• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09127975250
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید متیل آمین ⭐️ مجوز و وام (فرمولها+دستگاه ها)

(2 votes, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید متیل آمین

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی کارخانه تولید متیل آمین با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1402 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی تولید متیل آمین را که در سال های قبل نگارش شده است را صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ مطالعه تخصصی طرح توجیهی متیل آمین ها ، موادی با کاربردها و ویژگی های منحصر به فرد !


فرمـــول شـــیمیایی متیل آمین

آلکیل آمین چیست؟

آلکیل آمین ها با فرمول کلی RNH2 ، R2NH ، R3N شناخته می شوند . این مـواد جـز مـواد واسـطه محـصولات پتروشیمی هستند و بر حسب تعداد کربن گروه آلکیل از 1C تا 6C طبقه بندی می شوند و شامل متیل آمین هـا، اتیل آمین ها، پروپیل آمین ها، بوتیل آمین ها و سیکلوهگزیل آمین می باشند.

فرمـــول شـــیمیایی متیل آمین هـــا کـــه بـــه صـــورت مونو، دی و تری مـــی باشـــند بـــه صـــورت (CH3)NH2 و (CH3)2NH و (CH3)3N است و وزن ملکولی آنها به ترتیب 30.09 ، 45.09 ، 60.09 است.

از میان آلکیل آمین ها از سال 1999 تا کنون بیشترین مصرف مربوط به متیـل آمـین هـا بـوده اسـت و در میـان متیل آمین ها ، متوسط مصرف در جهان ، 13% مونو متیل آمین ، 43% دی متیل آمین و 17% تری متیل آمین می باشد.

مونومتیل آمین یا متیل آمین با نام های متان آمین یـا آمینومتان ، دی متیل آمین بـا نـام متیل متان آمین شناخته می شود.

این مواد در دمای محیط ، به شکل گازی با بویی شبیه آمونیاک هستند کـه در آب، الکـل و اتـر محلـول میباشند ، همچنـین بـه صورت خالص بسیار قابل اشتعال و سمی می باشند ، لذا  هر یـک از ترکیبـات فـوق بـه صـورت محلـول در آب در مخازن تحت فشار با درصدهای وزنی مشخص در بازار عرضه می گردنـد .

مونو متیل آمین بـه صـورت محلول 40%، دی متیل آمین به صورت محلول 40% و 60% و نیز تری متیل آمین به صورت محلـول 40% در مارکت موجـود می باشند.

✳️ جدول خواص فیزیکی و شیمیایی مونو ، دی و تری متیل آمین در ذیل آورده شده است :

جدول خواص فیزیکی و شیمیایی مونو ، دی و تری متیل آمین

✳️ جدول خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات متیل آمین به قرار زیر میباشد :

جدول خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات متیل آمین

مطــابق بــا اســتاندارد NFPA نــرخ آن از لحــاظ ســلامتی 3، اشــتعال پــذیری 4 و واکــنش پــذیری صــفر می باشد و نیز نرخ سمیت برحسب ratLD50 برابر 90 mg/kg می باشد.

با توجه بـه اینکه متیل آمین ها در کشور تولید نمی شود تا کنون برای آن استاندارد ملی تعریف نشده است اما استاندارد بین المللی متیل آمین ها ، روسـی و بـا شـماره GOST 9967 معرفی می شود.


✔️ موارد مصرف و کاربرد متیل آمین ها


موارد مصرف و کاربرد متیل آمین ها

کاربرد متیل آمین ها با توجه به نوع آنها متفاوت می باشد که در ذیل کاربرد مواد به تفکیک آورده شده است: 

✳️ کاربردهای مونو متیل آمین :

1 - تولید سموم سوین 

مونومتیل آمین در تولید ماده ای به نام متیل ایزوسیانات بکار می رود که این ماده خود ، ماده اولیه تولیـد سـمومی مانند کارباریل (سوین) تمیک، بروت، کربوفوران و کربوسولفان می باشد، همچنین با مونومتیل آمـین فـسژن شـده سموم متومیل و اگزامیل تولید می شود.

2 - تولید حلال نرمال متیل پیرولیدون  :

از مصارف عمده این حلال استخراج مواد از روغن های روان کننده می باشد . در ایـن فراینـد از متیـل پیرولیـدون برای جداسازی بنزن، تولوئن و زایلن استفاده می شود . همچنـین ایـن ترکیـب بـه دلیـل سـمیت کـم مـی توانـد جایگزین حلال متیل کلراید در تولید رنگبرها شود و در پوشش های پلی آمیدی سیم و کابل نیز مصرف دارد.

3 - تولید آلکیل آلکانول آمین ها :

در نتیجه واکنش مونومتیل آمین با اکسید اتیلن ، آلکیل آلکانول آمین تولید مـی شـود و از ایـن مـواد در ترکیبـات داروسازی، جذب و جداسازی ترکیبات H2S و CO2 از گازطبیعی استفاده میشود.

4 - سایر کاربردهای مونومتیل آمین :

 • تولید ماده فعال سطحی متیل تـائورات کـه در صـنایع نـساجی و شـوینده به کار میروند.
 • تولیـد مـوادی چـون دی متیـل اوره
 • کافئین
 • در ساخت مواد منفجره به صورت مونو متیل آمین نیترات مصرف می شود.

✳️ موارد کاربرد دی متیل آمین :

1 - تولید حلال ها :

دو نوع حلال دی متیل فرمامید و دی متیل استامید از ماده اولیه دی متیل آمین تهیه می شود که در ریـسندگی الیاف آکریلیک مورد استفاده قرار می گیرد . این حلال ها در استخراج بوتادین از برش C4 نیـز بکـار مـی رونـد . از حلال دی متیل فرمامید در ترکیب شیمیایی رنگ های پلی اورتان استفاده می شود.

2 - خالص سازی آب :

یکی از فرایندهایی که در مراحل تصفیه آب بکار می رود شفاف سازی و لخته نمـودن مـواد معلـق موجـود در آب می باشد که جهت انجام آن بایستی از مواد پلیمری تولید شده از مونومرهای دی متیل آلکیل آمونیوم کلرایـد و همینطور اپـی هیدرین دی متیل آمین استفاده نمود که در تولید مونومرهای مذکور از دی متیل آمین استفاده می شود.

3 - تولید دی متیل آمینو اتانول :

در نتیجه واکنش دی متیل آمین با اکسید اتیلن ، دی متیل آمینو تولید می شود.

کاربردهای این ماده بـه شـرح ذیل می باشد: 

 • به عنوان کاتالیست در تولید اسفنج پلی اورتان
 • تنظیم کننده pH در تولید رنگهای نساجی
 • در ساخت داروهای ضدحساسیت از قبیل آنتی هیستامین
 • در تولید رزین های متاکریلیک نقش مونومر را ایفا می کند و رزین هـای مـذکور در فراینـد شـفاف سـازی آب مورد استفاده قرار می گیرند همچنین در تولید رنگها و پوشش های آکریلیکی وینیلی کاربرد دارند.
 • با انجام واکنش اسیدهای چرب و دی متیل آمینو اتانول نرم کننده ها و امولسیفایرها تولید مـی شـوند کـه در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند.
 • سایر کاربردهای دی متیل آمین

4 - ترکیبات دیگری که با استفاده از دی متیل آمین تولید می شود عبارتند از: 

 • دی متیل آمینو پروپیل آمین که بعنوان فعال کننده سطحی در تولید صابون و نیز بازدارنده های خـوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تولید سم های دکلین و تیوکارباماتی
 • تولید نمکهای دی متیل دی تیو کاربامات ( نمک های مذکور بعنوان عامل تسریع کننـده در پخـت لاسـتیک می باشند)

✳️ کاربردهای تری متیل آمین :

 • مهمترین کاربرد تری متیل آمین در تولید کولین کلراید می باشد، این ماده از واکنش تری متیـل آمـین بـا اکسید اتیلن تولید می شود و بعنوان ویتامین در خوراک دام و طیور مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و حـدود 80% مصرف تری متیل آمین در جهان بدین منظور می باشد.
 • تولید آهارهای نشاسته ای در صنایع نساجی و کاغذ
 • تولید رزین مبدل یون بر پایه استایرن

✳️ آیا متیل آمین ها کالاهای جایگزینی دارند !

با توجه به اینکه  بیشترین مصرف متیل آمین ها به عنوان مواد حد واسـط در صـنعت پتروشـیمی مـی باشـد لـذا بایستی در صنایع پایین دستی نیز به همان صورت مورد استفاده قرار گیرد و نمی تـوان در ایـن کـاربرد بـرای متیل آمین جایگزین در نظر گرفت و دیگر کاربردهای متیل آمین حجم ناجیزی را تشکیل می دهند. 


✔️ مواد اولیه و فرایند تولید مونو متیل آمین ( MMA ) و دی متیل آمین ( DMA )


فرایند تولید مونو متیل آمین و دی متیل آمین

✳️ مواد اولیه مصرفی در تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال :

 • آمونیاک (مصرف به ازای هر تن محصول) : 0.421 تن
 • کاتالیست بر پایه آلومینا (مصرف به ازای هر تن محصول) : 0.0003 تن
 • متانول (مصرف به ازای هر تن محصول) : 1.34586 تن

✳️ فرایند تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال :

به طور کلی روش تولید متیل آمین به شرح زیر میباشد: 

متیل آمین ها که شامل مونو، دی و تری متیل آمـین مـی باشـند از واکـنش گـازی متـانول و آمونیـاک در حـضور کاتالیست تولید می شوند. تولید هر کدام از متیل آمین ها و مقدار آنها در محـصول وابـسته بـه دو عامـل اساسـی نسبت مولی آمونیاک به متانول و نوع کاتالیست مورد استفاده جهت انجام واکنش می باشد. 

با توجه به انجام واکنش در فاز گاز داریم : 

CH3OH+NH3 ==> CH3NH + H2O

CH3NH+NH3 ==> (CH3)2NH + H2O

 (CH3)2NH+NH3 ==> (CH3)3NH + H2O

همانطور که در فوق مشاهده می شود در هر فرایند می توان با برگرداندن هر یـک از محـصولات از مقـادیر تولیـد آن محصول نسبت به سایر محصولات کاست. 

✳️ در حال حاضر متیل آمین ها طی دو فرایند اصلی ذیل تولید می شوند : 

متیل آمین

 1. فرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاک
 2. فرایند تولید متیل آمین از متانول و آمونیاک همراه با فرایند شیمیایی NITTO

در فرایند اول درصدهای وزنی محصول به صورت 34% مونو متیل آمین، 46% دی متیل آمین و 20% تـری متیـل آمین می باشد.

در روش دوم در صدهای وزنی محصول به صورت 7% مونو متیـل آمـین، 86% دی متیـل آمـین و 7% تری متیل آمین می باشد.   

A - فرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاک با فرایند شیمیایی NITTO :

این فرایند شامل چهار بخش اصلی به قرار ذیل می باشد: 

 1. واکنش آمونیاک و متانول در راکتور اول و تولید محـصولات مونـو، دی و تـری متیـل آمـین بـا اسـتفاده از کاتالیست NITTO 
 2. واکنش آمونیاک و تری متیل آمین در راکتور دوم و تولید محصولات مونو متیل آمین و دی متیل آمـین بـا استفاده از کاتالیست گاما- آلومینا
 3. جداسازی محصولات در برج های تقطیر
 4. بازیافت متانول و آمونیاک از ضایعات

متانول و آمو نیاک خروجی از مخازن ذخیره با جریان برگشتی این ترکیبات از فرایند، مخلوط شـده و قبـل از ورود به راکتور اول تا دمای 2700C گرم می شود.

جریان خروجی از راکتور اول به برج بازیافـت آمونیـاک منتقـل مـی شود و طی آن آمونیاک از قسمت بالای برج خارج شده و قسمتی از آن به همراه  تری متیل آمین خروجـی از بـرج استخراج مربوط به آن، مخلوط می شود و پس از گرم شدن به راکتور دوم و باقیمانده آن به راکتور اول برگردانده می شود .

جریان خروجی از دو راکتور به برج بازیافت آمونیاک انتقال داده می شوند، از قسمت پـایین بـرج مـذکور ترکیبات آب، متانول، مون و، دی، تری متیل آمین جدا می شوند سپس جهت جداسازی به سه برج تقطیـر متـوالی ارسال می شوند.

ماده خروجی از قسمت بالای برج تقطیر اول تری متیل آمین می باشـد و از قـسمت پـایین بـرج ترکیبات دیگر جهت آبگیری به برج دوم ارسال می شود جریان بالای این برج که شامل مونو و دی متیل اتـر مـی باشد جهت جداسازی به ستون تقطیر سوم ارسال می شود و از قسمت پایین برج دوم متانول جدا می شود که بـه عنوان خوراک به راکتور اول فرستاده خواهد شد. 

محصولات مونو، دی و تری متیل آمین بدست آمده از هر سه ستون به ترتیب دارای درصـد وزنـی 7%، 86% و 7% می باشد.   

پایداری تکنولوژی و سهم این فرایند در تولید محصول به شرح زیر میباشد :   

تکنولوژی تولید این فرایند نسبت به فرایندهای دیگر دارای قدمت کمتری می باشد و بـا توجـه بـه درصـد وزنـی بالای دی متیل آمین این روش در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان تقاضای دی متیل آمـین نـسبت به دو ترکیب دیگر بیشتر می باشد.   

B - فرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاک :

این فرایند شامل سه بخش به قرار ذیل می باشد : 

 1. واکنش آمونیاک با متانول در راکتور
 2. جداسازی آمونیاک از محصولات توسط برج دفع
 3. جداسازی محصولات بروش تقطیر استخراجی

در این فرایند ابتدا خوراکهای مایع متانول و آمونیاک با جریان برگشتی این ترکیبات از فرایند، مخلـوط مـی شـود سپس توسط تبخیرکننده E-101 مواد اولیه به صورت فاز بخار درآمده و بـه دمـایC 0400 مـی رسـد و پـس از ارسال به کوره F-101 و افزایش دمای جریان بخار به 4500C در راکتور بستر ثابت R-101 واکنـش های مربوطـه انجام می گیرد .

جریان گاز خروجی از راکتور توسط مبدلهای E-101 و E-102 طی دو مرحله سرد شدن کـاملا به مایع تبدیل می شود و به مخزن V-101 انتقال داده می شود. 

محصول خام خروجی از مخزن مذکور ابتدا در پیش گرمکن E-103 تا دمای 620C گرم می شود سپس به بـرج دفع آمونیاک ار سال می شود.

فشار عملیاتی برج 26 اتمسفر می باشد و گاز آمونیاک به صورت مخلـوط آزئـوتروپ با تری متیل آمین از بالای برج خارج می شود و دارای آمونیاک به میزان مولی 94% و تـری متیـل آمـین 6% مـی باشد که پس از خنک شدن و ارسال گاز به کندانسور جزئی  V-102آمونیاک و تری متیل آمین بـه حالـت مـایع تبدیل می شود.

سپس گاز کندانس نشده که حاوی مقدار جزئی گاز آمونیاک می باشد جهـت جلـوگیری از اتـلاف آن در ستون C-105 توسط آب شسته می شود و گازهای کندانس نشده که عمدتا حاوی CO و 2 Hمی باشـند به عنوان ضایعات گازی از واحد خارج می شوند و جریان آب حاوی آمونیـاک همـراه بـا جریـان مـایع خروجـی از کندانسور V-102 به راکتور R-101 برگردانده می شوند. 

تری متیل آمین موجود در جریان مایع خروجی از پایین برج طی فرایند تقطیر استخراجی انجـام شـده در سـتون C-102 که دارای فشار عملیاتی 6 اتمسفر می باشد، با خلوص 3/99% از قسمت بالای سـتون خـارج مـی شـود و جریان مایع خروجی از پایین برج به منظور جداشدن آب از مخلوط مونو و دی متیـل آمـین بـه بـرج آبگیـری C-103 ارسال شده و در پایان در برج تقطیر C-104 مونو و دی متیل آمین با خلوص بالای 3/99% از یکدیگر جـدا شده و به عنوان محصول در مخازن ذخیره نگهداری می شوند. 

در جدول زیر، موازنه جرم ترکیبات موجود در فرایند تولید متیل آمین آورده شده است بطوریکه محصول واکـنش شامل 7% وزنی مونومتیل آمین، 86% وزنی دی متیل آمین و 7% وزنی تری متیل آمین می باشد.

موازنه جرم ترکیبات موجود در فرایند تولید متیل آمین


✔️ ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و تاسیسات کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال به قرار زیر میباشد


ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارخانه تولید متیل آمین✳️ ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال :

راکتورها

ستون ها

تانک ها

مبل های حرارتی

پمپ ها

✳️ تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال :

 • سیستم سختی گیر آب
 • سیستم تامین آب خنک کننده
 • سیستم تامین آب فرآیندی
 • سیستم تغذیه آب بویلرها
 • سیستم تامین بخار
 • مخازن ذخیره
 • تاسیسات سرمایش و گرمایش
 • تاسیسات آب
 • تاسیسات برق
 • سیستم اطفاء حریق
 • سیستم بازیافت ضایعات
 • انشعاب برق
 • انشعاب آب
 • خط تلفن

✳️ سوخت و برق مصرفی مورد نیاز سالانه کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال :

 • برق مصرفی : 2041160 کیلووات
 • آب مصرفی : 20630 مترمکعب
 • گازوئیل : 10000 لیتر

✔️ نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال به قرار زیر میباشند :

کارخانه تولید متیل آمین

✳️ پرسنل تولید مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر میباشند :
 • مدیر واحد : 1 نفر             
 • معاون واحد : 1 نفر          
 • سرپرست شیفت : 4 نفر
 • کارشناس بهره برداری سایت : 4 نفر
 • کارشناس بهره برداری اتاق کنترل : 4 نفر
 • تکنسین برق، ابزاردقیق و مکانیک : 4 نفر
 • تکنسین تأسیسات : 4 نفر
 • کارگر : 24 نفر
 • انباردار : 2 نفر
✳️ پرسنل اداری مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر میباشند :     
 • مدیر عامل اداری : 1 نفر
 • مدیر امور مالی و کارمند : 2 نفر
 • مدیر امور اداری و کارمند : 2 نفر     
 • منشی : 1 نفر
 • نگهبان : 4 نفر
 • خدمات : 4 نفر
 • راننده : 1 نفر
 • کارشناس حقوقی و قراردادها : 1 نفر  
 • کارشناس ایمنی و بهداشت : 1 نفر
 • کارشناس روابط عمومی : 1 نفر
✳️ پرسنل فروش و بازاریابی کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر میباشند :
 • مدیر فروش و بازاریابی : 1 نفر  
 • کارشناس فروش : 1 نفر
 • کارشناس صادرات : 1 نفر  
✳️ پرسنل بازرگانی مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر میباشند :
 • مدیر بازرگانی : 1 نفر
 • کارشناس خرید خارج : 1 نفر
 • تدارکات : 1 نفر

✔️ زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین با ظرفیت 22.7 هزار تن در سال به قرار زیر میباشد

✳️ زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر می باشد :

 • زمین : 50000 مترمربع
 • خاکبرداری و تسطیح : 50000 مترمربع
 • دیوار کشی : 1900 مترمربع
 • خیابان کشی و پارکینگ : 7910 مترمربع
 • فضای سبز : 15000 مترمربع
 • چراغ های محوطه : 484 عدد

✳️ ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین به قرار زیر می باشد :

 • ساختمانهای اداری و رفاهی : 300 مترمربع
 • سولۀ انبار مواد اولیه : 2000 مترمربع
 • سولۀ انبار محصول : 2000 مترمربع
 • ساختمان خط تولید: 6000 مترمربع
 • سوله تأسیسات جانبی : 1000 مترمربع

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید متیل آمین ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید متیل آمین


👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ 66 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخجمعه, 10 آذر 1396 16:02
حجم فايل 595.47 KB
دانلود 126

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید منو ، دی و تری متیل آمین 20 صفحه سال 93 داغ
تاريخشنبه, 21 دی 1398 20:57
حجم فايل 2.63 MB
دانلود 145

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


کسب و کارهای پر طرفدار

صنایع شیمیایی

© 2024 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories