـه میـزان حاصلخیزی دارد .

قبل از تقویت خاك بهتـر اسـت بـا انـدازه گیـری ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خـاك از عناصـر موجـود در خـاك اطلاع حاصل شود . در خاكهای زراعی كه با اصول فنـی مـدیریت شده اسـت ، تقویـت خـاك بـرای كاشـت صـنوبر ضـروری بـه نظـر نمیرسد و درصورت احتیاج ، تنها كـود حیـوانی را در سـطح زمـین پخش میكنند و سپس اقدام به شـخم زدن زمـین مـیشـود .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت صنوبر میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: نگارش طرح توجیهی اختصاصی احداث مزرعه کاشت و پرورش درخت صنوبر و زراعت چوب صنوبر


:: دانلود فایل های کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

فايل‌ها:
zipaf - شناسایی و کنترل و مبارزه با آفات مهم صنوبر در مازندران 19 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:26
حجم فايل 926.06 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام تندرشد و پرمحصول صنوبر در گیلان 22 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:24
حجم فايل 4.68 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - تولید و تهیه قلمه استاندارد صنوبر 19 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:26
حجم فايل 2.66 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی احداث نهالستان با کلن های مناسب صنوبر در شرایط اقلیمی اردبیل 13 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:23
حجم فايل 452.04 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی کاشت ، داشت و برداشت صنوبر 78 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:24
حجم فايل 1.83 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - زراعت صنوبر در استان کرمانشاه 12 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:25
حجم فايل 875.17 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - کاشت داشت برداشت صنوبر، آفات و بیماری ها 11 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:27
حجم فايل 2.97 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش جامع فناوری های برش چوب 217 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:25
حجم فايل 10.44 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2021 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories