• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

(6 votes, average 4 out of 5)

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

جهت آشنایی با متد علمی کاشت و پرورش درخت صنوبر ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت صنوبر و احداث درختستان صنوبر ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

صنوبرها با توجه به ویژگیهای منحصربه فردی همچـون سـرعت رشد قابل ملاحظه ، توانایی سـازگاری بـا شـرایط مختلـف ( تنـوع گونه ای ) ، توان استقرار در اراضی كـم بـازده و حفاظـت از حاشـیه رودها به هنگام سیل ، قابلیت كشت در سطوح كوچـك و بـزرگ ، به صورت ردیفی ، تك درخـت و تـوده ای ، امكـان كاشـت تـوأم بـا محصولات زراعی ( آگروفرستری ) ، سهولت تكثیر با قلمه و توانایی جست دهی و كاربرد گسترده در طیف وسیعی از صنایع كوچك و بزرگ و دوره های كوتاه بهره برداری ، از مهـمتـرین گونـه هـا برای تولید چوب بوده و هستند .

دلایلی كه باعث شد صنوبرها روز به روز ارزش بیشتری یابند عبارتند از:

 • از نظر اكولوژیكی كم نیاز هسـتند و گونـه هـای مختلـف آن قابلیت سازگاری با اقلیمهای مختلف را دارند .
 • در شرایط مساعد بسیار سریع الرشد هسـتند .
 • چوب آنها سبك ، نرم ، همگن ، رنـگ روشـن ، خـوشكـار و دارای قابلیتهای چسب ، میخ و پیچ خوری خوب است .
 • كشت و توسعه آنها از طریق قلمه ، بـذر ، جسـت و همینطور پـاجوش امكانپذیر است .

به دلیل امتیازات تشریحی ، فیزیكی ، مكـانیكی و شـیمیایی تقریباً در همگـی صـنایع چـوب مصـرف مـیشـوند . چـوب صنوبرها به سبب مقاومت قابل ملاحظه در برابر خـم شـدن ، برای تهیه تیرهای ساختمانی ، ستون و خرپای زیرشـیروانی در ساختمان به كار میروند . خصوصیات ویژه صـنوبر باعـث شده است تا در بیشتر مناطق كشور تنها چـوبی باشـد كـه جهت كبریت سازی به كار میرود .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت صنوبر ، روشهای آبیاری صنوبر ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها ، تغذیه صنوبر و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت صنوبر که به شرح زیر میباشد :


زمین مناسب :

زمین مورد نظـر باید از خصوصیات و ویژگیهای یك زمین مطلوب برای كشـت و كار برخوردار باشد . این عرصـه بایـد كـم شـیب باشـد تـا امكـان عملیات زراعی و آبیاری در آن وجـود داشـته باشـد . سـنگلاخی ، شیبدار، باتلاقی و مانـدابی نباشـد و تـا حـد امكـان در معـرض بادهای گرم و سرد قرار نداشته باشد .

خاک مناسب :

مناسبترین خاك برای صنوبركاری خاكی است كه دارای بافــت یكنواخــت بــا نســبت مناســبی از ذرات رس ( كمتــر از 30 درصد ) و سیلت باشد . ریشه درختان صنوبر در مناطق آبگیر و با زهكش نامناسب نمیتواند از اكسیژن محلـول در آب اسـتفاده كنـد و سـبب خفگـی ریشـه و از بـین رفـتن درخـت مـیشـود .

تـأمین رطوبـت كـافی و موادغـذایی مورد نیاز در خاك ، یكی از اصلی ترین اقداماتی است كـه تضـمین كننده سلامت و رشد مطلوب گیاه خواهد بود .

مشخصات نهال مناسب جهت کاشت :

یك نهال مناسب باید یكساله ( ریشه و سـاقه یـكسـاله ) یـا دوساله ( ریشه دوساله و سـاقه یـكسـاله ) باشـد . از لحـاظ ابعـاد ، نهالها باید از ارتفاعی معادل 5/1 تا 5/2 متر و قطر یقه بـیش از 10میلیمتر برخوردار باشد .

به لحاظ كیفی نهال بایـد دارای تـاج متقارن ، فرم ساقه صاف و مستقیم و با جوانه انتهایی سالم باشـد.  همچنین نهال باید عاری از آفات به ویژه پروانه گالزا ، شـته مـومی ، سوسك چوبخوار و بیماریهای قارچی باشد .

زمان کاشت :

بهترین زمان كاشت بسته به محل كاشت فرق میكند . با این وجود بهتر است یك ماه قبل از شروع فعالیتهـای حیـاتی گیـاه ، نسبت به كاشت آن اقدام كرد . كاشت نهال در نواحی گرمسـیری كه دارای زمستانهای ملایم هستند میتواند در اواخر پاییز انجام شود ولی در نواحی با زمستانهای سـرد و بادهـای شـدید بهتـر است عملیات كاشت در اواخر زمستان انجام شود .

کاشت نهال :

پس از انتخاب زمین ، یك نوبت شخم عمیق زمستانه و یك نوبت شخم قبل از كاشت به همراه حدود 30 تـن كـود حیـوانی پوسیده كه بـا خـاك مخلـوط شـده ، لازم اسـت . ابعـاد و انـدازه چاله های كاشت بسـتگی بـه نـوع خـاك ، سـن نهـال و شـرایط محیطــی دارد .

در خــاكهــای غنــی و حاصــلخیز ابعــاد چالــه كوچكتر و در خاكهای ضعیف عمـق چالـه را بیشـتر در نظـر میگیرند . چاله كاشت باید از قطری معادل 60 تا 80 سانتیمتر و عمق 60 -50 سانتیمتر برخوردار باشد . خاك درون چاله باید مخلوطی از خاك سبك به همراه مواد آلی و كود پوسـیده باشـد .

در اراضی مرطوب شمال كشور كـه آبیـاری ضـرورتی ندارد و همچنین در صورت استفاده از سیستم قطره ای نیاز بـه احداث جوی نیست و فقط خطوط كاشت با فاصـله مـنظم روی زمین علامتگذاری میشود .

فاصله کاشت :

فاصله كاشت صنوبركاری با توجه به نوع مصرف و كاربری آن در صنعت صورت میگیرد كه عبارتند از : تولید چوب تیری و ساختمانی ، تولید چوبهای قطور ، كاشت درختان صنوبر همراه با محصولات زراعی ، كاشت درختان صنوبر به صورت متراكم ، كاشت درختان صنوبر به صورت باد شكن

هرس :

هـرس كـردن درختان صنوبر از زمانی شروع میشود كه قطر سینه درخـت ( در ارتفاع 3/1 متر از زمین ) بین 10-8 سانتیمتر و ارتفاع درخت نیز حدود شش متر باشد ( حدوداً چهار سالگی درخت ) . دفعات هرس میتواند بین 3-2 بار در طول دوره برداشت درخـت انجـام شـود ولی هر بار نباید بیش از 40 درصـد ارتفـاع درخـت هـرس شـود . عملیات هرس با اره دستی یا قیچـی دسـته بلند به راحتی انجام میشود .

قطع و تبدیل درختان به دو صورت زیر انجام میگیرد :

قطع درختان با اره زنجیری :

اره زنجیری اصلیتـرین ماشـین قطـع و تبـدیل درختـان در عرصـه هـای صـنوبركاری اسـت . هزینـه اسـتفاده از اره موتـوری مشكلات و خطراتی را برای انسـان دارد . ولـی امـروزه حـذف اره موتوری در كار قطع و تبدیل درختان صنوبر در كشور غیـر قابـل تصور است .

قطع درختان از پایین ترین قسمت تنه درخت و كمی به صورت مورب انجام میگیرد . پس از قطـع و انـداختن درختـان عملیات تبدیل شامل ، شاخه زنی و قطع تنه به ابعاد نه و یا شـش متری ( با توجه به نوع مصرف ) انجام میگیرد و سـپس بلافاصـله به مراكز مصرف بارگیری و حمل میشود .

قطع درختان با ماشین برداشت در سیستم كوتاه مدت :

به دلیل كشت صنوبر با تراكم زیاد و نیز قطر كم درختان ، كار بـا اره زنجیری طاقت فرسا و زمانبر است و وجود یك ماشین برداشت امری ضروری و اقتصادی به نظر میرسد . در این ارتباط یك ماشین برداشت كه قابلیت اتصال به تراكتور باغی را داشته باشد و توانـایی برش درختان تا قطر هشت سانتیمتر را دارد طراحـی شـده كـه عملكـرد بسـیار خـوبی در ایـن سیسـتم كشـت متـراكم را دارد .

 ماشـین سـاخته شـده در مقایسـه بـا اره زنجیـری از قابلیتهای متعددی همچون سادگی و سهولت انجـام كـار ، عـدم نیاز به تعداد زیاد كارگر و سرعت در برداشت چـوب برخوردارنـد .


2 - آشنایی با گونه های مختلف صنوبر :


صنوبر تبریزی یا شالك ، صنوبر كبوده یا سپیدار ، صنوبر سفید پلت ، صنوبر پده


3 - آشنایی با روش تولید نهال که برخی از سرفصل های آن شامل موارد زیر میباشد :


مشخصات زمین خزانه ، آماده سازی عرصه ، قلمه گیری ، كاشت قلمه در خزانه، كاربرد ماشین آلات كشاورزی در خزانه ، كاشت نهال در عرصه و آماده سازی عرصه


4 - آموزش روش آبیاری صنوبر که به شرح زیر میباشد :

در مناطق كم باران و نیمه خشك ، آبیاری مناسب به طـوریكـه آب پیرامون ساقه درخت را فرا گیرد و برای دست كم یك ساعت در این حال باقی بماند ضروری است . نوبتهای آبیـاری بایـد بـه نحوی تنظیم شود تا خاك پـای درختـان بـیش از دو روز كـاملاً خشك نباشد . در فصلهای گرم ، آبیاری با فاصله هـای كمتـر لازم است . در صورت فاصله های زیاد آبی و یا حجـم كـم آب ، واكـنش درختان به صورت پلاسیدگی برگها ، تغییر رنگ و ریزش برگهـا خود را نشان میدهد كـه آسـیبهـای بسـیاری را بـه گیـاه وارد میكند .

 احداث جوی ، پشته ، تشتك پای درختان و پاكسازی این قسمتها توصیه میشود . امروزه به دلیل افزایش راندمان آب ، سیستمهای آبیاری تحـت فشار و قطره ای برای تولید نهال ، خزانه ها و توسعه زراعـت چـوب در مناطق خشك و نیمـه خشـك اسـتفاده مـیشـود . همچنین استفاده از آبهای نامتعارف یكی از گزینه های مناسـب برای توسعه زراعت چوب ، به ویژه در نزدیكی كلانشهرهاست .


5 - آشنایی با آفات و علفهای هرز باغهای صنوبر و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • آشنایی و مدیریت کنترل آفات مهم صنوبر مانند آفات برگ خوار ، آفات مكنده ، آفات چوب خوار
 • مبارزه با علف های هرز

6 - آشنایی با کود و تغذیه در باغ های صنوبر که به شرح زیر میباشد :


خاك خزانه های تولید نهال باید عمیق ، سـبك و قابـل نفـوذ باشد . جهت تقویت خاك از كـود حیـوانی بـه میـزان 30 تـن در هكتار استفاده میشود . كود حیـوانی از تـراكم ذرات خـاكهـای رسی مـی كاهـد و خـاك را اصـلاح مـیكنـد . در صـنوبركاریهـا كوددهی معمولاً در سه مقطع صورت میگیرد :

 • كوددهی قبل از كاشت كه كود حیوانی همراه با شخم اولیه صورت میگیرد .
 • كوددهی هنگام كاشت كه اضافه كردن كود به همراه خاك دستی در اطراف ریشه و پای نهال انجام میگیرد .
 • كوددهی بعد از كاشت كه در این حالت كـوددهی در پـای نهال و یا در داخل مسیرهای آبیاری در سـالهـای بعـد از كاشت انجام میشود . در این مرحله مـیتـوان از كودهـای آلی ، حیوانی و یا شیمیایی استفاده كرد .

درختان صنوبر در مقایسه با گونه های دیگر چوبده بـه دلیـل رشد سریع، موادغذایی بیشتری از خـاك اسـتفاده مـیكننـد . در خزانه های تولید نهال و كشـتهـای بـا دوره بهـره بـرداری كوتـاه به دلیل تراكم كاشت و نیز دوره های برداشت متوالی ، خاك عرصه دچار كمبود مواد آلی و معـدنی مـیشـود .

كودهـای شـیمیایی و بخصوص تركیب كودهای ازته ، فسفر و پتـاس امـروزه بـه عنـوان مؤثرترین كودهای شیمیایی محسوب میشوند كه مواد مورد نیاز خاك را به نحو مطلوب تأمین میكنند .

كودهای فسفاته و پتاس سبب تسهیل چـوبی شـدن نهـالهـا میشوند . از طرفی افزایش بـی رویـه كودهـای ازتـه سـبب ابـتلای نهالها به بیماریهای قارچی میشود و چـوبی شـدن آنهـا را بـه تأخیر می انـدازد . مقـدار و نـوع كـود مصـرفی بسـتگی بـه میـزان حاصلخیزی دارد .

قبل از تقویت خاك بهتـر اسـت بـا انـدازه گیـری ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خـاك از عناصـر موجـود در خـاك اطلاع حاصل شود . در خاكهای زراعی كه با اصول فنـی مـدیریت شده اسـت ، تقویـت خـاك بـرای كاشـت صـنوبر ضـروری بـه نظـر نمیرسد و درصورت احتیاج ، تنها كـود حیـوانی را در سـطح زمـین پخش میكنند و سپس اقدام به شـخم زدن زمـین مـیشـود .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت صنوبر میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: نگارش طرح توجیهی اختصاصی احداث مزرعه کاشت و پرورش درخت صنوبر و زراعت چوب صنوبر


:: دانلود فایل های کاشت و پرورش و تکثیر درخت صنوبر جهت زراعت چوب

فايل‌ها:
zipaf - شناسایی و کنترل و مبارزه با آفات مهم صنوبر در مازندران 19 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:26
حجم فايل 926.06 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - ارقام تندرشد و پرمحصول صنوبر در گیلان 22 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:24
حجم فايل 4.68 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - تولید و تهیه قلمه استاندارد صنوبر 19 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:26
حجم فايل 2.66 MB
دانلود 10

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی احداث نهالستان با کلن های مناسب صنوبر در شرایط اقلیمی اردبیل 13 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:23
حجم فايل 452.04 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل فنی کاشت ، داشت و برداشت صنوبر 78 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:24
حجم فايل 1.83 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - زراعت صنوبر در استان کرمانشاه 12 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:25
حجم فايل 875.17 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - کاشت داشت برداشت صنوبر، آفات و بیماری ها 11 صفحه
تاريخدوشنبه, 26 آبان 1399 13:27
حجم فايل 2.97 MB
دانلود 6

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش جامع فناوری های برش چوب 217 صفحه
تاريخشنبه, 24 آبان 1399 21:25
حجم فايل 10.44 MB
دانلود 24

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipراه حل های پیشنهادی برای حل برخی از نواقص فنی صنوبرکاری های استان مازندران 45 صفحه
تاريخجمعه, 31 تیر 1401 16:09
حجم فايل 2.81 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2022 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories