• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش صفر تا صد احداث باغ پکان ( گردوی گرمسیری )

(1 vote, average 5 out of 5)

آموزش صفر تا صد احداث باغ پکان ( گردوی گرمسیری )

جهت آشنایی با روشهای علمی احداث باغ پکان ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همینطور میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت پکان ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

درخــت پکان در بیــن میوه هــای خشــکباری از بیشتریــن رشــد ، طولانی تریــن عمــر و بالاتریــن ارزش غذایـی برخـوردار اسـت ، در صنایـع شـیرینی پزی کاربـرد فراوانـی دارد . بیـش از 175 رقـم تجـاری پـکان در باغهـای دنیــا وجــود دارد . محصــول پــکان ماننــد ســایر میوه هــای خشــکباری ، به دلیــل کم حجــم بــودن و قابلیـت بـالای نگهـداری ، قیمـت بـالا و کمتریـن نوسـان قیمــت در اقتصــاد باغــداری اهمیــت بســیار زیــادی دارد .

میـوه پـکان به دلیـل غنـی بـودن از نظـر مـواد معدنـی ، آنتی اکسـیدانها و اسـیدهای چـرب امـگا 3  و امـگا 6 از با ارزشتریـن خشـکبار دنیاسـت . مغــز پــکان سرشــار از آنتی اکســیدانها به ویــژه فلاونوئیدهــا است کــه در سـلامت قلــب بســیار مؤثــر اسـت . پــکان مفیدتریــن میــوه آجیلــی بــرای همــه ســنین اسـت . همچنیـن بـرای افـراد مبتلا بـه دیابـت ، آلزایمـر ، پارکینســون و ســنگهای صفــراوی بســیار مفیــد اســت .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت پکان ، روش آبیاری پکان ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز پکان ، کود دهی و تغذیه پکان و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت پکان که به شرح زیر میباشد :


طرح و الگوی کشت :

الگــوی کاشــت درختــان پــکان میتوانــد مربعــی یــا مثلثــی باشــد . در تعییــن فاصلــه کشــت ، بـه قـدرت رشـد رویشـی و شـکل و انـدازه تـاج ارقـام بایـد توجـه کـرد . مثلاً بـرای رقـم پرکیـو به دلیـل جثـه خیلـی بـزرگ ، حداقـل فاصلـه درختـان 12 متـر در نظـر گرفتـه میشــود ، امــا بــرای کشــت رقــم ویچیتــا فاصلــه کشــت 8 متــر کافــی اســت .

طــرح کاشــت به صــورت مربعــی یــا مثلثــی اجــرا میشــود.  بــا توجــه بــه اهمیــت درختــان گــرده زا در باغــات پــکان ، الگــوی کاشــت بایــد به گونــه ای باشــد کــه ارقــام اصلـی بـاغ ، حداکثـر دو درخـت از درختـان گـرده زا فاصلـه داشــته باشــند .

کاشت درختان :

پــس از تعییــن الگــوی کاشــت و جانمایــی نهالهــا بــا اســتفاده از دوربیــن نقشــه برداری ، چالــه ای بــه ابعــاد 50  در 50 و بــه عمــق 60 تــا 70 ســانتیمتر بــا متــه تراکتــوری حفــر میشــود . در زمــان غــرس نهــال مقــداری از ریشــه و انــدام هوایــی هــرس میشــود.  اگـر نهـال پـکان از نـوع گلدانـی باشـد ، قسـمتی از ریشـه کـه در تـه گلـدان پیچیـده شـده اسـت بایـد هـرس شـود.  

در مرحلــه غــرس نهــال بایــد توجــه کــرد کــه طوقــه در ســطح خــاک قــرار گیــرد . چالــه بــا خــاک غنــی و ســبک پــر شــده و بلافاصلــه آبیــاری میشــود . در زمــان غــرس نهــال پــکان به منظــور حفاظــت طوقــه و تنــه نهــال ، از لولــه هــای پلــی اتیلنــی بـه ارتفـاع 40 سـانتیمتر اسـتفاده میشـود.

تربیت و هرس :

عــادت رشــد درخــت پــکان به گونــه ای اســت کــه اســکلت منظمــی دارد و نیــاز چندانــی بــه هــرس نــدارد .  امــا نهالهــای تــازه کشت شــده بایــد بــا هــرس تربیــت شــوند . بلافاصلــه بعــد از کاشــت ، یک ســوم بــالای نهــال حـذف میشـود تـا شـاخه های جانبـی قـوی بـرای ایجـاد اســکلتی قــوی تولیــد شــوند . در نهالهــای یک ســاله ، نـوک شـاخه اصلـی و بازوهـای جانبـی حـذف میشـوند. تربیــت درختــان تــا ســال ســوم ادامــه مییابــد .

برداشت :

زمـان برداشـت در ارقـام مختلـف پـکان متفاوت اسـت.  مهمتریـن شـاخص رسـیدن میـوه ، شـکوفا شـدن پوسـته ســبز آن اســت . در ایــن زمــان میوه هــا بــا روشهــای دســتی یــا ماشــینهای تنه تــکان برداشــت میشــوند . 


2 - آشنایی با ارقام مختلف پکان :


 • پکان گراتکـس
 • پکان پرکیـو
 • پکان کومانـچ
 • پکان10 جـی
 • پکان ویچیتـا
 • پکان موهاک
 • پکان ماهــان
 • پکان اســتوارت
 • پکان گراکینــگ
 • پکان چوکتــا
 • پکان آپاچــی
 • پکان 6 ام
 • پکان 3 جی

3 - آموزش روش آبیاری پکان که به شرح زیر میباشد :


 • در درختــان پــکان ، انــدازه دانــه و پــر شــدن مغــز آن و میــزان عملکــرد به ویــژه از زمــان گلدهــی تــا ســخت شــدن پوســته بــذر به شــدت بــه کیفیــت و کمیــت آبیــاری بســتگی دارد . کم آبــی در هشــت هفتــه اول بعـد از تشـکیل میـوه باعـث کاهـش شـدید انـدازه میـوه میشــود و در اثــر شــدت کم آبــی ، حتــی شــکل میــوه نیــز تغییــر میکنــد .
 • یکــی دیگــر از مراحــل بحرانــی در نیــاز آبــی درختــان پــکان ، شــهریور مــاه اســت . در ایــن مرحلــه ، تنــش آبــی علاوه بــر کاهــش عملکــرد ، باعــث ایجــاد عارضــه فیزیولوژیکــی شــاک اســپلیت یــا خــورد شــدن پوســته ســبز میــوه میشــود .
 • دور و میــزان آب آبیــاری باغــات پــکان متناســب بــا شـرایط آب و هـوا ، انـدازه درختـان و فصـل در نظـر گرفتـه میشــود . بــرای مثــال ، دور آبیــاری در باغهــای پــکان خوزســتان طــی ماه هــای تیــر و مــرداد کــه همزمــان بــا رشـد سـریع میوه هاسـت ، هـر 4 تـا 5 روز انجـام میشـود .
 • میـزان مصـرف هـر هکتـار بـاغ پـکان در طـول فصـل رشــد از اول بهــار تــا اواســط پاییــز در منطقــه ای ماننــد باغملـک اسـتان خوزسـتان بـا اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری تحــت فشــار بیــن 7 تــا 8 هــزار مترمکعــب اســت . ایــن مقـدار در روش سـنتی 14 تـا 16 هـزار مترمکعـب اسـت .

4 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز باغهای پکان و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • آشنایی با بیماری ها و روش های کاهش خسارت  مانند بیماری اسـکب ، بیماری‌های فیزیولوژیکی
 • آشنایی با آفات باغهای پکان مانند آفت شته پکان ، آفت casebearer در برگ پکان

5 - آشنایی با تغذیه در باغهای پکان که به شرح زیر میباشد :

مهمتریــن معیــار کوددهــی ، انجــام آزمــون خــاک ، آزمــون بــرگ ، بررســی وضعیــت رشــد سالانه شــاخه ها ، علائم ظاهــری برگهــا و در نهایــت بــرآورد مقــدار برداشـت محصـول از درختـان پـکان اسـت . بـرای آزمـون بــرگ ، برگچه هــای میانــی از شــاخه های ســال جــاری تهیــه میشــود .

نیتروژن :

بســیاری از واکنشهــای درون گیــاه به ویــژه فتوســنتز بـه نیتـروژن نیـاز دارد . تأمیـن نیتـروژن در درختـان پـکان در دو مرحلــه از رشــد بســیار ضــروری اســت : اولــی در شــروع رشــد جوانه هــا و شــاخه های نورســته در اوایــل بهـار و دومـی همزمـان بـا پـر شـدن مغـز میـوه در اواخـر تابســتان و اوایــل پاییــز . کودهــای نیتــروژن در باغــات پــکان بایــد همــه ســاله تأمیــن شــوند .

فسفر :

فسـفر از عناصـر پرمصرفـی اسـت کـه در واکنشهـای انتقـال انـرژی در گیـاه ، نقـش اساسـی دارد . کمبـود فسـفر اغلــب در خاک‌هــای قلیایــی و آهکــی دیــده میشــود . علائم کمبــود آن ابتــدا در برگهــای جــوان به صــورت رنـگ بنفـش مایـل بـه قرمـز و در نهایـت ریـزش زودهنگام در پاییــز دیــده میشــود . توصیــه میشــود در پاییــز مقـدار 5/1 تـا 2 کیلوگـرم کـود سـوپر فسـفات به صـورت چالکـود بـرای هـر درخـت بـارده اسـتفاده شـود .

پتاسیم :

پتاســیم در تنظیــم فشــار آب ، بــاز و بســته شــدن روزنه هــای بــرگ و حفــظ پتانســیل آب بــرگ در شــرایط کم آبــی نقــش اساســی دارد . همچنیــن پتاســیم در رشــد طبیعـی میـوه به ویـژه در زمـان پـر شـدن و تجمـع روغـن در مغــز نقــش بســیار مهمــی دارد . تقریباً 90 درصد پتاســیمی کــه بــرای رشــد میوه هــا و تجمــع روغــن و پروتئیـن در آنهـا اسـتفاده میشـود ، از برگهـا در نیمـه دوم فصـل رشـد تأمیـن میشـود .

روی :

روی در متابولیســم طبیعــی ســلولها ماننــد ســاختن پروتئینهــا ، آنزیمهــا و هورمونهــا به ویــژه گــروه اکســینها نقــش اساســی دارد . کمبــود روی در درختــان پــکان باعــث کاهــش غلظــت کلروفیــل بــرگ ، کاهــش ســطح بــرگ ، کاهــش طــول مینگره هــا و رزتــی شــدن شــاخه و همچنیــن کاهــش قطــر تنــه درخــت میشــود.  

بــرای تأمیــن عنصــر روی به ویــژه در خاک‌هــای آهکــی ، از محلولپاشــی ســولفات روی بــا غلظــت 5/2 در هــزار ( 1  کیلوگـرم پـودر سـولفات روی در مخـزن 400 لیتـری(  اســتفاده میشــود . بهتریــن زمــان محلولپاشــی در مرحلــه متــورم شــدن جوانه هــا در اوایــل بهــار اســت.  محلولپاشــی بایــد ســه بــار بــه فاصلــه 20 روز انجــام شــود .

آهن :  

آهـن در سـاختن بسـیاری از آنزیمهـا و پروتئینهـا به ویـژه در سـاختن رنگدانـه کلروفیـل نقـش کلیـدی دارد.  کمبـود آهـن بیشتـر به دلیـل وجـود آهـک ، بالا بـودن PH خـاک ، آب ماندگـی و سـردی خـاک بـروز میکنـد . علائم کمبـود آهـن ابتـدا در برگهـای جـوان دیـده میشـود . بـرای رفـع کمبـود آهـن توصیـه میشـود از محلولپاشـی برگهـا بـا کلات آهن بـا غلظـت 5/1 در هزار به ویـژه در خاک‌هـای آهکـی اسـتفاده شـود .

نیکل :

درختـان پـکان در مقایسـه بـا سـایر درختـان میـوه حساسـیت زیـادی بـه کمبـود نیـکل در خـاک دارد . کمبود نیـکل باعـث بـروز بیمـاری گوش موشـی در بـرگ درختان پکان می شود . ایـن بیمـاری میتوانـد باعـث مـرگ درختـان جـوان شـود .

بور :

عنصـر بـر در جوانه زنـی دانه هـای گـرده و تشـکیل میوه درختـان به ویـژه میوه هـای خشـکباری نقـش اساسـی دارد.  در درختـان پـکان ، کمبـود بـر باعـث کاهش درصد تشـکیل میـوه و در نهایـت کاهـش عملکرد میشـود . بـرای تأمین بر توصیـه میشـود درختـان پـکان در اواخـر اردیبهشـت ماه با محلـول 150 میلیگرم در لیتر براکس محلولپاشـی شـوند .

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت پکان میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه تولید تانن از بلوط و پوست گردو

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث و راه اندازی کارخانه فرآوری و بسته بندی مغز گردو

:: نوشتن طرح توجیهی اختصاصی احداث باغ گردو

 

:: دانلود فایل های احداث باغ پکان ( گردوی گرمسیری )

کاشت و داشت و برداشتآفات و بیماریهاارقامنکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - راهنمای کاشت و پرورش پکان (گردوی گرمسیری) 120 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:34
حجم فايل 19.52 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای گام به گام تولید نهال پیوندی گردو در شرایط گلخانه 26 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:35
حجم فايل 1.12 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای روش های تولید نهال گردوی پیوندی و مزایای آن 21 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:32
حجم فايل 22.99 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - راهنمای تولید نهال پیوندی گردو در گلخانه 32 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:31
حجم فايل 1.07 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش گام به گام گردو و گردوکاری از مرحله کاشت تا برداشت 25 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:27
حجم فايل 1.06 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت ، داشت و برداشت گردو رقم جمال و خصوصیات آن 36 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:24
حجم فايل 14.33 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های مناسب برداشت، راه های خشک کردن و نگهداری گردو 22 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:22
حجم فايل 2.22 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش روش های تکثیر گردو و مراحل تولید نهال پیوندی 8 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:21
حجم فايل 286.9 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش احداث و مدیریت باغ گردو از مرحله ی کاشت تا برداشت 18 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:56
حجم فايل 8.1 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش مدیریت تلفیقی کنترل آفت کرم خراط 26 صفحه
تاريخدوشنبه, 10 آذر 1399 02:05
حجم فايل 13.38 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای بررسی علل چروکیدگی، سیاه شدن مغز گردو و روش‌های کنترل آن 20 صفحه
تاريخدوشنبه, 10 آذر 1399 17:19
حجم فايل 198.69 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای جامع شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با بیماری های درختان گردو در ایران 140 صفحه
تاريخدوشنبه, 10 آذر 1399 17:23
حجم فايل 8.74 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - روش های مبارزه با آفت کرم خراط و راه های کنترل آن 16 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 17:58
حجم فايل 14.95 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با آفت کرم خراط 10 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 17:59
حجم فايل 1.41 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با آفت کرم خراط 39 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:00
حجم فايل 407.49 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با آفت کرم خراط 39 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:00
حجم فايل 407.49 KB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با بیماری انتروکنوز گردو 34 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:01
حجم فايل 1.21 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و روش های مقابله با بیماری خط سیاه گردو 28 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:02
حجم فايل 585.65 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی ، کنترل و مبارزه با آفت کرم خراط آفت مهم درختان مثمر وغیر مثمر 20 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:02
حجم فايل 1.39 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی بیماری لکه سیاه گردو ( آنتراکنوز) و نحوه کنترل آن 15 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:03
حجم فايل 7.68 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی و مبارزه با بیماری آنتراکنوز گردو 34 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:04
حجم فايل 1.22 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - چگونه با بیماری لکه سیاه گردو ( آنتراکتوز ) مبارزه کنیم؟ 21 صفحه
تاريخدوشنبه, 10 آذر 1399 17:13
حجم فايل 1020.77 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipar - آشنایی با انواع درختان پیوندی گردو (ارقام پیوند گردو) و مزایای گردوی پیوندی 22 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 18:56
حجم فايل 2.14 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آموزش گام به گام سرشاخه کاری درختان گردو به منظور اصلاح درختان گردو نامرغوب 22 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:26
حجم فايل 1.32 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - تربیت و هرس درختان گردو 25 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:28
حجم فايل 1.05 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل پیوند تاجی(بارک) تغییریافته درختان گردو 19 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:29
حجم فايل 844.85 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای آشنایی با روش های تکثیر گردو 8 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:30
حجم فايل 286.9 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای سرشاخه کاری درختان گردو 35 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:33
حجم فايل 4.95 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - سرشاخه کاری به منظور اصلاح درختان گردو نامرغوب ، راهی برای اقتصادی کردن باغات قدیمی گردو 2 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:36
حجم فايل 218.37 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

آموزشهای کشاورزی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories