• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش جامع کاشت و پرورش ذرت شیرین و علوفه ای (بهاره و پاییزه)

(1 vote, average 5 out of 5)

آموزش جامع کاشت و پرورش ذرت شیرین و علوفه ای (بهاره و پاییزه)

جهت آشنایی با روشهای علمی کشت و پرورش ذرت  ، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامعترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت ذرت یا بلال ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

ذرت از نظر تولید در دنیا دومین محصول غله ای مهم محسوب می شود که هم مصرف خوراکی دارد و هم مصرف علوفه ای . در ایران نیز بدلیل رشد صـنعت طیـور و دامپـروری ، ذرت دامی یا علوفه ای بـه عنـوان مهـمتـرین منبـع تـأمین پـروتئین و انـرژی در تغذیـه دام و طیور (70  % تغذیه پرورش طیور از طریق دانه ذرت تأمین میشود ) از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .

ذرت یكی از محصولات غله ای مهم در جهان است . در كــشورهای در حـــال توســـعه ذرت منبـــع اصـــلی درآمـــد كشاورزان و قـوت قلـب بـسیاری از كـشاورزان فقیـر اسـت  . پتانسیل تولید بالای ذرت و اهمیت آن در تغذیـه دام و طیـور و همچنین تنوع فرآورده های حاصل از ذرت ، سـبب گردید ذرت مورد توجه بسیاری از كشورهای جهان قرار گیرد .

گیاه ذرت بدلیل دارا بـودن مـواد قنـدی و نـشاسته زیـاد ، یكی از بهترین گیاهان برای تولیـد علوفـه سـبز ، سـیلو و دانـه است . علوفه ذرت بسیار خوش خوراک جهت گاو و گوسـفند و غنی از مـواد گلوسـیدی و انـرژی زا ولـی نسبتا فقیـراز پـروتئین است .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت ذرت ، روش آبیاری ذرت ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری ها و علفهای هرز ذرت ، کود دهی ذرت و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت ذرت یا بلال که به شرح زیر میباشد :


انتخاب زمین :

در انتخاب زمین باید به مواردی از جمله تهویه مناسب خاك ، وسعت و تسطیع مزرع ، دمای منطقه كشت دقت شود .

تهیه بستر كاشت ( خاك ورزی ) :

عملیات تهیه زمـین در زراعـت ذرت اگـر بخـوبی انجـام شود باعث نرم شدن خاك در عمق مورد نیاز، ذخیـره آب ، ایجاد یك شـرایط مطلـوب جهـت رشـد ریـشه هـا ، فعالیـت میكروارگانیسمی ، دفع علفهـای هـرز و زیـر خـاك بـردن بقایای گیاهی كشت قبلی می گردد . مكـانیزه بـودن زراعـت ذرت ایجـاب مـیكنـد كـه كلیـه مراحـل كاشـت آن بطـور صحیح و كامل اجرا شود .

انتخاب رقم هیبرید مناسب :

انتخاب رقم ، بخش مهمی از برنامه ریزی تولید را تشكیل می دهد . ارقام هیبرید ذرت با توجه به تنوع زیاد در ویژگی هـای آنها ، با هم متفاوتند . این تفاوت بـین ارقـام ، بـه تولیـد كننـده اجازه میدهد كه از این تنوع استفاده بهینه نماید .

انتخاب بذر :

در انتخــاب بــذر بایــد دقــت كــافی گــردد تــا احتمــال پوسیدگی بذور و حمله آفات و بیمـاری هـا كـاهش یابـد . بـه منظور جلوگیری از حمله احتمالی قارچ ها ، بایستی بذر ذرت قبل از كاشت ، با قارچ كشهای مناسب ، ضد عفـونی گـردد .

عمق كاشت :

عمـق مناسـب كاشت بسته به نوع خاك بین 5 - 7 سانتیمتر است . در شرایط مناسب درجه حرارت و رطوبت خاك ، عمق كاشـت 5 تا 4 سانتی متر ایده آل خواهـد بـود  .

تاریخ كاشت :

تاریخ كاشـت بایـد بـر اسـاس رقـم مـورد كشت ، نـوع اقلـیم و زمـان مناسـب كـشت محـصول بعدی ، ) پائیزه ) تعیین گردد  .

تراكم بوته :

انتخاب تراكم مناسب نیز با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقـه و مشخصات ارقام هیبرید مورد نظر ، یكی از عوامل مهم برای تولیــــد حــــداكثر محــــصول در زراعــــت ذرت اســــت . در مزارعـی كـه تـراكم بوتـه كـافی نیـست خـسارت نـه تنهـا ناشـی از كـاهش تعـداد بوتـه اسـت ، بلكـه توزیـع غیریكنواخـت بوتـه هـا نیـز در شـدت خـسارت ( كـاهش عملكرد دانه ) مهم است .

تناوب :

تناوب زراعی یكی از روش های مهم حفاظـت از منابع در سیستمهای كشاورزی است كه علاوه بر حفظ مـواد آلـی خـاك ، كنتـرل علـفهـای آفـات و بیمـاریهـا ، سـاختمان خـاك را بهبـود بخـشیده و سـبب افـزایش میـزان تثبیــت ازت خواهــد شــد .

كاشت بذر :

ایجاد جوی و پشته با عرض متناسب با استفاده از ماشین آلات ویژه و استفاده از ردیف كار پنوماتیك .

در موقع كشت ذرت ، علاوه برتهیه بـستر مناسـب جهـت كـشت و تـأمین حاصـلخیزی خـاك ، بایـد بـه عـواملی مثـل:  انتخاب رقم هیبرید مناسب ، انتخاب بذر ، عمق كاشت ، تاریخ كاشت وتراكم بوته توجه كافی گردد .

تاریخ برداشت :

زمان برداشت بستگی به نوع هیبرید مورد استفاده ، تـاریخ كاشت و نوع اقلیم در هر منطقه دارد . اگر كلیه موارد رعایت گــردد ، مــی تــوان محــصولی بــا كمیــت و كیفیــت مناسـب برداشت نمود .

برداشت برای دانه :

بعـد از رسـیدن فیزیولـوژیكی ذرت ( تـشكیل لایـه سـیاه در محــل اتــصال دانــه بــه چــوب بــلال ) آب گیــاه قطــع مـیگـردد . سـپس زمـانی كـه رطوبـت دانـه بـه میـزان قابـل قبــول كــاهش پیــدا كــرد (23 -20 در صــد ) بطــوری كــه كشت بعد ( گندم یا كلزا ) با تأخیر مواجه نگـردد ، دانـه ذرت بــا كمبــاین ( بــا اســتفاده از هــد مخــصوص ذرت ) برداشــت مـیگـردد .

برداشت برای علوفه :

بهترین زمـان برداشـت ذرت علوفـه ای ، قبـل از دانـه ای و زمـانی است كه دانه ذرت در اواخر مرحله شـیری و اوایـل مرحلـه خمیـری است . در این مرحله ماده خشك گیـاه حـدود 35-30 درصـد اسـت ( یعنی حدود 70-65 درصد آب دارد ) كـه تـأثیر خـوبی بـر كیفیـت علوفه و نهایتاً كیفیت سیلو خواهد داشت .


2 - آشنایی با ارقام مختلف ذرت :


     ذرت دندان اسبی ، ذرت سخت


3 - آشنایی با روشهای تولید بذر و نشا و یا نهال که برخی از سرفصل های آن شامل موارد زیر میباشد :


كنترل مزارع تولید بذر ذرت شامل موارد زیر می باشند :

 • نحوه حذف گل تاجی یا تاسل كشی در خطوط مادری ، نحوه حذف بوته های خارج از تیپ ( اوت كراس ) و همچنین نحوه حذف بوته بارور ( فرتیل ) در خطوط پایه مادری عقیم
 • انتخاب زمین مناسب و تهیه بستر مناسب بذر
 • كاشت بذر ، كاشت والد مادری و كشت والد پدری
 • دفع علفهای هرز و آبیاری
 • مصرف متعادل عناصر غذایی
 • مدیریت آفات ذرت
 • برداشت مزرعه ذرت بذری

4- آموزش روش آبیاری ذرت یا بلال که به شرح زیر میباشد :

 • ذرت گیاهی است آبدوست و در مراحـل مختلـف رشـد نسبت به تـنش خـشكی حـساس مـی باشـد . خـشكی در كلیـه مراحــل رشــد ذرت ایجــاد خــسارت مــی نمایــد . از مــرگ گیاهچه هـای جـوان در اوایـل رشـد و كـاهش تـراكم بوتـه ، كاهش سطح برگ و بدنبال آن جذب كمترنـور خورشـید و افت عملكرد گیاه گرفته تا دوره گلـدهی كـه ذرت شـدیداً بـه تـنش خــشكی حــساس اســت ( دوهفتــه قبــل تــا دوهفتــه بعــد از گلــدهی ) . همچنین اگــردر مرحلــه گلــدهی خــشكی حــادث شــود ، عملكرد ذرت به شدت تحت تـأثیر قـرار مـی گیـرد .  
 • خـشكی شدید كه باعث سوختن برگ ها یا كوچك شدن آنها شـود ، بیشترین تأثیر منفی را بر عملكرد خواهد داشـت . بنـابراین در انتخاب زمین و سطح زیر كشت بایـد بـه مقـدار آب موجـود نیز توجه شود . عدم همـاهنگی بـین مقـدار آب و سـطح زیـر كشت ، چه در كشتهای پائیزه كه در اوایـل فـصل رشـد بـا كمبود آب آبیاری مواجه می شوند و چه در كشت بهاره و یا تابستانه كه عمـلاً تـداخل آبیـاری غـلات و كلـزا بـا آب اول ذرت را بـدنبال خواهـد داشـت ، معمـولاً سـبب خـسارت بـه محـــصولات حاضـــردر تنـــاوب و نهایتـــاً بـــه كـــشاورزان خواهد شد .
 • آب مورد نیاز گیاه ذرت بـستگی بـه روش آبیـاری ، نـوع خاك ، رقـم ( دیـررس یـا زودرس ) و اقلـیم هـر منطقـه دارد . میـزان آب مـورد نیـاز ذرت در كـشت اول در حـدود 8000 متر مكعب در هكتار است ( در مناطق گرم و خـشك كـشور آب مورد نیاز گیاه ذرت ، بـه 9 الـی10 هـزار متـر مكعـب در هكتار میرسـد ) . آب مـورد نیـاز ذرت در كـشت دوم 6500 متر مكعب گزارش شده است .
 • دور آبیاری بـستگی بـه روش آبیـاری ، بافـت خـاك و اقلـیم هـر منطقـه دارد . معمـولاً دور آبیاری بین 10 - 8 روز یكبار توصیه می گـردد . لازم بـه ذكـر است آبیاری اول و دوم گیاه بخصوص در مناطق گرم كشور ( مثل خوزستان و اقلیم گرم فارس ) با فاصـله 4-3 روز انجـام میشود تا از بدسبزی و كاهش تراكم بوته ، جلوگیری گردد .

5 - آشنایی با آفات و بیماریها و علفهای هرز ذرت و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • شناسایی و نحوه کنترل آفات مهم مزارع ذرت مانند ساقه خوار اروپائی ذرت ، برگ خواران ذرت ، كرمهای طوقه بر segetum Agrotis ، زنجرك های ذرت ، شته های ذرت
 • شناسایی و کنترل بیماری های مهم ذرت مانند بیماری سیاهك معمولی ذرت ، پوسیدگی فوزاریومی بلال ، ویروس كوتولگی زبر ذرت
 • کنترل علف های هرز مهم مزارع ذرت مانند تـاج خـروس ، توق ، دم روباهی ، پیچــك صــحرایی و ســلمه تــره

6 - آشنایی با کود و تغذیه و محلول پاشی در مزارع ذرت که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد :


 • مصرف كودهای شیمیایی از جمله ازت ، فسفر و پتاس
 • نحوه مصرف كودهای فسفر ، پتاس و كود نیتروژن
 • نحوه كودهای كم مصرف از جمله روی ، آهن و منگنز

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در چند فقره از فایلهای قابل دانلود در این صفحه میباشند . سایر کتب و مقالات موجود در این صفحه نیز شامل هزاران صفحه اطلاعات کاربردی در زمینه ی کشت ذرت میباشند که به شکل میکرو طبقه بندی شده در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته اند .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه ذرت خشک کنی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه تولید کنسرو ذرت

:: دانلود طرح توجیهی راه اندازی کارخانه تولید نشاسته از ذرت بر پایه بیوتکنولوژی جهت مطالعات کلی پروژه

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید نشاسته از ذرت

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید و بسته بندی پاپ کورن و فرآوری ذرت به منظور رسیدن به محصولات جدید از ذرت

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید فروکتوز مایع از ذرت

:: حق الزحمه نوشتن طرح توجیهی اختصاصی مزرعه کشت و پرورش ذرت خوراکی و ذرت علوفه ای

 

:: دانلود فایل های کاشت و پرورش ذرت شیرین و علوفه ای (بهاره و پاییزه)

کاشت و داشت و برداشتآبیاریآفات و بیماریهابذر و پاجوشنکات تکمیلی

فايل‌ها:
zipka - کتاب جامع کاشت، داشت و برداشت ذرت خوراکی و علوفه ای 110 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:22
حجم فايل 7.69 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل تهیه ذرت علوفه ای 29 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:20
حجم فايل 979.15 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت ذرت در استان خوزستان 32 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:21
حجم فايل 4.65 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - مقایسه کشت نشایی ذرت با کشت بذر ذرت 44 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:24
حجم فايل 665.39 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای در منطقه نیمه گرم استان فارس 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:53
حجم فايل 644.98 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - تأثیر عناصر ریز مغذی در مزارع ذرت 25 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:55
حجم فايل 438.04 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - دستورالعمل برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای در شهرستان فسا 28 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:56
حجم فايل 644.98 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - دستورالعمل برنامه ریزی آبیاری مزارع ذرت تابستانه در استان خوزستان 40 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:57
حجم فايل 2.43 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهنمای مدیریت آبیاری ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی دامغان 32 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:59
حجم فايل 1.13 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipab - راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت 66 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 22:58
حجم فايل 7.19 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کتاب جامع آموزش روش شناسایی و کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز در مزارع ذرت 169 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:05
حجم فايل 2.52 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کرم ساقه خوار اروپایی ذرت و مدیریت تلفیقی ان 16 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:06
حجم فايل 597.8 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آفات و بیماریهای مهم ذرت در استان یزد 16 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:00
حجم فايل 786.86 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بیماری های ویروسی ذرت در استان اصفهان 13 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:01
حجم فايل 10.86 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - زنجرک های ناقل بیماری ویروسی کوتولگی زبر در مزارع ذرت استان فارس 2 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:02
حجم فايل 533.71 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - سیاهک معمولی ذرت در منطقه مغان 12 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:03
حجم فايل 296.95 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - علف‌کش مزوتریون + اس متالاکلر+ تربوتیلازین (لوماکس) برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع ذرت 18 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:04
حجم فايل 3.52 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی ، مدیریت و کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت 14 صفحه
تاريخجمعه, 14 آذر 1399 19:57
حجم فايل 185.34 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


zipaf - مدیریت بیماری های شایع ویروسی ذرت در استان فارس 30 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:14
حجم فايل 4.57 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - کتاب مزایای استفاده از بذرهای هیبرید و اصلاح شده ذرت و برنج 70 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:19
حجم فايل 1.01 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - پرورش نشاء برای ماشین‌های نشاکار برنج 16 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:17
حجم فايل 169.6 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - راهنمای فنی کنترل مزارع و گواهی بذر هیبرید ذرت 41 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:18
حجم فايل 308.3 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - اثر کیفیت بذر بر استقرار بوته در مزرعه و عملکرد ذرت شیرین 22 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:15
حجم فايل 348.36 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipbz - آشنایی با پاجوش در ذرت 6 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:16
حجم فايل 1.96 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کتاب جامع آشنایی با ویژگیهای ذرت در ایران و جهان 446 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:26
حجم فايل 10.87 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - مروری بر دستاوردهای مهم بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای 77 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:28
حجم فايل 3.61 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - مراحل تهیه سیلاژ ذرت 16 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:26
حجم فايل 1.95 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با سیلوی ذرت علوفه ای 17 صفحه
تاريخسه شنبه, 13 آبان 1399 23:25
حجم فايل 620.2 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2021 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories