• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش صفر تا صد کشت و پرورش و تکثیر سیر

(1 vote, average 5 out of 5)

آموزش صفر تا صد کشت و پرورش و تکثیر سیر

جهت آشنایی با متد علمی کشت و پرورش سیر ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت سیر و احداث مزرعه پرورش سیر ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

گیاه سیر از خانــواده سوســنیان یــا لیلیاســه و جــزء ســبزیجات پیــازی اســت . بـه دلیـل بالا بـودن قیمـت محصـول سـیر ، زراعـت سـیر در مقایسـه بـا دیگـر زراعـت هـا ، از درآمـد اقتصـادی خوبـی برخـوردار اسـت . اگـر محصـول آن بـه شـیوه مناسـب و بازار پسـند بسـته بنـدی شـود ، میتـوان از آن بـه عنـوان یـک محصـول صادراتـی و ارز آور نـام بـرد .

ارزش غذایی سیر : حـدود 50 تـا 60 درصـد مـواد تشـکیل دهنـده سـیر ، آب اسـت و ایـن باعـث شـده اسـت کــه مقــدار مــواد خشــک آن نســبت بــه ســایر ســبزیها بیشــتر باشــد . در ســیر حــدوداً 30 درصـد کربوهیـدرات ، 10 درصـد چربـی و 7 درصـد پروتئیـن وجـود دارد و بـه مقـدار کمـی از ویتامینهــای مختلــف و امــاح معدنــی در آن ماننــد :  B1 ،  C ،  A ، B2 ،  B6 و کلســـیم ، فسـفر ، آهـن ، منیزیـم و پتاسـیم برخـوردار مـی باشـد .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت سیر ، روشهای آبیاری سیر ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز سیر و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت سیر که به شرح زیر میباشد :


خاک مناسب برای کاشت :

سـیر در خاکهـای حاصلخیـز و زهکشـی شـده بـه خوبـی رشـد میکنـد . ایـن خاکهـا بایـد دارای مـواد غذایـی غنـی شـده باشـند ، بهتریـن خـاک بـرای کشـت گیـاه سـیر ، خـاک لمونـی سـنگین تـا شـنی سـبک اسـت کـه دارای مـواد آلـی غنـی شـده باشـد .

تهیه بستر کاشت :

قبـل از هرگونـه عملیـات کشـت ، لازم اسـت در فصـل تابسـتان بـه مقـدار 10 تـن کـود دامـی پوسـیده در سـطح آن پخـش شـود و بعـد از بـاران مؤثـر پاییـزی و رشـد علـف هـای هـرز ، شـخم سـطحی انجـام گیـرد کـه بـا ایـن عمـل علـف هـای هـرز بـا خــــــاک مخلوط میشــوند و بــه دنبــال آن در هــر هکتــار از بســتر کشــت ، مقــدار 4 تــن کــود مرغــی ، 200 کیلوگــرم کــود فســفره ، 200 کیلوگــرم کــود ســولفات پتاســیم و 50 کیلوگـرم گوگـرد گرانولــه بــه خــاک افـزوده شـود و بـا ادوات کشـاورزی چـون دیسـک و یـا کولتیواتـر بـا خـاک مخلـوط گـردد و بـا کشـیدن مالـه ، زمیـن بـرای کشــت آمــاده شــود .

تاریخ کاشت :

تاریـخ کاشـت محصـول سـیر در مناطـق گرمسـیری اواخـر آبـان مـاه مـی باشـد . امـا تاریـخ کاشـت در مناطـق سـرد و معتـدل ، در دو زمـان متفـاوت یعنـی اواسـط آبـان و اواسـط اسـفند ماه مـی باشـد.  همچنین در مناطـق سـرد و معتـدل ، فرقـی نمیکنـد کـه در کـدام بــازه زمانــی محصــول ســیر کشــت شــود .

نحوه کاشت محصول :

بهتریـن نـوع کشـت گیـاه سـیر ، کشت ردیفـی اسـت کـه بـه صـورت دسـتی و یـا بـا دسـتگاه کارنــده ســیر انجــام میگیــرد و در هــر دو صــورت ، فاصلــه خطــوط کشــت 20 ســانتیمتر و فاصلــه بذرهــا روی ردیــف بیــن 15 تــا 12 ســانتیمتر اســت . لازم اسـت از سـیرهای مرغـوب و تـازه بـه عنـوان بـذر اسـتفاده کـرد و سـیرچه هـا بایـد از هـم جدا شـده امـا پوسـت آنهـا گرفتـه نشـود .

تغذیه بعد از کشت :

تغذیـه از مهـم تریـن عوامـل در زراعـت سـیر بـه شـمار مـیرود بـه طـوری کـه بـرای افزایــش رشــد رویشــی و تولیــد ســیرچه لازم اســت ، مقــدار 300 کیلوگــرم کــود ازتــه بــه صـورت سـرک بـه گیـاه داده شـود . ایـن مقـدار کـود ، در سـه نوبـت بـه شـرح ذیـل انجـام میگیــرد :

 • نوبت اول : در مـاه اسـفند ، یـک هفتـه تـا ده روز بعـد از مبـارزه شـیمیایی بـا علفهـای هـرز ، 100 کیلوگـرم کـود اوره بـه گیـاه داده شـود . اگـر شـرایط جـوی بـا عـدم بارندگـی مواجـه شـد ، انجـام آبیـاری ضـروری اسـت .
 • نوبت دوم : بـا فـرا رسـیدن پنجـم فروردیـن مـاه ، 50 کیلوگـرم کـود ریـز مغـذی کـه حـاوی : آهـن ، روی ، منیزیم ، منگنز ، کلسیم و بور مـی باشـد بـه محصـول داده شـود و اگـر بارندگـی نباشـد بایــد آبیــاری صــورت گیــرد . کــود ســرک دوم کــه بــه میــزان 100 کیلوگــرم میباشــد در 20 فروردیـن بـه محصـول داده و بلافاصله آبیـاری صـورت گیـرد .
 • نوبت سوم : در ایـن نوبـت کـه 10 الـی 20 اردیبهشـت میباشـد 100 کیلوگـرم کـود سـرک بـه گیـاه داده و آبیـاری انجـام گیـرد .

زمان مناسب برداشت سیر :

زمان برداشت سیر به شرایط آب و هوایی منطقه و واریته کاشت شده بستگی دارد . و در شرایط آب و هوایی خشک ، زمان برداشت ، زودتر از مناطق مرطوب و سرد است . اگر گیاه در فصل بهار با گرمای زودرس مواجه شود برداشت آن زودتر از معمول انجام می شود زیرا گرما موجب رسیدن سیر و تشکیل سیرچه ها می شود .

روش برداشت سیر :

هنگامی که پیازهای سیر به مرحله رسیدگی می رسند به وسیله دست یا ماشین برداشت می شوند . روش سنتی برداشت شامل بیرون کشیدن بوته ها از خاک و برش برگ های آنها است .

آسیب های ناشی از عدم رعایت زمان مناسب برداشت سیر :

برداشت زودتر یا دیرتر محصول سبب سرعت بخشیدن به جوانه زنی سیر به ویژه زمان نگهداری در انبار می شود ، همچنین کیفیت رنگ پوسته ها ، ضایع شده و شکستگی آنها با برداشت دیرتر محصول و در شرایط آب و هوایی مرطوب افزایش می یابد .

برداشـت محصـول سـیر بـه دو روش تـر و خشـک انجـام میگیـرد ، اگـر هـدف ، تولیـد سـیر تـر باشـد ، دیگـر نیـازی بـه از بیـن بـردن انـدام هـای هوایـی آن نخواهـد بـود.  امـا بـرای تولیـد سـیر خشـک ، لازم اسـت حـدود 10 الـی 12 سـانتی متـر از سـاقه گیـاه را باقـی گذاشـته و مابقـی سـاقه قطـع شـود ، بطوریکـه 50 تـا 75 درصـد رنـگ بـرگ هـای ایـن گیـاه زرد و از نـوک شـروع بـه خشـک شـدن نماینـد ، پـس از خشـک شـدن کامـل گیـاه سـیر ، بـه وسـیله دسـتگاه و یـا بیـل ، محصـول سـیر را از خـاک خـارج و چنـد روزی در داخـل زمیـن باقـی بمانـد کـه در ایـن مـدت ، مقـداری از رطوبـت سـیر کاسـته خواهـد شـد .


2 - آشنایی با ارقام مختلف سیر :


سیر سفید یا معمولی ، سیر صورتی ، سیر قرمز ، سیر اسپانیولی یا سیر روکامبول


3 - آموزش روش آبیاری سیر که به شرح زیر میباشد :


 • ســیر بــه خشــکی حســاس اســت و رطوبــت مناســب بــرای رشــد آن ضــروری اســت . تنــش رطوبتــی ، رشــد اولیــه و ازدیــاد پیازهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و باعــث میشــود بــه هنــگام برداشــت پیازهــای کوچــک تولیــد شــوند ، از ایــنرو لازم اســت بعــد از اتمــام کشــت ، بلافاصله آبیــاری انجــام گیــرد .
 • بــرای آبیــاری مزرعــه ســیر میتــوان از روش هــای مختلــف آبیــاری کلاسیک و سیســتم نــوار تیــپ اســتفاده کــرد کــه بهتریــن نــوع آبیــاری بــرای محصــول ســیر ، سیســتم نــوار تیـپ اسـت و درصـورت نداشـتن ایـن نـوع سیسـتم هـا ، آبیـاری بـه روش جـوی و پشـته انجـام شـود کـه در ایـن روش زمیـن بایـد بـا توجـه بـه نـوع خـاک و شـیب زمیـن کـرت بنـدی شـود .
 • تعـداد آبیاریهـای محصـول سـیر از اسـفند ماه تـا زمـان برداشــت ( اواســط تیرمــاه ) بســته بــه نــوع آب و هــوا و جنــس خــاک بیــن 5 تــا 7 نوبــت میباشــد .

4 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز مزارع سیر و روش های سم پاشی و مبارزه غیر شیمیایی با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • آفـات مهـم سـیر مانند مگـس پیـاز و تریپـس پیـاز و شیوه مبارزه با آنها
 • شناسایی و روش های مبارزه با بیماری مهم سیر به نام زنـگ سـیر
 • آشنایی با زمان و نحوه مبارزه با علف های هرز

5 - برخی از موارد دیگری که میتوانید در این بانک جامع اطلاعاتی بیابید به شرح زیر میباشد :

آشنایی با روش های خشک کردن سیر ، آشنایی با شاخص های کیفی سیر برای بازار پسندی محصول ، دلایل عملکرد پایین محصول سیر

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت سیر میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه تولید پودر سیر با گرید دامی

:: دانلود طرح توجیهی احداث و راه اندازی کارخانه تولید پودر سیر گرید خوراکی 70 صفحه

:: حق الزحمه نگارش طرح توجیهی اختصاصی کشت و پرورش موسیر جهت دریافت جواز و وام بانکی


:: دانلود فایل های کشت و پرورش و تکثیر سیر

فايل‌ها:
zipaf - شناسایی و کنترل و مبارزه با آفت زنگ سیر 17 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:11
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش زراعت سیر در استان خوزستان 25 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:05
حجم فايل 851.62 KB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش زراعت سیر در مازندران 15 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:05
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش نگهداری سیر در انبار 2 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:09
حجم فايل 523.93 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت داشت و برداشت سیر 26 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:06
حجم فايل 1.73 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت داشت و برداشت سیر و انبارداری آن 41 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:07
حجم فايل 51.85 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - شرایط مناسب برداشت وخشک کردن پس از برداشت سیر 18 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:10
حجم فايل 5.8 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در زراعت سیر به منظور کاهش نیترات محصول 77 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:12
حجم فايل 913.11 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - مکانیزاسیون سیر در مراحل کاشت و برداشت 23 صفحه
تاريخجمعه, 16 آبان 1399 12:13
حجم فايل 988.26 KB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories