• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو ⭐️ سال 1401

(1 vote, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو، با اطلاعات کاملا به روز برای سال 1401 با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا در صورت تمایل میتوانید طرح توجیهی آرشیوی و قدیمی تر تولید اجزای سیستم فرمان خودرو را با فرمت PDF ، صرفا جهت مطالعه ، از انتهای همین صفحه دانلود نمایید .

 

در این مقاله اطلاعات فنی و ارزشمندی را درباره  تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در اختیار شما کاربر گرامی وبسایت قرار می‌دهیم . پیشاپیش از بردباری شما در مطالعه این مقاله سپاسگزاریم  .

این اطلاعات شامل اطلاعات کامل راجع به اجزای سیستم فرمان خودرو، ماشین آلات خط تولید اجزای سیستم فرمان خودرو، مساحت زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو، مواد اولیه مورد نیاز ، آب و برق و سوخت مورد نیاز و همینطور فرآیند تولید اجزای سیستم فرمان خودرو می‌باشد.


اجزای سیستم فرمان خودرو به چه محصولاتی گفته می شود و چه کاربرد و انواعی دارد؟


جعبه فرمان

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعـات و اجـزاء فرمـان خـودرو مـی باشـد . فرمـان مجموعه ا ی از یک خودرو است که نقش تغییر جهت چرخ ها را بـر عهـده دارد کـه ایـن امـر خـود سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو دارا ی انـواع مختلـف مـی باشـند که ذیلا به آنها اشاره شده است

 • فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای
 • فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی
 • فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی
 • فرمان با جعبه فرمان انگشتی (بادامکی
 • فرمان با جعبه فرمان کشویی

فرمان از مجموعه قطعاتی تشکیل شده که بـه لحـاظ روش تولیـد ، ماهیـت فنی قطعـه ، تکنولـوژی سـاخت و غیره بـا همـدیگر متفـاوت اسـت بطوریکـه مـی تـوان دسـته بنـدی هـای متعـددی را بـرای آنهـا انجــام داد . در طـرح حاضـر قطعـات زیـر بـرای تولیـد در نظـر گرفته شده است . 

 • اهرم هزار خار
 • هزار خار فرمان
 • فلکه فرمان
 • تاج خروسی
 • میل فرمان
 • میل تعادل

مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان اجزاء سیستم فرمان محـسوب و بعنـوان محـصول همگـن  فرمان در طرح حاضر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

معرفی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف اجزای سیستم فرمان خودرو:

ماهیت طرح حاضر، قطعه ساز ی است و در صنعت قطعه سازی نیز تولید براسـاس مـستندات فنی، نقشه، روش تولیـد و دسـتورالعمل هـای آن صـورت مـی گیـرد و لـذا خـارج از فراینـد فـوق، نمی توان قطعه یا را تولید و عرضه کرد . از طرف دیگر هـر قطعـه در جایگـاه خـود دارا ی کـاربرد است. به طوری که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمی تـوان اسـتفاده کـرد .

از اینـرو در مجموع می توان گفت که برا ی محصولات تول یدی طرح، هیچگونه کالا ی جایگزین وجـود  نـدارد . البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدها ی صنعتی وجـود دارنـد کـه از آنها نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد و نه محصولات جایگزین.


کدهای آیسیک و تعرفه های گمرکی مرتبط با صنعت تولید اجزای سیستم فرمان خودرو


مطــابق طبقــه بنــدی وزارت صــنایع و معــادن، قطعــات و اجــزاء فرمــان ، دارای کد آیسیک  34301316  می باشند.

تعرفه های گمرکی مربوط به صنعت تولید اجزای سیستم فرمان خودرو به قرار زیر میباشند :

قطعـات منفـصله بـرای تولیـد خودروهـای اتوبـوس و مینی بوس :

 • با ساخت داخل کمتر از 14 درصد : 98870210
 • با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد  : 98870230
 • با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد  : 98870220

قطعات منفصله برای تولید سواری  :

 • تقسیم بندی این قطعات از 14 درصد ساخت داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی می باشد.
 • شــماره تعرفــه بــر حــسب درصـــد ســـاخت داخـــل از 98870311 تــــا 98870338 است.

مواد اولیه و نحوه تامین آن برای تولید 200 هزار اجزاء فرمان خودرو در سال


معرفی نوع ماده اولیه عمده : ماده اول یه مصرف ی طرح، انواع فولاد است که این مواد براسـاس آلیـاژ و آنـالیز شـیمیایی آنهـا درجه بندی می گردند. تعیین نوع آلیاژ این مواد با توجه بـر  مشخـصات فنـی قطعـه نهـایی صـورت می گیرد.   معرفی منابع تأمین مواد اولیه : فـولاد مـصرفی طـرح از بازارهـای داخـل کـشور قابـل تـأمین اسـت. برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه : میزان مصرف مواد اول یه طرح به طور کامل تابع میزان تولیـ د قطعـه مـی باشـد . از طـرف دیگـر بخشی از ماده اول یه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که لازم است این پرت به ظرفیـت تولیـد اضافه شده و حاصل جمع به عنوان میزان مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مواد اولیه مورد نیاز سالانه 1100 تن خواهد بود . علاوه بر مواد اولیه اصلی ، مایع خنک کاری نیز برای فرایند ماشین کاری مورد نیاز اسـت کـه مصرف آن به میزان یک درصد ظرفیت تولید خواهد بود .  


فرایند تولید اجزای سیستم فرمان خودرو


فرایند تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

فرایند تولید اجزای سیستم فرمان شامل فعالیت های زیر میباشد :

ماشینکاری  :

بخش عمده قطعات مورد مطالعه از طریق ماشینکاری تولیـد خواهـد شـد ولـی بایـد گفـت کـه ماشین های مورد استفاده در این فرایند ، از نوع ماشین آلات مخصوص می باشند . 

عملیات حرارتی  :

عملیات حرارتی در مورد قطعات فرمان از اهمیت بالائی برخوردار است چرا که سطح سـختی این قطعات لازم است از درجه بالائی برخوردار باشد . سخت کاری در کوره ها ی الکتریکی انجـام می گیرد . استفاده از فولادهـا ی مخـصوص ماننـد فـولاد سمانتـس یون سـبب اجـرا ی یـک فرا ینـدحرارتی قابل قبول می شود  .

عملیات تکمیلی ماشینکاری  :

انجام عملیات حرارتی روی فلز ، سبب کدر شدن سطح آن و خروج برخی انـدازه هـا از دقـت لازم می گردد . از اینرو با انجام عملیـات تکمیلـی قطعـه عـلاوه بـر برخـورداری از صـافی سـطح مناسب ، به دقت ابعادی مورد نظر رسانده می شود . 

رنگ و عملیات فینیشینگ   :

برخی از قطعات فرمان لازم است رنگ گردند . لذا این عملیات در انتهای کار انجام می گیرد.

فورج سرد  :

برخی از قطعات فرمان مانند میل فرمان از طریق فورج سرد تولیـد مـی شـود . در ایـن روش قطعه خام تحت ضربات پرس و بصورت خام به قطعه مورد نظر تغییر شکل داده می شود .

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول

 • یکسان بودن تکنولوژی مورد استفاده در ایران و دیگر کشورهای جهان
 • عدم نیاز تازه واردان به صنعت برای خرید دانش فنـی و تکنولوژی
 • قابلیت تولید قطعات برای شـاخه هـای مختلـف صـنعت خودرو و غیر خودرو

زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز جهت احداث کارخانه تولید 200 هزار قطعه در سال اجزاء فرمان خودرو


زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

 • زمین: 2300 متر مربع
 • فضای سبز : 185 متر مربع
 • خیابان کشی و پارکینگ : 275 متر مربع
 • دیوار کشی : 190 متر مربع

مساحت ساختمانهای مورد نیاز کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

 • سالن تولید : 500 متر مربع
 • انبارها : 100 متر مربع
 • ساختمان پشتیبانی تولید : 60 متر مربع
 • اداری – خدماتی : 60 متر مربع
 • سایر : 40 متر مربع

ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز جهت جهت احداث کارخانه تولید 200 هزار قطعه اجزاء فرمان خودرو در سال


کارخانه تولید 200 هزار قطعه اجزاء فرمان خودرو در سال

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز این کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

 • کوره الکتریکی برای نرمالایزینگ و تمپرینگ : 2 دستگاه
 • دستگاه اینداکشن برای سختکاری : 1 دستگاه
 • ماشین تراش : 2 دستگاه
 • ماشین فرز : 2 دستگاه
 • ماشین دریل : 2 دستگاه
 • دستگاه رولینگ برای رزوه کردن : 1 دستگاه
 • ماشین تراش مخصوص : 2 دستگاه
 • ابزار آلات عمومی کار : -

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز این کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

دستگاه سختی سنج ، دستگاه آزمایش کشش ، استحکام فلزات ، دستگاه ترك یاب .... 

تاسیسات مورد نیاز این کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

 • برق (300 کیلو وات ساعت)
 • اهو ی فشرده (7 بار فشار)
 • آب (1400 متر مکعب)
 • سوخت (شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز)
 • تلفن و ارتباطات
 • تأسیسات گرمایشی و سرمایشی
نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از کارخانه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو
 • مدیر عامل : 1 نفر
 • کارشناس فنی: 3 نفر
 • کارشناس اداری – مالی: 2 نفر 
 • کارشناس فروش : 1 نفر
 • تکنسین فنی: 4 نفر
 • کارگر فنی ماهر: 5 نفر
 • کارگر فنی نیمه ماهر : 4 نفر
 • کارمند اداری : 2 نفر
 • منشی – راننده - نگهبان : 4 نفر

جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ، با ما تماس بگیرید .


دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید .

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان 61 صفحه
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 22:03
حجم فايل 615.39 KB
دانلود 80

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج‌گیر و تعادلی و سگدست و سیبک فرمان ) 79 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخچهارشنبه, 17 آبان 1396 00:43
حجم فايل 681.51 KB
دانلود 164

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع خودرو

© 2022 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories