• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09360555304
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید سیکلوهگزان ⭐️ جهت مجوز و وام (0 تا 100)

(4 votes, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید سیکلوهگزان

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید سیکلوهگزان (cyclohexane) با اطلاعات کاملاً به روز ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی کارخانه تولید سیکلوهگزان را که در سال های قبل نگارش شده است را صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ معرفی طرح توجیهی سیکلوهگزان !


طرح توجیهی کارخانه سیکلوهگزان

✳️ محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کارخانه تولید سیکلوهگزان چیست و چه خواصی دارد ؟

سیکلوهگزان دارای کد آیسیک 24113531 و فرمول شیمیایی 12C6H بوده ، که با نامهای هگزا هیدروبنزن، هگزامتیلن، هگزانافتن شناخته می شود و وزن ملکولی آن 16/84 می باشد. سیکلوهگزان به صورت مایع بی رنگ و دارای بویی شبیه بـه اترها می باشد که به راحتی تبخیر می شود و بصورت نامحلول در آب می باشد و در مقایسه بـا بنـزن میـزان سمیت کمتری دارد.

سیکلوهگزان برای اولین بار در سال 1890 توسط دانـشمند روسـی بـه نـام مـارکونیکوف در نفت خام کشف شد و در سال 1898 توسط شرکت صاحب لیسانس بایر در آلمان طی فراینـد هیدروژناسـیون بنزن تولید گردید.

بنزین طبیعی معمولا حدود 15%-5% سیکلوهگزان دارد و بسته به نوع نفـت خـامی کـه از آن استخراج شده است جداسازی کامل سیکلوهگزان به دلیل وجود هیدروکربن ها با نقطه جوش نزدیـک بـه هم مشکل می باشد لذا خلوص سیکلوهگزان بدست آمده بین 85%-75% می باشد.

بطـور کلـی سـیکلوآلکانها در نفت به مقدار زیاد یافت می شوند و در صنعت پالایش نفت تحت عنـوان نفـتن هـا شـناخته مـی شـوند و معمولا بجز ترکیبات با جرم مولکولی کم ، نظیر سیکلو پنتان و سیکلو هگزان، به صـورت ترکیـب جـدا یافـت نمی شوند.

سیکلوآلکانها طی واکنش ریفرمینگ قابلیت تبدیل شدن به هیدروکربورهای آروماتیـک را دارنـد و از اینرو به عنوان منبع بزرگی برای تولید با ارزش آروماتیک ها می باشند.

سیکلوهگزان دارای کمتـرین زاویـه و زنجیره پیچشی در میان سیکلوآلکانهاست و این عامل سبب بیشترین پایداری در بین سیکلوآلکان ها مـی شـود لذا در مقایسه با سایر سیکلوآلکانها در نتیجه احتراق آن گرمای کمتری حاصل می شود.

شماره اسـتاندارد بـین المللـی سیکلوهگزان ASTM D5309-97 معرفی می شود.

طرح توجیهی ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰان

✳️ معرفی خواص فیزیکی و شیمیایی محصول در طرح توجیهی تولید سیکلوهگزان :

 • نام ماده : سیکلوهگزان
 • فرمول شیمیایی : 12C6H
 • حالت : مایع
 • بو : شبیه اترها
 • رنگ : بی رنگ
 • دمای اشتعال خودبخودی : Co 245
 • حلالیت در آب در دمای Co 20 : نامحلول
 • نقطه جرقه : Co 18-
 • نقطه جوش : Co 81
 • نقطه ذوب : Co 7
 • فشار بخار : 7 mmHg at 20 Co
 • وزن مخصوص : 8 at 20 Co
 • پایداری : تحت شرایط معمولی پایدار

 

معرفی موارد مصرف و کاربرد سیکلوهگزان

✳️ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کارخانه سیکلوهگزان !

حدود 90% سیکلوهگزان تولید شده در جهان در تولید سـیکلوهگزانون و سـیکلوهگزانول بکـار مـی رود و عمـده مصرف این مواد در تولید کاپرولاکتام و اسیدآدیپیک می باشد.

از سیکلوهگزانول در تولید سـیکلوهگزیل آمـین و استرهای سیکلوهگزیل مرکاپتان و آفت کش دی کلروهگزیل فتالات استفاده می شود و نیز از سـیکلوهگزانون در تولید کاپرولاکتون به عنوان حلال در تولید نوارهـای مغناطیـسی و ویـدیویی، در پوشـش هـای صـنعتی و بـرای جوهرهای چسب PVC بکار می رود.

همچنین از سیکلوهگزان به عنوان حلال برای استرهای سلولزی، چربیها، روغنها و لاستیک ها و به عنـوان رقیـق کننده در صنایع پلیمری بکار می رود.

آیا سیکلوهگزان کالای جایگزینی دارد !

در صنایع تولید سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون، فنل می توانـد بـه عنـوان مـاده جـایگزین سـیکلوهگزان مـورد استفاده قرار گیرد اما به عنوان حلال یا رقیق کننده در صنایع پلیمری، سیکلوهگزان قابل جـایگزینی بـا مـواد دیگـر نمی باشد.


✔️ خلاصه دانش فنی طرح توجیهی کارخانه 52 هزار تنی تولید سیکلوهگزان


فرایند تولید سیکلوهگزان

✳️ مواد اولیه مصرفی در تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :

 • بنزن : مصرف به ازای هر تن محصول تولیدی 0.93176 تن
 • هیدروژن : مصرف به ازای هر تن محصول تولیدی 0.0663 تن

✳️ فرایند تولید سیکلوهگزان :

روش 1 : تولید سیکلوهگزان از تقطیر جز بجز هیدروکربن ها و سپس خالص سازی آن ها 

بنزین طبیعی معمولا حدود 15%-5% سیکلوهگزان دارد و بسته به نوع نفت خامی که از آن استخراج شـده اسـت جداسازی کامل سیکلوهگزان به دلیل وجود هیدروکربن ها با نقطه جوش نزدیک بـه هـم مـشکل مـی باشـد.

لـذا خلـوص سـیکلوهگزان بدسـت آمـده بـین 85%-75% مـی باشـد در نتیجـه ایـن روش تنهـا در مـواردی کـه از سیکلوهگزان به عنوان حلال استفاده می شود، کاربرد دارد.

شرکت Philips Petroleum در امریکا از بنـزین طبیعی، سیکلوهگزان تولید می نماید. 

جهت تولید سیکلوهگزان با درجه خلوص بیش از 85%، می توان از روش تقطیر جز بجز بـرش هگـزان حاصـل از نفت خام استفاده نمود .

بطوریکه در این فرایند ابتدا متیل سیکلوپنتان از مخلوط جدا می شود سپس این جریـان با بنزین Low-End-Point مخلوط شده و در مجـاورت کاتالیـست ، سـیکلوهگزان موجـود بـه بنـزن و متیـل سیکلوپنتان تبدیل می شود.

از محصول بدست آمده ابتدا پنتان ها و مـواد سـبکتر را جـدا نمـوده و سـپس طـی فرایند تقطیر جز بجز مخلوط 90% سیکلوپنتان و 10% بنزن بدست می آید.

ایـن جریـان همـراه بـا سـیکلوپنتان حاصل از اولین تقطیر توسط هیدروژن و در حضور کاتالیست کلرید آلومینیوم به ایزومر خود یعنـی سـیکلوهگزان تبدیل می شود.

پس از تقطیر جریان خروجی از راکتـور ایزومریزاسـیون ، سـیکلوهگزان بـا درجـه خلـوص 98% بدست می آید. 

شـایان ذکـر اسـت کـه برخـی کارخانجـات تولیـد اسـید آدیپیک پـس از جـدا نمودن 2% ناخالـصی، از ایـن نـوع سیکلوهگزان در تولید محصول استفاده می نمایند.  

روش 2 : تولید سیکلوهگزان از هیدروژناسیون بنزن  

حدود 89% از شرکتهای تولید کننده سیکلوهگزان طی واکنش هیدروژناسیون بنزن بـه شـرح ذیـل بـه محـصول دست می یابند : 

C6H6+3H2→C6H12

در این روش درجه خلوص محصول وابسته به خلوص خـوراک بنـزن و هیـدروژن و نـوع کاتالیـست مـی باشـد و خلوص سیکلوهگزان قابل دستیابی به 99/99% می باشد.

لذا شرکتهای تولید کننده کاپرولاکتام و اسیدآدیپیک از ایـن نوع سیکلوهگزان جهت تولید محصول استفاده می نمایند . شرکت های صاحب لیسانس Tory, Xop و Mitsubishoi از این روش در تولیـد سـیکلوهگزان اسـتفاده مـی نمایند.  

با توجه به توضیحات ذکر شده در بخش فوق، فرایند تولید سیکلوهگزان از بنزن به عنوان روش منتخب پیـشنهاد می شود. 

تشریح فرایند منتخب تولید سیکلوهگزان از بنزن :

در این بخش به تشریح فرایند هیدروژناسیون در فاز بخار تحت لیسانس TORY پرداخته شده است. 

خوراک بنزن با دمای 80 oF به همراه گاز برگشتی حاوی 25% حجمی هیدروژن به راکتور هیدروژناسـیون اصـلی ارسال می شود، به منظور تامین خوراک به شکل گاز، مخلوط بنزن و هیدرژن در تبخیر کننده به شـکل فـاز گـاز در می آیند و تا دمای 250 oF گرم می شود. نسبت مولی بنزن به هیدروژن 4 به 1 است. 

به علت گرمازا بودن واکنش و ثابت نگهداشتن محـدوده دمـای عملیـاتی بـین  338-428 oF بـه منظـور تبـادل حرارتی بهینه از راکتور لوله ای استفاده می شود.

کاتالیست مورد استفاده در این واکنش نیکل می باشد و میـزان تبدیل بنزن به سیکلوهگزان حدود 90% می باشد . در پوسته راکتور آب جریان دارد که پـس از تبـادل حـرارت از طریق لوله های راکتور به بخار تبدیل می شود. 

با توجه به اینکه محصولات جانبی مانند متیل سیکلو پنتان در دمای بالا تولید می شوند بـه منظـور جلـوگیری از تولید این ترکیبات دمای راکتور بایستی کنترل شود، همچنین انجام دیگر واکنش های جـانبی  ماننـد بـاز شـدن حلقه بنزن و ایزومریزاسیون در دمای کمتر از 428oF به حـداقل کـاهش مـی یابـد.

بـه علـت وجـود ترکیبـات گوگردی در خوراک پس از مدتی کاتالیست نیکل غیرفعال و سمی می شود از اینرو می توان بـا افـزودن رودنـیم مقاومت کاتالیست را افزایش داد. 

جریان گاز خروجی از راک تور اصلی با گاز هیدروژن تازه با فشار psi 435 مخلوط شده و پس از پیش گـرم شـدن به منظور تکمیل واکنش هیدروژناسیون، درون راکتور آدیاباتیک بستر ثابت ارسال می شود. 

جریان گاز خروجی از این راکتور طی دو مرحلـه سـرد شـده و بـه دمـای Fo100 مـی رسـد، سـپس در مخـزن جداکننده تحت فشار 390psi هیدروژن گازی از مخلوط سیکلو هگزان و بنزن جدا می شود. 

گـاز هیـدروژن پـس از ارسـال بـه کمپرسـور و افـزایش فـشار psi 475 بـه عنـوان خـوراک بـه راکتـور اصـلی هیدروژناسیون برگردانده می شود.

جریان مایع که عمدتا شامل سیکلوهگزان و بنزن می باشد در مبدل حرارتی تـا دمای 260o F گرم می شود سپس جهت جداسازی به ستون پایدارکننده منتقل می شود.

محصول سـیکلوهگزان از پایین ستون خارج می شود، بنزن و محصولات جانبی نیز از بالای ستون خارج و کندانس مـی شـوند و از آنجـا جهت سوزاندن به Burn Pit فرستاده می شوند 


✔️ تجهیزات و تاسیسات کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال


تجهیزات و تاسیسات کارخانه تولید سیکلوهگزان

✳️ تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :

 • سیستم تأمین آب خنک کننده
 • سیستم تأمین آب فرایندی
 • سیستم تأمین بخار
 • سیستم سرد کننده
 • مخازن ذخیره
 • تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • سیستم اطفاء حریق
 • تأسیسات آب
 • تأسیسات برق
 • انشعاب برق
 • انشعاب آب
 • خط تلفن

✳️ سوخت و برق مصرفی مورد نیاز سالانه کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :

 • آب : 26981 متر مکعب
 • برق : 4,938,920 کیلووات

✔️ اشتغال زایی کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال


کارخانه تولید سیکلوهگزان

✳️ نیروی انسانی تولیدی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :
 • مدیر واحد : 1 نفر
 • معاون واحد : 1 نفر
 • سرپرست شیفت : 4 نفر
 • کارشناس بهره برداری سایت : 4 نفر  
 • کارشناس بهره برداری اتاق کنترل : 4 نفر       
 • تکنسین برق، ابزاردقیق و مکانیک : 8 نفر
 • تکنسین تأسیسات : 8 نفر     
 • کارگر : 32 نفر   
 • انباردار : 2 نفر
✳️ نیروی انسانی اداری مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :
 • مدیر عامل : 1 نفر
 • مدیر امور مالی و کارمند : 2 نفر
 • مدیر امور اداری و کارمند : 2 نفر     
 • منشی : 1 نفر
 • نگهبان : 4 نفر
 • خدمات : 4 نفر    
 • راننده : 1 نفر
 • کارشناس حقوقی و قراردادها : 1 نفر
 • کارشناس ایمنی و بهداشت : 1 نفر      
 • کارشناس روابط عمومی : 1 نفر
✳️ نیروی انسانی فروش و بازاریابی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :
 • مدیر فروش و بازاریابی : 1  نفر
 • کارشناس فروش : 1 نفر
 • کارشناس صادرات : 1 نفر
✳️ نیروی انسانی بازرگانی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال :
 • مدیر بازرگانی : 1 نفر
 • کارشناس خرید خارج : 1 نفر          
 • تدارکات : 1 نفر

مجموع : 88 نفر   


✔️ زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان با ظرفیت 52 هزار تن در سال

کارخانه تولید سیکلوهگزان

✳️ زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان به قرار زیر می باشد :

 • زمین 70000 :مترمربع
 • خاکبرداری وتسطیح زمین : 70,000 متر مربع
 • دیوار کشی : 2,245 مترمربع
 • خیابان کشی و پارکینگ :13,160 مترمربع
 • فضای سبز : 21,000 مترمربع
 • چراغ های محوطه : 640 عدد

✳️ ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید سیکلوهگزان به قرار زیر می باشد :

 • ساختمان های اداری و رفاهی : 300 مترمربع
 • سولۀ انبار مواد اولیه : 4,000 مترمربع
 • سولۀ انبار محصول : 4,000 مترمربع
 • ساختمان خط تولید : 9,000 مترمربع
 • سوله تأسیسات جانبی : 1500 مترمربع
 • جمع کل : 18,800 مترمربع

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی کارخانه تولید سیکلوهگزان ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید سیکلوهگزان


👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰان 65 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 07 آذر 1396 18:09
حجم فايل 512.68 KB
دانلود 115

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

صنایع شیمیایی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories