• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی سیلو سازی ⭐️ جهت انبارش گندم و ذرت و غلات

(1 vote, average 5 out of 5)

44

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی سیلوی فلزی و بتنی با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1401 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی کارخانه تولید سیلوی فلزی و بتنی را که در سال های قبل نگارش شده است را صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ سیلوهای بتنی و فلزی نگهداری گندم ، سازه هایی استراتژیک در صنایع غذایی


ذخیره سازی غلات بویژه گندم در طول تاریخ همیشه در ارتباط  با تأمین امنیت غذایی مردم ، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بوده  است . لزوم این امر بیشتر به جهت برداشت غلات در مدت زمان کوتـاه (حـدود سـه الـی چهـار مـاه) و مصرف آن در یک دوره طولانی می باشد.

سیلوهای بتنی و فلزی نگهداری گنـدم و غلات همانطوریکـه از اسـم آنهـا مشـخص اسـت بـرای نگهـداری گنـدم و سایر غلات مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

در طـرح حاضـر هـدف تولیـد سـیلو یا سیلو سازی اسـت . لـذا در مـورد آن مـی تـوان گفـت کـه واحـد های خـدماتی نگهـداری کننـده گنـدم کـه شـامل بخـش خصوصـی و دولتـی اسـت، بـه واحـد صـنعتی تولیـد کننـده سـیلو مراجعـه کرده و اقدام به خرید سیلو میکنند .

بنابراین سـیلوسـاز در اینجـا صـرفا نقـش تولیـد کننـده سـیلو را بـر عهـده داشـته و نقـش نگهـداری گنـدم را واحـدهای مربوطـه انجـام میدهند و مـی تـو ان گفـت کـه کـار خـدماتی فـوق ربطـی بـه طـرح حاضر ندارد.

ضمنا کدهای آیسیک و تعرفه گمرکی صنعت سیلوسازی به قرار زیر میباشد :

 • کد آیسیک انواع سیلو : 28121150
 • کد آیسیک خدمات نگهداری غلات : 15311427
 • کد تعرفه گمرکی انواع سیلوهای فلزی : 84378000

در طرح حاضر، هدف ، ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم می باشد بنابراین در ابتدا به بررسی تاسیسات ذخیره سازی گندم ، یعنی انواع انبارها و سیلوهای گندم و نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها میپردازیم.


معرفی انواع انبارها و سیلوهای بتنی و فلزی ذخیره سازی گندم  


در این قسمت سعی شده است ضمن اعلام روشهای ذخیره سازی متداول گندم ، مختصر توضیحی نیز راجـع بـه آنهـا داده شود. این روشها در کشورهای مختلف متفاوت هستند و هر کشوری با توجه به سطح دانش فنی ، تـوان اقتصـادی ، میـزان جمعیت و موقعیت  جغرافیائی ، سطح زیر کشت و میزان مصرف خود سعی می کند بهترین روش ذخیره سـازی را بـه انجـام رساند.

1 - سیلوهای عمودی بتنی

سیلوهای عمودی بتنی

سیلوهای عمودی بتنی حدوداً از ابتدای قرن گذشته در دنیا و به موازات پیشرفت تکنولوژی متداول شده اسـت و در کشـور ما نیز نزدیک به هفتاد سال قدمت دارد.  

سیلوهای بتنی را می توان مطمئن ترین ، مستحکمترین ولی پرهزینه ترین روش نگهداری غلات بـه حسـاب آورد. ظرفیـت این  سیلوها متفاوت می باشند و در گذشته ، با توجه به جمعیت کمتر شهرها و همچنین کمتر بودن وسائل و امکانات حمـل و نقل ، معمولاً سیلو ها را با ظرفیت کوچک (پنج  تا بیست هزار تن) احداث می نمودند. 

اما امروزه با توجه به تراکم جمعیت در شهرها و سهولت حمل و نقل ، سیلوهای با ظرفیت بالاتر توجیه پیدا کرده انـد ماننـد سیلوی  120 هزار تنی صوفیان تبریز و سیلوی 110 هزار تنی قم .

ظرفیت کندو ها در سیلو های مختلف کشور ما از حدود 300 تـن تا بیش از 3000 تن متغیر است . البته ظرفیت مورد نیاز سیلو با توجه به وضعیت اقلیمـی منطقـه ( از نظـر جمعیـت و آب و هوا )، وضعیت مشخصات فیزیکی خاک محل مورد نظر، بررسیهای اقتصادی و فنی از نظر مسائل سازه ای و ماشین آلاتـی و محدودیت های مربوط به شکل ، اندازه و عوارض زمین تعیین می گردد. 

لذا ساخت این سیلوها که معمولاً با بتن مسلح اجرا می گردد ،نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد و باید در مناطقی که نیـاز بـه ذخیره  سازی بلند مدت گندم وجود دارد، احداث گردند. در سیلوهای بتنی ضمن وجود امکان اختلاط  گنـدم ، کنتـرل درجـه حرارت و رطوبت گندم ، کنترل و مبارزه با آفات انباری و همچنین عملیات بوجاری صورت می پذیرد. 

2 - سیلوهای عمودی فلزی

سیلوهای عمودی فلزی

یکـــی دیگـــر از روشـــهای اســـتاندارد ذخیـــره ســـازی غـــلات کـــه بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت صـــنعت فولاد سازی در دنیا بسیار متداول گردید، سیلوهای فلزی است.

ظرفیت کندوهای این سیلوها می توانـد از ظرفیـت بسـیار کوچک تا بسیار بزرگ در حدود 10000 تن در نظر گرفته شود، اما معمولاً آن ها را در کندوهای با ظرفیـت حـدود 5 تـا 7 هزار تن می سازند که این امر با توجه به مشخصات ذکر شده در مورد سیلو های بتنی انتخاب می گـردد .

اجـرای سـیلوهای فلزی که از قطعات پیش ساخته تشکیل شده اند محتاج نقشه های اجرایی بسیار ساده و مدیریت اجرایی آسان است . 

سیلوهای فلزی همانند سیلوهای بتنی دارای امکان اختلاط  گندم ، کنترل حرارت و رطوبت گندم ،کنترل و مبـارزه بـا آفـات انباری و همچنین عملیات بوجاری می باشد.

3 - انبارهای مکانیزه نگهداری غلات

یکی از روشهای دیگر ذخیره سازی چند منظوره غلات که در بعضی از کشورهای دنیا مورد بهره برداری قرار گرفته اسـت ، استفاده از انبارهای مکانیزه است . 

اکثر انبارهای مورد بهره برداری در کشور بصورت نیمه مکانیزه بوده که ایـن امـر بعلـت کـاهش هزینـه هـای سـاخت در مقایسه  با سیلوهای بتنی انجام گرفته است . 

مسائل و مشکلات ایجاد سیستم اختلاط  گندم و کنترل گرد و غبار ناشی از تخلیه گندم در ایـن تاسیسـات ، و عـدم بسـته بودن فضای نگهداری گندم برای مبارزه با آفات انباری از جمله نارسائی های این روش ذخیره سازی می باشد.

4 - انبارهای ساده نگهداری غلات

یکی از روشهای ابتدایی و غیر استاندارد نگهداری غلات در گذشته استفاده از انبارهای ساده است که در کشور مـا از سـال 1347 تا بحال و به علت عدم دسترسی به تاسیسات استاندارد  ذخیره سازی گندم مورد استفاده قرار گرفته است. در این انبارها گندم را بصورت فله و یا کیسه ذخیره می نمایند. 

از آنجائیکه میزان ذخیره سازی گندم در انبارهای ساده بسیار کمتر از انواع دیگر است و علاوه بـر آن بعلـت عـدم امکـان اختلاط  گندم ، عدم امکان حفظ پارامترهای کیفی گندم ، فضای غیـر بهداشـتی و هزینـه هـای بـالای تخلیـه و بـارگیری ، نگهداری و بهره برداری و وجود ضایعات  گندم ، احداث این نوع انبارها توجیه فنی و اقتصادی ندارند. 

5 - انبار روباز نگهداری غلات

این روش به جهت دپوی موقت گندم و بعلت کمبود فضای ذخیره سازی استاندارد گندم در کشور ما صورت مـی گیـرد . در صورتیکه رطوبت در خارج از حد متعارف و معمول باشد، گندم ذخیره سازی در معرض خطر رشد و نمو قارچ قرار گرفتـه  و با توجه به اینکه عملیات جداسازی گرد و غبار و همچنین کنترل درجه حرارت در این انبارها انجام نمی گیرد، باعـث فسـاد و ضایعات  گندم خواهد شد. 

عدم امکان اختلاط گندم ، محدودیت کنترل پارامترهای کمی و کیفی گندم ، آسـیب پـذیری نسـبتاً بـالا در مقابـل شـرایط جوی ، عدم امکان کنترل آلودگی ها و آفات انباری ، عدم امکان بوجاری و هـوادهی از جملـه نارسـائیهای عمـده ایـن روش نگهداری می باشد. 


✔️ مواد اولیه و بررسی کلی فرایند ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم


مواد اولیه مصرفی در تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم با ظرفیت 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) در سال :

 • ورق فولادی : 1000 تن  
 • انواع پروفیل فولادی : 1000تن
 • رنگ و متعلقات : 5/0 تن
 • تجهیزات کنترل رطوبت : 2 مجموعه
 • تجهیزات کنترل گرد و غبار : 2 مجموعه                        
 • تجهیزات کنترل آفات :   2 مجموعه       
 • تجهیزات کنترل حرارت : 2 مجموعه  
 • تجهیزات بوجاری : 2 مجموعه             
 • سیستم انتقال گندم بوسیله هوا : 2 مجموعه                       
 • سیستم کنترل مرکزی : 2 مجموعه          
 • باسکول : 2 مجموعه             

✳️ فرایند تولید انواع سیلوهای فلزی نگهداری گندم

فرایند تولید انواع سیلوهای فلزی نگهداری گندم

در این فرایند همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید  ورق و پروفیل فولادی مطابق نقشه فنی برش داده شده و آماده سازی میشوند . سپس وارد قسمت جوشکاری و ساخت کندو میشوند . در انتها نیز به مرحله ی مونتاژ و آماده سازی میروند و مورد آزمایش و تست قرار میگیرند .

به همین ترتیب در مراحل بعد نیز تجهیزات دیگر مانند تجهیزات اختلاط گندم ، تجهیزات کنترل حرارت گندم ، ، تجهیزات کنترل رطوبت گندم ، تجهیزات کنترل آفات انبارداری وارد قسمت مونتاژ شده و مجصول ساخته میشود و مورد تست و آزمایش نهایی قرار میگیرد .


✔️ زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم با ظرفیت 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) در سال


زمین و محوطه سازی مورد نیاز به قرار زیر می باشد :

 • زمین : 2000 مترمربع
 • خاکبرداری و تسطیح : 2000 مترمربع
 • خیابان کشی و پارکینگ : 200 مترمربع
 • دیوار کشی : 400 مترمربع
 • ایجاد فضای سبز : 300 مترمربع

ساختمان سازی تولیدی و اداری به قرار زیر می باشد :

 • سالن اصلی ساخت قطعات : 600 مترمربع
 • اتاق تاسیسات و کمپرسورخانه : 100 مترمربع
 • ساختمان پشتیبانی فنی : 50 مترمربع
 • اداری – خدماتی : 100 مترمربع
 • سایر : 50 مترمربع

✔️ ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات کارخانه تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم با ظرفیت 10000 تن ( ظرفیت نگهداری گندم ) در سال


✳️ ماشین آلات و تجهیزات کارخانه سیلوهای فلزی نگهداری گندم :

 • گیوتین برش ورق : 1 دستگاه
 • پرس فرم دهی : 1 دستگاه
 • نقاله های انتقال مواد : 2 عدد
 • ماشین تراش : 2 دستگاه
 • ماشین رول فرمینگ : 2 دستگاه
 • دستگاه جوش برق : دستگاه2  
 • ماشین مته : 2 دستگاه
 • ماشین سنگ : 1 دستگاه
 • تجهیزات رنگ آمیزی : 2 عدد
 • تجهیزات پولیشینگ : 1 عدد
 • سایر تجهیزات عمومی : --
 • تجهیزات آزمایشگاهی : --

✳️ تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم

 • برق رسانی : هزینه های انشعاب و تجهیزات لازم توان KW 500  
 • هوای فشرده : فشار 7 بار به همراه کلیه تجهیزات لازم                     
 • آب  
 • سوخت : شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز                 
 • تلفن و ارتباطات
 • تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
 • ژنراتور برق اضطراری : 300 KW

✳️ میزان آب و سوخت و برق مصرفی سالانه کارخانه تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم با ظرفیت 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) در سال

 • آب : 80 مترمکعب                         
 • برق : 500 کیلووات                        
 • گاز : 6000 متر مکعب 
✳️ نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از کارخانه تولید سیلوهای فلزی نگهداری گندم با ظرفیت 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) در سال
 • مدیر عامل : 1
 • مدیر مالی و اداری : 1
 • مدیر فروش : 1
 • کارشناس فنی : 2
 • کارشناس اداری – مالی : 1
 • تکنسین فنی : 3
 • کارگر فنی : 5
 • کارمند اداری : 1
 • منشی – راننده – نگهبان : 3
 • جمع : 18

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی کارخانه سیلوی فلزی و بتنی ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید سیلوی فلزی و بتنی

👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻨﺪم 43 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخیکشنبه, 14 آبان 1396 16:15
حجم فايل 464.34 KB
دانلود 141

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع فلزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories