• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس ⭐️ جهت مجوز و وام

(1 vote, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1401 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس را که قدیمی هستند ، صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ کانتینرها و کانکس ها چه محصولاتی هستند و چه انواع و ویژگیهایی دارند !


محصولات مورد مطالعه طرح حاضـر، تولیـد انـواع کـانتینر و کـانکس اسـت . ایـن محـصولات اتاقک های فلزی هستند که هر کدام برای کاربردهای خاصی تولید و عرضـه مـی گـردد .

کانتینرهـا برای حمل بار به اشکال مختلف و کانکس ها جهت اسکان انـسان هـا، فروشـگاهها و مـوارد مـشابه کاربرد دارند. در اینجا جهت آشنایی بیشتر مشخصات عمومی هر کدام از آنها ارائه شده است.

✳️ آشنایی با کانتینرها (containers) !

آشنایی با کانتینرها

کانتینرها اتاقک های فلزی هستند که جهت حمل بار به اشکال مختلف از آنها اسـتفاده مـی شـود . استفاده از کانتینر امکان حمل بـار را تـسهیل کـرده و عملیـات بـارگیری و تخلیـه را نیـز سـرعت بخشیده و همچنین آسیب کمتری به محموله ها وارد می گردد.

کاهش هزینه های بـسته بنـدی، حمـل یکجای بار، تسهیل حمـل و تحویـل کـالا از محـل تولیـد تـا مـصرف از دیگـر مزایـای اسـتفاده از کانتینرها برای حمل بار می باشد.

آشنایی با کانتینرها

کانتینرها از نظرنوع کاربرد به انواع زیر تقسیم بندی می گردند: 

 • کانتینر برای حمل کالاهای متفرقه (General Cargo Containers) : این کانتینرها برای حمل کالاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
 • کانتینر های بسته (Closed containers)
 • کانتینرهای بغل باز (Open top containers)

مورد استفاده کانتینرها جهت حمل بار می باشد که به صورت زیر قابل تقسیم هستند: 

 • حمل بارهای متفرقه
 • حمل بارهای یخچالی
 • حمل مایعات و سیالات

کانتینرها به عنوان یک ظرف جهت نگهـداری بـار در هنگـام حمـل و نقـل مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند به طوری که بار مـورد حمـل داخـل کـانتینر قـرار داده شـده و  پـس از آن کـانتینر روی کامیون، کشتی، واگن و دیگر وسایط موتوری حمل و نقل قرار داده شـده و بـه مقـصد حمـل مـی گردد.

کانتینرها در سیستم حمل و نقل جهانی به صـورت یـک کـالای قابـل تبـادل عمـومی مـورد استفاده قرار می گیرد یعنی اینکه در مقـصد خریـدار مـی تواننـد پـس از تخلیـه بـار کـانتینر جهـت استفاده مجدد به شرکت باربری یا کشتیرانی باز گرداند (مانند استفاده چندباره از یک شیشه نوشابه) 

 ✳️ آشنایی با کانکس ها (Conex) !

 آشنایی با کانکس ها

کانکس ها اتاقک های فلزی هستند که به نوعی می توان از آنها به عنوان اتاقکها و یا خانـه هـای پیش ساخته نیز یاد کرد. 

کانکس ها براساس نوع استفاده در اشکال و ابعاد مختلف ساخته می شـوند کـه شـکل هـای آن به صورت چهار ضلعی، شش ضلعی، هشت ضلعی و یا به صورت تمام شیشه خور مـیباشـد .

در این اتاقک ها براساس نوع کاربرد بـرق و سـیم کـشی آن لولـه کـشی آب، سـرویس هـای بهداشـتی، حمام، آشپزخانه و غیره تعبیه می شود به نوعی می توان گفت که کلیه امکانـات موجـود یـک واحـد مسکونی یا تجاری در ک انکس ها قابـل تعبیـه اسـت .

درب و پنجـره کـانکس هـا نیـز مـشابه مـوارد متناظر آن در واحدهای مسکونی طراحی و اجرا می گردد. همچنین دیوارهای کـانکس بـرای عـایق بودن در مقابل حرارت و برودت ، دو جداره و عایقکاری می شود. سطوح داخلی کـانکس هـا نیـز بـه وسیله فوم فشرده (با روکش فلزی ) پوشیده می شود.

انواع کانکس ها به قرار زیر میباشند :

 • کانکس های ساده
 • کانکس های متحرک
 • کانکس همراه با آشپزخانه 
 • کانکس همراه با سرویس بهداشتی
 • کانکس همراه با دکوراسیون و تخت خواب
 • کانکس برای مصارف خاص

ابعاد و اندازه داخلی کانکس ها بـر حـسب نـوع کـاربرد و سـفارش مـشتری طراحـی و سـاخته می شود به طوری که از مساحت 10 تا 120 متر مربع می تواند انتخاب گردد.

کانکس ها به منظورهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند: 

 • استفاده از کانکس ها به عنوان محل مسکونی انسانها
 • استفاده از کانکس ها به عنوان فروشگاه، کیوسک های روزنامه فروشی، کیوسـک هـای میـوه فروشـی (ماننـد میادین میوه و تره بار) و غیره 
 • استفاده از کیوسک ها در کارگاه های ساخت واحدهای مسکونی بزرگ بـه عنـوان محـل اسـکان کـارگران و مهندسان
 • استفاده از کانکس ها به عنوان محلهای آموزشی
 • استفاده از کانکسها به عنوان بیمارستانهای صحرایی

و در یک کلام در کلیه محل هایی که امکان ساخت ساختمان دائمی وجود نداشته و یا بنا بـه هـر عللی زمان یا هزینه  لازم ساخت وجود ندارد، کانکس ها به عنوان سـاختمان و اتاقـک پـیش سـاخته مورد استفاده دارد.

✳️ کد آیسیک ، تعرفه های گمرکی و استانداردهای کانتینر و کانکس

کد آیسیک ، تعرفه های گمرکی کانتینر و کانکس به قرار زیر میباشد :

 • کد آیسیک کانتینر : 34201350
 • کد آیسیک کانکس : 28111154
 • تعرفه گمرکی خانه های پیش ساخته (کانکس) : 94060090
 • تعرفه گمرکی منابع و مخازن (کانتینر) : 7309000

کانتینر و کانکس دارای استاندارد ملـی نمـی باشـند ولـی اسـتانداردهای بـین المللـی در مورد آنها به شرح زیر وجود دارد :

 • استاندارد 5991-28971 DIN برای کانتینر  
 • استاندارد 5991-16581 DIN برای کانکس

✳️ آیا کانتینرها و کانکس ها کالاهای جایگزینی دارند !

کانتینرها دارای کالای جایگزین نیستند . البته در برخی حمل و نقل های داخلـی بـاکس پالـت هـا، جعبه های چوبی و موارد مشابه آنهم در برخی شرایط خاص قابلیت جایگزینی بـرای کانتینرهـا را دارا هستند . لیکن این جایگزینی تنها در شرایط خاص است و در مجموع میتوان کانتینرهـا را یـک کالای بدون جایگزین معرفی کرد. 

اما کانکس ها خود جایگزین واحدهای مسکونی، تجاری، خـدماتی و بهداشـتی مـی باشـند . از اینـرو ساختمان های فوق الذکر نیز می توانند به نوعی کالای جایگزین بـرای کـانکسهـا محـسوب گردنـد ولی قدرت جایگزینی ساختمان های دائمی فوق الذکر برای کانکس ها پایین می باشـد .

قیمـت بـالاتر ساختمان های دائمی و زمان بر بودن احداث یک ساختمان دو عامـل مهـم هـستند کـه سـبب ابـداع کانکس ها و جایگزین کردن آنها برای ساختمان های دائمی شده است . از اینرو مـی تـوان گفـت کـه کالاهای جایگزین (ساختمان های دائمی ) اثرات منفی قابل توجهی روی بازار کانکس ها ندارنـد .

مقایسه قابلیت کاربری کانکس ها در مقابل ساختمان های دائمی به قرار زیر میباشد :

 • سرعت ساخت : کانکس ها در کارخانجات صنعتی ساخته و بـه محـل اسـتفاده حمـل مـ یشـوند و لـذا سرعت ساخت و تحویل آنها بسیار کوتاهتـر از سـاختمان سـازی اسـت . مـضاف بـر اینکه می توان کانکسها را قبلاً ساخته و آماده نموده و با سـفارش مـشتری بـه محـل وی حمل و تحویل شود.
 • قیمت ها : قیمت هر متر مربع کانکس بسیار کمتر از قیمت هر متر مربع ساختمان دائمی است
 • قابلیت حمل و استفاده مجدد : کانکس ها قابلیت حمل و استفاده در نقاط مختلف میباشند و این در حالی است که یک ساختمان پس از ساخت قابلیت جابجایی ندارد.
 • امکانات مورد نیاز زندگی : کلیه امکانات مورد نیاز زندگی انسان قابل تأمین در کانکس ها می باشد.
 • عدم نیازمندی به اخذ مجوزهای : مختلف دولتی ساخت یک ساختمان نیاز اخذ مجوزهای مختلف از شهرداری و دیگـر مراکـز دولتـی است در حالی که کانکس ها نیازی به این مجوزها ندارد.
 • قابلیت توسعه مساحت کانکس ها : کانکس ها به صورت مدولار طراحی و ساخته می شوند از اینرو در صـورت نیـاز بـه فضای بیشتر، امکان توسعه فضا براحتی وجود دارد در حالی که در مورد ساختمان توسعه فضا محدود است.

با توجه به جدول بالا می توان گفت که هر چند سـاختمان هـای دائمـی قابلیـت جـایگزینی بـرای کانکس ها را دارا هستند ولی قدرت جایگزینی آنها پایین است.

روش تولید انواع کانکس و کانتینر در بخشی از عملیات آن مشابه و در قـسمتی دیگـر متفـاوت است از اینرو در این قسمت بهتر دیده شده است که هر کدام از آنها به صورت جداگانـه مـورد بررسی قرار گیرند.


✔️ مواد اولیه و فرایند تولید کانتینر


مواد اولیه تولید 80 دستگاه کانتینر در سال به قرار زیر میباشد :

 • تیرآهن I : 21200 کیلو
 • پروفیل قوطی : 33410 کیلو
 • ورق فولادی : 62800 کیلو
 • سیم جوش و غیره : 1000 کیلو
 • سایر

✳️ روش تولید کانتینر را می توان به صورت فرایند زیر نمایش داد :

روش تولید کانتینر

✳️ با توجه به فرایند نشان داده شده در صفحه قبـل، شـرح فعالیـتهـای اساسـی آن را مـی تـوان اینچنین ارائه کرد: 

1 - ساخت اسکلت کانتینر :

اولین مرحله ساخت یک کانتینر، ساخت اسکلت آن است که برای این منظور پروفیل فـولادی بـا ابعاد و مقاطع مختلف (مطابق نقشه فنی ساخت کانتینر) برشکاری و آماده شده و سـپس از طریـق جوشکاری، اسکلت کانتینر ساخته می شود.

2 - جوشکاری ورق ها به اسکلت :

سطح خارجی کانتینرها ورق است که این ورق ها ابتدا به اندازه لازم برش خـورده و سـپس بـه وسیله ماشین های خم فرم داده شده و در نهایت روی اسکلت جوشکاری می گردند. 

3 - جوشکاری و مونتاژ سایر قطعات :

هرکانتینر دارای درب، محل اتـصال لیفتـراک، کـامیون و غیـره اسـت کـه ایـن مجموعـه هـا بـه صورت جداگانه ساخته و روی کانتینر مونتاژ می گردند.

4 - عملیات تکمیلی :

به منظور ایجاد ظاهر زیبـا، قـس مت هـای جوشـکاری شـده کـانتینر سـنگ زده شـد و همچنـین سطوح ورق ها سمباده کشی و تمیز و جهت رنگ آمیزی آماده می شود. 

5 - رنگ آمیزی :

کانتینرها نیز همانند هر سازه فولادی دیگر، جهت جلوگیری از زنگ خـوردگی بـه وسـیله رنـگ آمیزی پوشش دهی می گردد.


✔️ مواد اولیه و فرایند تولید کانکس


مواد اولیه تولید 3000 مترمربع کانکس در سال به قرار زیر میباشد :

 • تیرآهن I : 21450 کیلو 
 • پروفیل قوطی : 28350 کیلو   
 • ورق گالوانیزه : 18200 کیلو
 • ساندویچ پانل : 6700 مترمربع
 • چوب MDF : 32200 کیلو
 • سیم جوش و غیره : 1200 کیلو

✳️ روش تولید کانکس ها را می توان به صورت زیر نمایش داد :

روش تولید کانکس ها

✳️ با توجه به فرایند نشان داده شده در صفحه قبل، شرح فعالیت های اساسی آن را مـی تـوان بـه صورت زیر ارائه کرد :

1 - ساخت اسکلت کانکس :

فرایند ساخت اسکلت کانکس ها، مشابه کانتینرها است.

2 - نصب ساندویچ پانل ها :

دیواره های یک کانکس  برخلاف کانتینرها، از ساندویچ پانل هـای سـاخته مـیشـود و سـاندویچ پانل از دو ورق که فاصله میانی آنها از موارد عایق به حرارت مانند فوم ها پوشـیده اسـت سـاخته می شود. این ساندویچ پانل ها به صورت آماده در بازار وجـود دارنـد وکـانکس سـازها بـا خریـد آنها، صرفاً نقش مونتاژ کانکس را عهده دار می باشند.

ساندویچ پانل ها به وسیله پیچ و مهـره، پـرچ و بعـضاً جوشـکاری بـه اسـکلت کـانکس مونتـاژمی گردد. 

3 - مونتاژ متعلقات کانکس :

یـک کـانکس از قطعـات دیگـری ماننـد درب هـا، پنجـره هـا، پلـه در نمـای خـارجی کـانکس و پارتیشن بندی ها، کف سازی ها و دیگر قطعات در د اخل کانکس نیز برخوردار هستند که این قطعـات پس از آماده سازی، روی کانکس مونتاژ می شود.

4 - رنگ آمیزی یا پوشش  دیگر :

کانکس ها پس از تولید به وسیله پوشش رنگ یا دیگر مواد مانند پاشـش پـودر سـیمان و غیـره روکش کاری می گردنـد تـا عـلاوه بـر مقـاوم بـودن در مقابـل زنـگ زدگـی از ظـاهر زیبـایی نیـز برخوردار گردند.

5 - انجام دکوراسیون ، سیم کشی ها و ...  :

انجام این امور عموماً براساس سفارش مشتری در کانکس انجام می گیرد کـه بـه مـوارد عمـده آن ذیلاً اشاره شده است: 

 • سیم کشی برق
 • لوله کشی آب
 • نصب محل دودکش بخاری یا کانال کولر
 • موکت کاری کف کانکس یا نصب کف پوش
 • ایجاد آشپزخانه، حمام و ...

✔️ زمین و محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید کانتینر و کانکس


کارخانه تولید کانتینر و کانکس

✳️ زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :

 • حـداقل زمـین مورد نیاز : 1500 متر مربع
 • فضای سبز : 260 متر مربع
 • خیابان کشی و پارکینگ : 400 متر مربع
 • دیوار کشی : 220 متر مربع

✳️ ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :

 • سالن تولید : 600 متر مربع
 • انبارها : 50 متر مربع
 • ساختمان پشتیبانی تولید : 50 متر مربع
 • اداری - خدماتی : 50 متر مربع
 • سایر : 40 متر مربع

✔️ ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید کانتینر و کانکس


ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید کانتینر و کانکس

✳️ حداقل ماشین آلات مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :

 • گیوتین ورق بر : 1 دستگاه
 • دستگاه اره آتشی : 1 دستگاه
 • دستگاه اره آب صابونی : 1 دستگاه
 • تجهیزات جوش برق : 3 دستگاه
 • ماشین خم : 1 دستگاه
 • دریل ستونی : 2 دستگاه
 • کمپرسور و تجهیزات رنگ آمیزی : 1 دستگاه
 • سایر تجهیزات : -  دستگاه

✳️ حداقل تجهیزات مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :

 • ابزارآلات دستی و عمومی : -
 • میزهای کار و غیره : 3 عدد
 • جرثقیل پشت کامیون : 1 عدد
 • فیکسچرهای مونتاژ : 4 عدد
 • تجهیزات تست و کنترل کیفیت : -
 • جرثقیل دستی به همراه قاب آن : -

✳️ تأسیسات عمومی مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :

 • تأسیسات برق : توان - 300 kw به همراه کلیه تجهیزات لازم
 • تأسیسات هوای فشرده : فشار 7 اتمسفر به همراه تجهیزات جانبی
 • تأسیسات آب
 • تأسیسات سوخت : شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز
 • تلفن و ارتباطات
 • تأسیسات گرمایش و سرمایش
✳️ نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه تولید 80 دستگاه کانتینر و 3000 مترمربع کانکس به قرار زیر میباشد :
 • کارشناس فنی : 2 نفر
 • کارشناس اداری - مالی : 1 نفر
 • کارشناس فروش : 1 نفر
 • کارگر فنی ماهر - جوشکار : 5 نفر
 • کارگر نیمه ماهر : 4 نفر
 • کارمند اداری : 2 نفر
 • منشی – راننده - نگهبان : 3 نفر
 • جمع 18 نفر

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید کانتینر و کانکس

👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺎﻧﮑﺲ 78 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخیکشنبه, 14 آبان 1396 16:48
حجم فايل 638.18 KB
دانلود 197

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید کانتینر یخچال دار یا سردخانه متحرک داغ
تاريخسه شنبه, 11 دی 1397 21:13
حجم فايل 253.79 KB
دانلود 143

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس یخچال داغ
تاريخسه شنبه, 11 دی 1397 21:09
حجم فايل 564.35 KB
دانلود 105

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی احداث کارخانه تولید کانتینر سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:26
حجم فايل 1018.55 KB
دانلود 158

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع فلزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories