• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت سیب و احداث باغ سیب

(1 vote, average 5 out of 5)

آموزش 0 تا 100 کاشت و پرورش و تکثیر درخت سیب و احداث باغ سیب

جهت آشنایی با متد علمی احداث باغ سیب ، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامع ترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت سیب ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

سـیب در حـال حاضـر یكـی از اجزای دائمی سبد غذایی جمعیت كشور در تمامی فصول می باشد . محصول سیب ، در حال حاضر از نظر وزنـی بـالاترین حجـم صـادرات محـصولات باغـــی كشور را به خود اختصاص داده است و بنابراین میتواند به عنوان یكـی از ابـزار كمكـی در تحقق سیاستهای اقتصادی كشور نقش ایفا كنـد .

سـیب هـای تولید شـده در منـاطق كوهستانی با ارتفاع به نسبت زیاد از سطح دریا ، اختلاف دمایی شـب و روز و تابـستان هـای گرم و زمستانهای سرد به دلیل قدرت انبارمانی بالا ، فسادپذیری كم ، كیفیـت بـالا ، عطـر و طعم ویژه از مرغوب ترین و بادوام ترین سیب های جهان بشمار می آینـد . اشتغالزایی بی نظیر ایـن محصول از سطح نهالستان ها و باغ ها آغاز و دیگر بخش هـای صـنایع تبـدیلی ، بـسته بنـدی و سردخانه ای را در بر می گیرد .

در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت سیب ، روشهای آبیاری سیب ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری های سیب و تغذیه سیب و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم . جهت سهولت استفاده شما کاربران محترم ، ما این اطلاعات را در چند شاخه تخصصی به شرح زیر دسته بندی نموده ایم .


1 - آموزشهای مربوط به کاشت و داشت و برداشت سیب که به شرح زیر میباشد :


آماده سازی زمین :

سنگ بـرداری سـطحی ، بوتـه كنـی ، تـسطیح منـاطق نـاهموار زمـین ماننـد گـودی هـا و برآمدگی ها توسط لیولر .

فواصل كاشت پایه های رویشی :

عوامل مختلفی در تعیین فاصله كاشت نقش دارند . این عوامل عبارتند از : میـزان قـدرت پاكوتاه كنندگی پایه رویشی ، قدرت رشد رقم ، سطح تراكم باغ ( اسـتاندارد ، نیمـه متـراكم ، متراكم) ، سطح مكانیزاسیون و تردد ماشین آلات بـرای عملیـات داشـت و برداشـت ، عـادت رشد رقم ( افراشته ، مجنـون ، گـسترده و نیمـه گـسترده ) ، نـوع تربیـت ، عمـق خـاك ، سـطح حاصلخیزی ، شیب زمین . فاصله كاشت انتخابی بستگی به رقم انتخابی و پایـه مربوطـه دارد  .

اجرای نقشه كاشت شامل نهركنی ، چاله كنی ، عمق شخم که به شرح زیر می باشد .        

نهر کنی :

در زمین های هموار و یا با شیب كم می توان از نهركن استفاده نمود . در شرایط مطلـوب استفاده از نهركن برای ایجاد كانال برای یك بستر مطلوب و دائمـی بـرای رشـد سـاختمان ریشه ارجحیت د ارد .

چاله کنی : چاله کنی به منظور ایجاد تهویه خاك ، جلوگیری از اشباع خاك و تماس مستقیم ریشه با آب در مناطقی با زهكش بالا صورت می گیرد . اندازه های عمق 70 × عرض 70 × طول 70 سانتیمتری ، به صورت عمومی برای ابعاد چاله در نظرگرفتـه مـی شـود  .

عمق شخم :

عمق شخم اولیـه بـسته به عمق خاك نسبت به سنگ مادری ، شیب زمین و بافت خاك در نیمرخ ایجـاد شـده دارد و شخم عمیق فراگیر و یكنواخت ارجحیت دارد . اگر عمق شخم نسبت به زمینهای مجـاور بیشتر باشد ، زهاب آنان به سوی زمین ما سرازیر می گردد و ریشه ها را در وضعیت نامطلوبی قرار می دهد . در این شرایط و در مناطقی با بارندگی زیاد به ویژه در دشـت هـای همـوار كـه امكان ایجاد شرایط غرقاب وجود دارد احداث كانال زهكش در پیرامـون زمـین ودر عمـق مطلوب ضروری است .

لایه نفوذ ناپذیر در عمق :

اگر چنین لایه ای تا عمق 100 سانتی متری هم باشد ، در دراز مـدت موجـب مـشكلات مختلف مانند عدم فیلتر شدن آب ، خفگی ریشه و یا ایجاد سمیت برای گیاه میگـردد و در دراز مدت شرایط رشد را به مخاطره می اندازد ، لذا توصیه میشود توسـط ریپـر ( زیرشـكن ) یا ریپونتاتور لایه نفوذ ناپذیر در عمق را شكست تا زهاب دفع شده و شرایط مناسـب تهویـه برای تنفس ریشه تأمین شود.

تجزیه خاك :

با توجه به نتایج تجزیه خاك و ایجاد شـناخت از نـوع كمبودهـای عناصـر معـدنی ، مـی توان كودهای مناسب شیمیایی از انواع پر مصرف و كم مـصر ف مورد نیـاز را تهیـه نمـود و همراه با كود گاوی پوسیده و بقایای گیاهی ترجیحاً پوسیده زیر خاك نمـود و در دسـترس ریشه قرار داد . این كار پس از عملیات نهركنی با اختلاط خاك و كودهای خریداری شـده مزبور و ریختن آنها در كانال ها قابل انجام است .

تعداد نهال :

با توجه به فاصله كاشت روی خطوط و بین خطوط از یك سو و تعداد خطوط اقدام بـه محاسبه و تعیین تعداد نهال مورد نیاز از هر یك از تركیبهای پایه پیوندی میشود .

زمان كاشت :

بهترین زمان احداث باغ و جابه جایی نهال مرحله خـواب فیزیولوژیـك گیاهـان پـس از خزان كامـل بـرگ هـا در اواخـر پاییزتـا پایـان زمـستان و بهـار قبـل از بیـدار شـدن و تـورم جوانه ها است . در هرصـورت طـی دوره مزبـور كاشـت نهـال هـا در مقـاطع زمـانی صـورت میگیرد كه شرایط جوی زمین را در وضعیت گاورو قـرار دهـد .

بـه طـور قطـع كاشـت دراواخر پاییز برای استقرار ، رشد اولیه و سازگاری بهینه نهال هـا در بـاغ نـسبت بـه كاشـت در اواخر زمستان یا اوایل بهار سودمندتر است .

نحوه انتقال نهال از نهالستان به باغ : قبل از انتقال نهال ها به باغ ، نام رقم و پایه ( گلدان دلیشز/ ا م 9 ) روی اتیكت هـای موجـود در دسته های 25 تایی نصب مـی شـود و ترجیحـاً ریـشه هـا توسـط دسـتمال الیـافی مرطـوب پوشانده شوند .

ریشه نهال ها از هنگام تحویل تا زمان كاشت نباید تحت تـنش هـای مختلـف مانند تابش مستقیم آفتاب ، وزش شدید باد و دمای انجماد قـرار گیرنـد . در حـین انتقـال در كامیون ریشه ها به طرف راننده گذاشته شـوند و توسـط گـونی و یـا تنظیـف مرطـوب قـرار گیرند . مجموعه مواد گیاهی نیز توسط یـك پوشـش مناسـب محافظـت شـوند  .

هرس ریشه قبل از كاشت :

به طور معمول در زمان انتقال نهال از خزانـه بـه محـل اصـلی ، ریـشه هـا آسـیب دیـده و میشكنند . در این شرایط باید قبل از كاشت ، بخشهای آسـیب دیـده را بلافاصـله از محـل شكستگی ریشه با ایجاد كمترین سطح برش هرس كـرد . هـرس افراطـی ریـشه نیـز صـحیح نیست ، زیر اعضای مسن تر گیاه منبع ذخیره هیدراتهای كربن هستند و در اسـتقرار و رشـد اولیه نهال در باغ نقش اساسی دارند . زیاده روی در هرس ریشه در گیاه ایجاد تنش كـرده و ادامه رشد را به مخاطره می اندازند .

سترون سازی ریشه قبل از كاشت :

به منظور سترون سـازی ریـشه از آلـودگی هـای احتمـالی در نهالـستان و جلـوگیری از انتقال بیمارگرها به زمین اصلی می توان قبل از كاشت ، ریشه نهال ها را به مـدت 4-3 دقیقـه در محلول بنومیل 3 در هزار غوطه ور نمـود . در صـورت عـدم اطمینـان كامـل در سـلامت نهالستان ، بهتر است ریشه ها قبل از بارگیری در محـل نهالـستان ضـدعفونی شـوند .

انتخاب گرده افشان :

كاشت یك گرده افشان بین هر 15 درخت توصیه می شود . استقرار گرده افشان بایـستی در هر ردیف به صورت متناوب نسبت به ردیف مجاور صورت گیرد . شعاع كاشت انتخاب ارقام گرده زا كه دارای دوره گلدهی همپوشان با ارقام اصلی هستند نباید از 20 متـر زیـادتر شود هرچند ممكن است تا فاصله 100 متری هـم بـا روری وجـود داشـته باشـد .

استفاده از كندو :

افـزایش تعـداد كنـدو باعـث افزایش ملاقات زنبور در درختان و افزایش باردهی بوده که نتیجه منفـی آن كوچـك شـدن انـدازه میوه ها است . ارقام دارای سطوح خودسازگاری بالا به كندو نیاز ندارند .

شكل تربیت و هرس :

در صورت خرید نهال استاندارد دو ساله باغدار با كمترین مشكل میتواند شكل تربیـت مورد نظر را ایجاد كند . برای سیستم هـای غیـر داربـستی ، بهتـرین شـكل تربیـت كـم هزینـه اسپیندل یا دوكی است كه یادگیری آن نیز آسان است . دادن شكل تربیـت پـس از كاشـت ، یكی از كارهای بسیار مهم در پرورش درخت سیب بشمار مـی رود كـه بایـستی هـر سـال بـا دقت مدیریت شود .

نگهداری و داشت :

وجین یا مبارزه با علف های هرز ، همراه با حذف پا جوش ها و نرك ها از مهـم تـرین عملیات داشت به منظور جلوگیری از اتلاف مواد معـدنی و عناصـر غـذایی جـذب شـده از خاك است . لذا بهداشت اطراف تنه به ویژه در شعاع 50 سانتی متری باید همـواره در دسـتور كار قرار گیرد .

همچنین می توان از علف كش گراماكسون و یا راند آپ نیـز اسـتفاده كـرد . جهـت پوشش بین ردیف ، كشت یونجـه بـه منظـور تقویـت خـاك و بهـره بـرداری اقتـصادی قابـل توصیه است . از كشت محصولات فقیر كننده خاك در بین درختان مانند گندم و جو پرهیز شود .


2 - آشنایی با ارقام مختلف سیب :


گروه ارقام بومی پرمحصول ثبت شده به نام جمهوری اسلامی ایران که شامل مواردی همچون رقم سیب شیخ احمد ، رقم سیب سلطانی شبستر ، رقم سیب حیدرزاده ، رقم سیب مشهد نوری می باشد .

گروه ارقام وارداتی پرمحصول سازگار به اقلیم كشور که به شرح زیر می باشند :

 • سیب استاركینگ ( Starking syn. Red Starking ) ، سیب امپایر آل رد (Empire All Red ) ، سیب استیمن واینسپ ( Winesap Stayman ) ، سیب اورگون اسپور ( Oregon spur ) ، سیب پرایم گلد ( Prim Gold ) ، سیب جاناتان Jonathan ) ) ، سیب آل رد جاناتان ( Jonathan Red All ) ، سیب رد اسپور ، سیب رد دلیشز ( Delicious Red ) ، سیب رِد رم بیوتی Beauty Rome Red ) ) ، سیب رِد چیف Chief Red ) ) ، سیب گرانی اسمیت Granny Smith ) )
 • سیب گلدن اسموتی Smoothee Golden ) ) ، سیب گلدن دلیشز ( Delicious Golden ) ، سیب گلوكناپفل Glockenapfel ) ) ، سیب فوجی Fuji ) ) ، سیب مكاینتاش McIntosh ) ) ، سیب ولثی Wealthy ) ) ، سیب یلو اسپور Yellow Spur ) ) ، سیب یلو ترانسپانت Yellow Transparent syn. White Transparent ) ) ، سیب اوزارك گلد )  Ozark Gold )

3 - آشنایی با روش تولید نهال سیب که برخی از سرفصل های آن شامل موارد زیر میباشد :


 • پروتكل تولید نهال با پایه بذری اصلاح شده
 • انتخاب رقم و پایه ی مناسب
 • نهال مناسب
 • استاندارد نهال سیب
 • مدیریت نهالستان

4 - آموزش روشهای مختلف آبیاری سیب که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد :

 • فواید آبیاری قطره ای و هزینه تجهیز باغ به سیستم آبیاری قطره ای
 • انتخاب روش آبیاری در باغ سیب
 • اثر نظم آبیاری بر عملكرد و كیفیت میوه
 • اندازه گیری تبخیر و تعرق و کسر آبیاری

5 - آشنایی با آفات و بیماریها باغهای سیب و روش های سم پاشی و مبارزه بیولوژیک با آفات که برخی از سرفصلهای آن شامل موارد زیر میباشد :

 • شناسایی و مدیریت کنترل آفات مهم سیب از جمله كرم سیب ، لیسه ی سیب ، مینوز لكه گِرد ، مینوز لكه مارپیچی ، ابریشم باف ناجور ، سپردار واوی سیب ، شپشك نخودی ، شته سبز سیب ، شتهی مومی یا خونی سیب ، كرم سفید ریشه ، سرخرطومی سیب ، پوستخوار درختان میوه ، کنه قرمز اروپایی ، كنه دونقطه ای یا كنه تارعنكبوتی
 • شناسایی و مدیریت کنترل بیماری های مهم سیب از جمله  بیماری لكه سیاه سیب ، بیماری ســفیدك ســطحی ، بیماری حقیقــی یــا پــودری ، بیماری آتشك ( سوختگی آتشین ) ، بیماری شانكر بوتریوسفریایی ، بیماری پوسیدگی ریشه ، بیماری یقه و طوقه ناشی از فیتوفتورا ، بیماری پوسیدگی سفید ریشه ، بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از آرمیلاریا

6 - آشنایی با تغذیه در باغهای سیب که برخی از سرفصلهای آن به شرح زیر میباشد :


آشنایی با عناصر پر مصرف که شامل موارد زیر می باشند :

 • علائم كمبود و زیاد بود نیتروژن ، علائم كمبود و زیاد بود پتاسیم ، علائم كمبود فسفر ، علائم كمبود كلسیم ، علائم كمبود و زیادبود منیزیم و علائم كمبود گوگرد
 • زمان كوددهی آمونیومی
 • نقش پتاسیم در افزایش جذب آب و مقاومت به سرما
 • آشنایی با عناصر كم مصرف که شامل موارد زیر می باشند :
 • علائم كمبود آهن ، علائم كمبود منگنز ، علائم كمبود و زیاد بود روی ، علائم كمبود مس ، علائم كمبود و زیاد بود بر ، علائم كمبود مولیبدن

نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت سیب میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است .

:: موضوعات زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

:: آموزش مرحله به مرحله و تصویری ثبت نام در سامانه سیتا جهت اخذ وام تبصره 18 جهاد کشاورزی

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث باغ سیب 22 صفحه سال 92

:: دانلود طرح توجیهی آماده احداث کارخانه تولید میوه خشک شامل زرد آلو و هلو خشک و انجیر و سیب خشک

:: دانلود طرح توجیهی احداث کرخانه صنایع تبدیلی از سیب و هلو 63 صفحه


:: دانلود فایل های کاشت و پرورش و تکثیر درخت سیب و احداث باغ سیب

فايل‌ها:
zipکتاب جامع آموزش کاشت و پرورش درخت سیب و احداث باغ سیب 436 صفحه
تاريخجمعه, 31 تیر 1401 21:18
حجم فايل 4.63 MB
دانلود 2

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

کاشت و داشت و برداشتآفات و بیماریهاکود و تغذیهنکات تکمیلی

zipka - کتاب بسیار جامع احداث باغ سیب ، آبیاری ، کوددهی ، هرس و مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز آن 436 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:19
حجم فايل 4.63 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - پرورش درختان سیب پاکوتاه 33 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:10
حجم فايل 6.28 MB
دانلود 4

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - مدیریت باغات متراکم سیب 47 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:20
حجم فايل 478.86 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل کاشت ، داشت و برداشت رقم سیب شربتی ( زودرس ) 18 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:12
حجم فايل 828.02 KB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - دستورالعمل کاشت ، داشت و برداشت رقم جدید سیب گل بهار 21 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:13
حجم فايل 3.21 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipka - تربیت درختان سیب به روش اسپیندل از نهالستان تا باردهی 29 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:11
حجم فايل 1.53 MB
دانلود 3

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - کتاب جامع راهنمای شناسایی و کنترل آفات ، بیماری ها و علف هرز سیب 272 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:06
حجم فايل 24.28 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با زنبور تریکوگراما جهت کنترل بیولوژیک آفت کرم سیب 8 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:54
حجم فايل 219.43 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آشنایی با زنبور تریکوگراما و براکون و کفشدوزک کریپتولوموس جهت مبارزه بیولوژیک با آفات سیب و انار 16 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:55
حجم فايل 362.87 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی و مدیریت بیماری سفیدک پودری درختان سیب 16 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:57
حجم فايل 319.67 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی و مدیریت بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب 23 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:58
حجم فايل 379.57 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - آموزش شناسایی و کنترل آفات و بیماری‌های درختان سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد 19 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:56
حجم فايل 695.38 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - بروشور شناسایی و مبارزه با آفت لیسه سیب 2 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 12:59
حجم فايل 557.5 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای آشنایی و کنترل لکه سیاه سیب 15 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:00
حجم فايل 320.78 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و کنترل بیماری لکه سیاه سیب در استان اردبیل 12 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:01
حجم فايل 320.07 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای شناسایی و کنترل لکه تلخی درسیب 17 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:02
حجم فايل 498.97 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - راهنمای مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های سیب درختی 30 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:03
حجم فايل 5.61 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - روشهای شناسایی و کنترل عوارض فیزیولوژیکی سیب ( قبل و بعد از برداشت میوه ) 38 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:04
حجم فايل 1.45 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipaf - شناسایی آسیب های مکانیکی پنهان در سیب 8 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:05
حجم فايل 1.27 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipku - تغذیه باغ های متراکم سیب 20 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:07
حجم فايل 2.4 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - آشنایی با روش ها و ماشین های سورتینگ سیب 9 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:21
حجم فايل 1.79 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اصول و روش های کاهش ضایعات پس از برداشت سیب 16 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:22
حجم فايل 730.93 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اقدامات مؤثر در نگهداری بلند مدت سیب 72 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:23
حجم فايل 4.93 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - اهمیت پایه های رویشی سیب در احداث باغات متراکم 12 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:24
حجم فايل 3.25 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - بروشور روش های کاربردی تربیت درختان سیب در سیستم متراکم 2 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:09
حجم فايل 244.5 KB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - دستورالعمل جایگزینی و اصلاح باغ های سیب 37 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:25
حجم فايل 1.72 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای فنی هرس درختان سیب 35 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:18
حجم فايل 12.91 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - راهنمای معرفی و روش تهیه کره سیب 6 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:26
حجم فايل 1.07 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipmk - کاربرد متیل سیکلو پروپن در افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب در سردخانه 40 صفحه
تاريخپنج شنبه, 15 آبان 1399 13:27
حجم فايل 2.06 MB
دانلود 0

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


آموزشهای کشاورزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories