• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت فندق و احداث باغ فندق

(5 votes, average 4 out of 5)

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت فندق و احداث باغ فندق

جهت آشنایی با روشهای علمی احداث باغ فندق ، این صفحه را مطالعه نمایید ، همینطور میتوانید جهت دانلود جامع ترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت فندق ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

ميوه فندق به عنوان يك منبع غذايي با ارزش شناخته مي شود . اين گياه در اروپا و آسياي ميانه ، ترجيحاً در منـاطقي كـه داراي زمسـتان هايی با آب و هوايي معتدل و مرطوب و تابستان هاي خنك هستند به صورت بومي رشد ميكند . به همين دليل بيشترين توليـد فنـدق در كنار آب گيرهاي  سطحي و يا در ارتفاعات متوسط انجام ميگيرد .

اين محصول در بيش از 20 كشور جهان كشت مي شود و چهار كشور تركيه ( در سواحل درياي سياه ) با 66% توليد جهاني ، ايتاليا ( در كامپاني لاتيوم ، سيسيل ، پيه مون ) با 25% ،  اسپانيا ( در كاتالونيا ري يوس ، ژرون ) با 6 % و امريكا ( در اورگون ) با  3 % توليدكنندگان عمده فندق جهان هستند .  ايران با توليد 11749 تن فندق ششمين كشور توليد كننده جهان با متوسط عملكرد 1113 كيلوگرم در هكتار است .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت فندق ، روش آبیاری فندق ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز فندق، کود دهی و تغذیه فندق و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزش های مربوط به کاشت و داشت و برداشت فندق که به شرح زیر می باشد :


مختصات جغرافيايي مناسب جهت احداث باغ فندوق :  ارتفاع مناسب كاشت از سطح دريا 1300-0 متر و عرض جغرافيايي مناسب  41-37 درجه شمالي مي باشد .

اقليم مناسب جهت احداث باغ فندق :

با آنكه كشت فندق در آب و هاي متفاوت ، سازش نسبتاً مطلوبي نشان داده است با اين حال ،  كشت وسـيع آن از نظـر اقتصـادي مستلزم انتخاب ارقام مناسب براي هر منطقه و رعايت دقيق تغييرات و شرايط جوي ، به خصوص دما ، برودت و بارندگي مي باشد .

آب 

درخت  فندق به مقدار آبي نياز دارد كه یا باید بارندگي هاي فصلي 1000 تا 800  ميلي متر يا بالاتر در سال ويا پـراكنش مناسـب باشد ، يا به همين ميزان با آبياري هاي دستي و كمكي تأمين شود . بر عكس ، هنگام برداشت محصول ( شهريور تا مهر ) نيازي به بارندگي ندارد تا ميوه آن قابل برداشت شود . شوري آب بايد كمتر از 2 دسي زيمنس بر متر باشد .  ميزان رطوبت نسبي مورد نياز فنـدق 80-60 درصـد مي باشد .

خاك :

درخت فندق از جمله درخت هايي است كه عموماً با هر خاكي سازش دارد اما براي رشد بهتر و توليد ميوه بيشتر نياز به خاكي دارد كه نيمه عميق تا عميق ( بيش از 50 سانتيمتر ) باشد و قدرت جذب آب بيشتري داشته باشد .  سازش فندق در خاكهاي اسـيدي بـا pH حدود 6 بهتر از خاك هايي است كه pH آنها از 5/7 به بالا باشـد .  از سـويي چـون  ريشـه درخـت فنـدق بـه خفگـي در خـاك حساسيت دارد ، لذا كاشت  آن در اراضي مرطوب ،  فشرده ، رسي ، سنگين و غير قابل نفوذ ، يا درخاك هايي كـه پـس از بارنـدگي آب خيز باشند توصيه نمي شود .

با آنكه ميزان آهك فعال در خاك چندان ربطي با pH ندارد و درخت فندق سازگاري نسـبي بـا ميـزان آن دارد ، با اين حال آزمايش هاي انجام شده  نشان  داده است كه باغهاي فندق نبايد در  زمينهايي احداث شوند كه ميزان آهك فعال آنها از 10% بيشتر باشد . شوري خاك بايد كمتر از 4 دسي زيمنس بر متر باشد .

تهيه بستر  : 

خاك بيشتر باغ ها يكنواخت نيستند ، خاك داخل يك باغ از ناحيه اي به ناحيه ديگر تفاوت دارد و ويژگي فيزيكـي آن نيـز همراه با عمق خاك تغيير مي كند . آزمايش  خاك يك باغ و اصلاح آن باعث ايجاد اطمينان می شود كه هيچگونه موانع فيزيكـي زهكشـي وجود ندارد .

در زمين هايي كه آب سطح الارض بالا است ايجاد كانال هاي زهكشي آب ضروري مي باشد . همچنين از احـداث بـاغ مـادري در زمـين هـايي كـه در معرض وزش بادهاي شديد قرار دارند بايد اجتناب نمود . اصلاح گسترده خاك براي آماده سازي زمين جهت احداث باغ همواره ضروري نيست . برخي از خاكها بـه طـور طبيعـي داراي عمـق كافي بوده و از بافت خوب و يكنواختي برخوردار هستند بنابراين نيازي به خاك ورزي عميق ندارند ولي بعضي خاكها لايه لايه بـوده و نياز به اصلاح دارد .

تهيه چاله :

گودال ها بايستي قبلاً آماده شده باشند . زمان گوده برداري با زمان درختكاري در ارتباط اسـت ، بـدين معنـي كـه اگـر موقـع كاشت نهال در اواخر پاييز است چاله ها بايستي در تابستان واگر موقع كاشت نهال در زمستان است چاله ها بايسـتي در پـاييز حفـر شـده باشند .

ابعاد گودال بستگي به نوع خاك واندازه ريشه دارد ، ابعاد گودال بايستي به نحوي باشد كه ريشـه هـا در موقـع كاشـت بـا ديـواره تماس پيدا نكنند درخاك هاي مرغوب گودال مي بايستي فضايي بين 60-30 سانتيمتر بيشتر از نوك ريشه ها داشته باشد واين فضا بـراي خاك هاي نا مرغوب مي بايستي بيشتر مد نظر قرار گيرد .

تنظيم فواصل بين درختان : 

به طور كلي فواصل كاشت فندق در زمين هاي دشت 5×4 متر و به صورت سيستم مستطيلي مي باشد . اين فاصله در مناطق كوهستاني به 4 ×4 متر بر روي خطوط تراز تغيير مي يابد تا جلوي فرسايش خاك گرفته شود .

الگوي كشت :

درختان ميوه براي رسيدن به حداكثر رشد و توليد بيشترين و مرغوبترين محصول ، نياز به دريافت نور كافي دارند .  ايـن امر ايجاب مي كند كه هنگام كاشت ، بين درختان مجاور فواصل كافي و تناسب با اندازه آنها در حداكثر رشد در نظـر گرفتـه شـود كـه از مهمترين آنها مي توان مربعي ، مستطيلي ، مثلثي و داربستي را نام برد .

زمان كاشت : 

موعد كاشت فندق  پس از سپري شدن فصل يخبندان در اواخر زمستان تا اوايل بهار مي باشد .  قبـل از كاشـت ، ريشـه نهال ها در محلول آب ، خاك و كود حيواني فرو برده مي شود ، اين كار در ميزان گيرايي نهال هاي جوان بسيار موثر است .  نهـال هـاي تيمار شده به نحوي در چاله قرار داده مي شوند كه طوقه نهال ها دربالاتر از  سطح خاك قرار گيرد .

پر كردن چاله : 

پس از انجام هرس ريشه ها ( آرايش ريشه ) ، نهالها در وسط چاله هاي كاشت قـرار گرفتـه و خـاكي كـه قـبلاً آمـاده گرديده است به آرامي  در اطراف ريشه نهال ريخته شده و كوبيده مي شود تا محفظه هاي هوا در حفره هاي داخـل ريشـه بـاقي نماند .

قيم گذاري : 

بايد از قيم براي هدايت رشد و حفاظت نهال در برابر باد استفاده گردد . قيم بايد بلند تر از خود نهال باشد مي توان از ني استفاده كرد قطر بايد 4-5 سانتي متر باشد .

مالچ :

به منظور حفظ رطوبت خاك از موادي مثل كاه و كلش ، مواد پلاستيكي ، بقاياي گياهي ، مالچ نفتـي و غيـره بعنـوان مـالچ مـي توان استفاده كرد . مالچ در تابستان هاي خشك پوشش مناسبي براي تقريباً هر نوع گياه پوششي مي باشد .

تربيت و هرس : 

هرس را به منظور دادن فرم لازم به درخت و درآوردن آن به شكل مطلوب براي تـأمين نـور و روشـنايي لازم و در نتيجه افزايش عملكرد انجام مي دهند تا امكان اجراي عملياتي نظير شخم و برداشت مكانيزه ممكن شود .  بدين منظور ، نهال ها را پس از كاشت در زمين اصلي از ارتفاع 90-80 سانتي متري سطح خاك قطع مي كنند و سپس شاخه هايي كه از ارتفاع 50-40 سانتي متري بـه بالا رشد مي كنند را نگهداري و بقيه را حذف و در نهايت با باقي گذاشتن 6-4 شاخه اصلي ، درخت را به شكل جـامي بـا محـور تغييـر يافته (Modified-central- leader) در مي آورند .

شاخه برداري ( تنك كردن ) : 

شاخه برداري براي بازكردن، تنك كردن تاج و كنترل بلندي درخت به كار ميرود . شاخه برداري با كاستن از چوب ، رقابت براي مواد غذائي را كاهش داده و در مجموع سبب تقويت شاخه هاي باقيمانده مي شـود .

سربرداري :

اصلاح و حذف قسمتي از يك شاخه ، هرس سربرداري است . سربرداري بيشتر از شاخه برداري سبب تقويت رشد منطقه اي درخت ميشود ، چون جوانه هاي باقيمانده را از غلبه جوانه انتهائي آزاد ميكند و به دليل اينكه جوانه ها در نزديكي نوك شاخه تجمع دارند سربرداري تعداد نسبتاً زيادي از نقاط رشد بالقوه را حذف كرده و بنابراين جوانه هاي باقيمانده را تحريك ميكند .

هرس درختان جوان : 

هرس فرم با سر برداري درخت از ارتفاع 90-57 سانتي متري شروع مي شود . ايـن كـار بـه شـاخه هـاي تنـه اصلي اجازه ميدهد تا ارتفاع مناسبي توسعه يابند . بعد از اولين فصل رشد انتخاب تنه اصلي شروع مـي شود . در اين زمان  3 تا 5 شاخه اصلي يكنواخت كه در اطراف درختان پراكنده هستند  ا نتخاب مي گردند در نتيجه زاويه مناسـب بـين شاخه فراهم مي شود . در هرس بايستي از انتخاب شاخه هايي كه از يك نقطه بيرون زده شدند خودداري كـرد زيـرا ايـن كـار موجـب شاخه هاي ضعيف همانند درختان پير ميگردد .

هرس درختان بالغ : 

حدود نصفي ازطول شاخه هاي ميوه ده از هر درخت حذف مي گردد كه اين كار باعث تجديد قدرت درخت و افزايش محصول مي گردد هرس منظم ، محصول را افزايش مي دهد و همچنين موجب از بين رفتن سال آوري مي گردد .

تسطيح باغ :

به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت لازم اسـت كـه پسـتي و بلنـدي هـاي موجود در بين درختان تسطيح گردند .

تنظيم فواصل بين درختان :

به طور كلي فواصل كاشت فندق در زمين هاي دشت 5 × 4 متر و به صـورت سيسـتم مسـتطيلي اسـت . اين فاصله در مناطق كوهستاني به 4×4 متر بر روي خطوط تراز تعديل مي شود تا جلوي فرسايش خاك گرفته شود .

سيستم هاي كاشت و هرس بر اساس شيب شامل موارد زیر می باشد :

 • سيستم هرس درختچه اي
 • سيستم يك پايه
 • سيستم دو نهال در هر چاله

زمان برداشت : 

موعد برداشت  فندق از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول  مهر ماه مي باشد يعنـي زمـاني كـه گريبانـه فنـدق تغييـر رنـگ داده و تقريباً  قهوه اي  شده است . سپس عمليات خشك كني تا رطوبت 6%  انجام مي شود و به كارخانـه هـاي فـراوري جهـت توليـد محصـولات متنوع فرستاده مي شود .

مدیریت پس از احداث شامل موارد زیر می باشد :

 • ايجاد بانكت و تراس
 • ايجاد تشتك
 • تعديل تراكم

2 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز باغ فندق و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :


 • آشنایی با بیماری ها و و روش کنترل آن مانند سوختگي ( بلايت ) و شانكر باكتريايي ، لكه برگي با عامل coryli  Mamianiella ، سفيدك پودري ، زوال و مرگ ناگهاني ( dieback  and   Decline ) .
 • آشنایی با آفات و نحوه مبارزه با آن مانند شپشك نرم تن ، شته فندق ، كنه جوانه خوار فندق
 • آشنایی با نحوه مبارزه با علف های هرز

3 - آشنایی با تغذیه در باغ فندق که به شرح زیر میباشد :


ميزان كود دامي مصرفي در سال يك بار و به مقدار 30-15 تن در هكتار بصورت چالكود در خلال پائيز و زمستان در اختيار باغ قرار مي گيرد . در زمان كاشت نهال نيز به ازاي هر درخت 10-8 كيلوگرم كود دامي پوسيده به خاك اضافه مي شود . كودهاي شيميايي با توجه به سن درخت به خاك اضافه مي شوند .


4 - برخی از موارد دیگری که میتوانید در این بانک جامع اطلاعاتی بیابید به شرح زیر میباشد :

آشنایی با نحوه حذف پاجوش ها ، پوشش تنه جهت پیشگیری از جوندگان و سرمازدگی و ... ، روش های پيشگيري از سرما و يخ زدگي درخت ، بادشكن ها

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت فندق میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه تولید شکلات مرکب از فندق 44 صفحه

:: نگارش طرح توجیهی اختصاصی احداث مزرعه کشت بادام زمینی و فندق برای ارایه به بانک

 

:: دانلود فایل های کاشت و پرورش و تکثیر درخت فندق و احداث باغ فندق

فايل‌ها:
zipaf - شناسایی و کنترل بیماری تلخی مغز میوه فندق 13 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 20:16
حجم فايل 1.31 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - آموزش کاشت و داشت و برداشت فندق و شناسایی مبارزه با آفات فندق 21 صفحه
تاريخپنج شنبه, 29 آبان 1399 20:15
حجم فايل 7.73 MB
دانلود 5

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories