• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی خوراک دام ⭐️ سال 1401 | فرمولاسیون + خط تولید

(2 votes, average 3 out of 5)

طرح توجیهی خوراک دام

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید خوراک دام با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1401 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی تولید خوراک دام را که در سال 1401 , 1400 نگارش شده است را صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ چرا تولید خوراک دام (کنسانتره دامی) یک کسب و کار استراتژیک محسوب میشود !


پرورش انواع دام این روزها با توجه به افزایش جمعیت جهان و استفاده روز افرون آنها از فرآورده‌های گوشتی و دامی، می‌تواند یکی از سودآورترین کسب و کارها باشد.

تغذیه دام از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا اولاً حدود 60 تا 70 درصد هزینه تولید یک دامداری را هزینه غذای دام تشکیل می دهد و ثانیاً هنگامی می توان یک دام را سالم دانست که تولید آن ایده آل باشد. بنابراین تغذیه صحیح چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سلامتی نقش اساسی را در پرورش دام ایفا می کند.

به نقل از مهندس ایمان حبیبی مدیریت وبسایت گسترش کارآفرینی ایران، 30 درصد تلفات دامی و زیانی که دام پرورها متحمل می‌شوند، بدلیل استفاده از تغذیه نامناسب و آلوده و فاقد مواد مغذی کافی برای دام‌ها است.

پلت‌های خوراکی یا کنسانتره دامی ، استوانه‌های خوراکی هستند که شامل چند نوع علوفه و پودرهای ویتامینه مغذی به شکل فشرده شده و کنستانتره هستند.

کنسانتره های دامی علاوه براینکه وعده‌های غذایی سالمی برای انواع دام هستند، یک وعده غذایی هموژنیزه شده و کامل هستند که هیچگونه آلودگی و بیماری ندارند و باعث افزایش وزن طبیعی و رشد طبیعی دام می‌شوند.

تولید پلت‌های خوراک دام یکی از صنایعی است که نیاز به آن در ایران و جهان بسیار بسیار محسوس است.

ورود به صنعت تولید خوراک دام با میانگین سرمایه اولیه 7 تا 10 میلیارد تومان در سال 1401 در صورت مدیریت درست میتواند جزو سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و سودآور تولیدی ‌باشد. کارخانه تولیدی خوراک دام در شرایط استاندارد می‌تواند در کمتر از 1 سال شما را به میزان سود میانگین 45 درصد برساند!

راه اندازی کارخانه تولید خوراک دام نیز کار پیچیده‌ای نیست و با داشتن یک سوله صنعتی کوچک، تجهیزات تولیدی شامل نوار نقاله، آسیاب و...و نیروی انسانی مورد نیاز و همینطور دریافت مجوزات لازم از ارگان‌های مربوطه ، می‌توان تولید خوراک دام را شروع کرد.

در ادامه به صورت مفصل راجع به مسائل فنی تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی صحبت میکنیم . اما در ابتدا تعریف دقیقی از کنسانتره دامی و مزایای استفاده از آن در تغذیه دام ارائه میکنیم ، با ما همراه باشید.

✳️ خوراک دام یا کنسانتره دامی چیست و استفاده از آن در تغذیه دام ها چه مزایایی دارد !

خوراک دام یا کنسانتره دامی چیست

خوراک دام با کد آیسیک 15331130 بـه مـوادی گفتـه مـی شـود کـه پـس از خـورده شـدن ، قابـل هضـم و جـذب باشـد و مـورد اسـتفاده حیـوان قـرار گیـرد . از آنجا که یـک نـوع غـذا نمـی توانـد کلیـه احتیاجـات حیـوان را تـأمین کنـد، مجموعـه ای از غـذاهای مختلـف بـا هـم ترکیـب و بـه حیـوان داده مـی شـود. ایـن ترکیب را خوراک آماده دام نامند.

امـروزه بـا صـنعتی شـدن پـرورش انـواع دام و انجـام مطالعـات گسـترده بر روی نحوه پرورش و مـدیریت آنها ، بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه خـوراک دام مناسـب عـلاوه بر افزایش بهره وری از حیوانـات، سـبب کـاهش هزینـه هـای جـاری یـک واحـد از قبیـل مصـرف انرژی جهت گرم کردن جایگاه و مبـارزه بـا انـواع بیمـاری هـای داخلـی و خـارجی نیز مـی شـود .

بـه عبـارتی دیگـر اگـر دام ، غـذای مناسـب بـا نیـاز خـود از لحـاظ انـرژی، پـروتئین، مـواد معـدنی و ویتـامینی دریافـت کنـد نسـبت بـه تعـداد زیـادی از بیمـاری هـا و شـرایط سـخت محیطـی مـی تواند مقاومت کند و تولید مطلوبی داشته باشد.

✳️ به طور استاندارد ، سرانه ی نیاز دام ها به خوراک دام چقدر میباشد !

مصـرف سـرانه روزانـه هـر دام بـر اسـاس اسـتاندارد NRC بـین 3 تـا 5 درصـد وزن دام بسـته بـه مقـدار علوفـه و ترکیـب غـذایی کنسـتانتره  مـی باشـد. میـانگین وزن دام هـای ((بـز و بزغالــه)) ، ((گوســفند و بــره)) ، و ((گــاو و گوســاله)) ، بــه ترتیــب 28، 38 و 300 کیلــوگرم بــرآورد مــی شــود.

بــا فــرض اینکــه مصــرف روزانــه هــر دام 5% وزن دام باشــد ، میــانگین مصــرف روزانــه ازخــوراک دام بــرای ((بـز و بزغالــه)) ، ((گوســفند و بــره)) ، و ((گــاو و گوســاله)) بــه ترتیــب 1.5 ، 2 و 15 کیلـوگرم مـی باشـد. در سایت جهـاد کشـاورزی اسـتان اصـفهان مصـرف سـرانه روزانـه گاو، گوساله و شتر 18 کیلو و بـرای بـره و بزغالـه نیـز مقـدار 5 و 3 کیلـو آمـده اسـت . قابـل ذکـر اسـت هرچـه ارزش غـذایی خـوراک فقیرتـر باشـد مصـرف آن بیشـتر مـی شـود.


✔️ پوست سبز پسته و سایر ضایعات کشاورزی میتواند ماده اولیه مناسبی برای تولید خوراک دام باشد !


خوراک دام از ضایعات کشاورزی

وسـعت باغـات پسـته در ایـران 430 هـزار هکتـار بـوده کـه بـیش از 330 هـزار هکتـار آن (78 درصـد ) در اسـتان کرمـان وجـود دارد . 46/79 درصـد از ایـن باغـات محصـول تولیـد مـی نماینـد و 54/20 درصـد بصـورت نهـال و غیـر مثمـر مـی باشـند.

بـه ازاء هـر 5/2 کیلـو دانـه تـر ، یـک کیلو دانـه خشـک پسته و تقریبـاً 320-311 گرم بقایای خشـک ، معـادل تقریبـا یـک کیلوگرم محصول تـر استحصـال مـی گـردد .

بقایـای پسـته مجموعـه مـوادی اسـت کـه در هنگـام فرایند پوست گیـری از پسـته تـازه ، پشـت دسـتگاه مخصـوص پوسـت گیـری بـه عنـوان ضـایعات انباشــته مــی شــود و شــامل پوســته نــرم خــارجی (83%)، بــرگ (7/3%)، خوشــه (13%)، مغــز و پوسـته اسـتخوانی(3/0%) مـی باشـد.

پوسـت سـبز پسـته بـه دلیـل دارا بـودن 11% پـروتئین و 55% قنـدهای احیـا و انـرژی 4425 کـالری در گـرم مـی توانـد بـه  عنـوان خـوراکی مناسـب و ارزان بـرای دام مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد البته تـانن موجـود در پوست سبز پسته در صـورتیکه بـه میزان زیاد مصرف شوند باعث کاهش میزان پذیرش و قابلیت هضم می شود.

مزایای استفاده از ضایعات کشاورزی (پوست سبز پسته) به عنوان خوراک دام !

پوست سبز پسته بهتـرین گزینـه بـرای تولید خوراک دام مـی باشـد . محصـولات زیـادی ممکـن اسـت بـه عنـوان خـوراک دام مـورد استفاده قـرار گیرنـد ولـی تعـدادی از آنهـا بـه علـت گـران بـودن و تعـدادی نیـز بـه علـت فقیـر بـودن از لحـاظ ارزش غـذایی مناسـب نیسـتند .

از طـرف دیگـر خـوراک آمـاده دام بـر اسـاس فرمولاسـیون مناسـب از تعـداد زیـادی محصـول تشـکیل یافتـه اسـت کـه ضـمن تـامین نیازهـای غـذایی دام مزایـای دیگـری از قبیـل نگهـداری مناسـب تر، حمل و نقل راحت تر، خوش خوراک تر بودن و ...را دارا می باشد.

بـه عنـوان مثـال سـاقه خشـک شـده گیاهـان تیـره غـلات و حبوبـات (کـاه) کـه پـس از برداشــت بــا ماشــین آلات کشــاورزی از دانــه جــدا مــی شــود ارزش غــذایی نــاچیزی دارد  و خیلی مناسب تهیه خوراک دام نیست.

محصولات جانشـین دیگـر شـامل یونجـه، گیاهـان علفـی، شـبدر، علوفـه گـاو و گوسـفند نیـز بـه علت گـران بـودن نسـبت بـه خـوراک دام ، دارای صـرفه اقتصـادی نیسـت همچنـین ممکـن اسـت با مصرف آنها تمام نیازهای دام تامین نشود.

مضاف بر همه اینها پوست سبز پسته سرشار از تانن میباشد که در میتواند فاکتور مثبتی در خوراک دام تولیدی باشد البته تـاثیر مفیـد تـانن هـا درنشخوارکنندگان مانند گـاو، گوسـفند و بـز بـه غلظـت آن در علوفـه بسـتگی دارد .

اعتقـاد بـر ایـناست که غلظت بیش از 5 درصـد تـانن هـا در جیـره غـذایی  مـی توانـد خطـرات جـدی بـرای دام داشته باشد اما تـانن هـا در مقـادیر کـم تـا متوسـط از نفـخ در شـکمبه جلـوگیری نمـوده و جریـان ازت غیرآمونیــاکی و نیــز  اســیدهای آمینــه ضــروری از شــکمبه  بــه ســمت روده کوچــک را افزایش می دهد .

بـا توجـه بـه میـزان تـانن موجـود در بقایـای پسـته ، اسـتفاده از سـطوح مناسـب آن در جیره غـذایی دام هـا مـی توانـد موجـب افـزایش تولیـد شـیر، پشـم و کـرک گـردد .

مواد مغذی موجود در پوست سبز پسته در ادامه آورده شده است :

 • پروتئین خام : 11.2%
 • فیبر خام : 15.28%
 • چربی خام : 5.29%
 • خاکستر خام : 10.13%
 • عصاره عاری از ازت : 52.16%
 • کلسیم : 1.08%
 • فسفر : 0.11%
 • منیزیم : 0.31%
 • پتاسیم : 4.44%

✔️ مشخصات فنی خوراک دام یا کنسانتره دامی تولید شده از ضایعات کشاورزی


مشخصات فنی خوراک دام یا کنسانتره دامی

خـوراک دام تولیدی از ضـایعات کشـاورزی از تعـدادی مـواد غـذایی غیـر همگـن تشـکیل شـده است لذا از نظر شـکل ظـاهری مـی توانـد بـه صـورت پـودری و یـا بـه صـورت پلـت شـده باشـد .

خوراک دام تولید شده از ضایعات کشاورزی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:

 • خوراک دام در صورت پودری بودن باید کاملا همگن باشد به طوری که 70 درصد آن از الک های اتوماتیک یا دستی با چشمه های 212 میکرون پس از 5 دقیقه تکان دادن بگذرد.
 • مواد متشکله خوراک دام باید طوری مخلوط باشد که نسبت ترکیب مواد غذایی در یک نمونه 100 گرمی با فرمولاسیون مربوطه مطابقت داشته باشد.
 • رنگ و بوی خوراک دام بستگی کامل به نوع مواد متشکله دارد ولی به طور کلی باید دارای رنگ و بوی طبیعی و مناسب خود باشد.
 • وجود میکرواورگانیسم ها اعم از باکتری ها و قارچ ها و سموم ناشی از آنها بیش از حد مجاز نباشد.
 • افزودن هرگونه مواد خارج از آنچه که در فرمولاسیون خوراک دام باشد ممنوع است.
 • وجود آفات انباری و فضولات آنها در خوراک دام ممنوع است.

مواد اولیه و فرمولاسیون تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی با ظرفیت اسمی 20000 تن در سال (عملی : 15000 تن)


✳️ منظور از فرمولاسیون خوراک دام (کنسانتره دامی) چیست !

مواد اولیه مورد استفاده برای تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی و دامی کاملا شناخته شده است. تعیین ترکیبات و درصد مواد اولیه مصرفی در خوراک تولیدی را فرمولاسیون نامند که بنا به سلیقه تولید کننده، سفارش مصرف کننده، محصولات موجود در بازار، قیمت محصولات اولیه و فروش محصولات تولیدی متفاوت می باشد.

به طور کلی عوامل زیر در تعیین فرمولاسیون خوراک دام در نظر گرفته می شوند:

 • احتیاجات دام
 • ترکیب غذاهای مختلف و اثر آن در سلامتی و بیماری دام
 • جنبه اقتصادی

اشـکال در فرمولاسـیون خوراک دام باعـث مـی شـود کـه مـواد مغـذی بـه بـدن دام نرسـد و لاغـر شـدن دام یـا ایجـاد بیمـاری در دام را در پـی داشـته باشـد همچنین میـزان شـیر دام های شیرده بـه تغذیـه حسـاس اسـت و فرمولاسـیون ضـعیف میـزان شـیر دام را کـاهش مـی دهد.

در ادامه فرمولاســیون تهیــه خــوراک دام بــرای یــک گــاو بــه وزن 612 کیلـوگرم کـه چهـار مـاه از زایـش آن گذشـته بـا 22 لیتـر شـیر 5,3 درصـد چربـی آورده شـده است.

فرمولاسیون خوراک برای هر نوع دام دیگر یـا هـر  نـوع گـاو بـا شـرایط غیـر از فـوق متفـاوت اسـت ولی قیمت هـر کیلـوگرم خـوراک بـا ایـن فرمولاسـیون گـران تـرین اسـت بنـابراین آن را مبنـای محاسـبات اقتصـادی قـرار مـی دهـیم .

همچنــین میــزان مــواد اولیــه مــورد نیــاز  بــرای ظرفیــت عملی 15000 تــن ســالیانه (یــک شیفت با 300 روز کاری ) محاسبه شـده اسـت . قابـل ذکـر اسـت تمـام مـواد اولیـه قابـل تـامین از داخل کشور می باشند.

✳️ فرمولاسیون و مــواد اولیــه مــورد نیــاز سالانه بــا توجــه بــه فرمولاسیون و با احتساب 2 درصد ضایعات به قرار زیر میباشند :

 • سبوس گندم ( 4% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 612 تن )
 • تفاله چغندر ( 4% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 612 تن )
 • ضایعات پسته ( 6% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 918 تن )
 • دانه جو ( 16% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 2448 تن )
 • دانه ذرت ( 6% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 918 تن )
 • کنجاله تخم پنبه ( 8% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 1224 تن )
 • کنجاله کلزا ( 4% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 612 تن )
 • کنجاله سویا ( 4% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 612 تن )
 • پودر آهک ( 0.8% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 122.4 تن )
 • نمک ( 2% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 306 تن )
 • دی کلسیم فسفات ( 0.8% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 122.4 تن )
 • جوش شیرین ( 2% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 306 تن )
 • پودر چربی ( 1.6% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 244.8 تن )
 • آنزیمیت ( 4% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 612 تن )
 • مکمل ویتامین ( 2% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 306 تن )
 • پودر ماهی ( 2% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 306 تن )
 • کاه گندم ( 4.8% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 734.4 تن )
 • یونجه ( 20% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 3060 تن )
 • سیلوی ذرت ( 8% از کل خوراک دام ) ( نیاز سالانه : 1224 تن )

✔️ فرایند تولید خوراک دام ( کنسانتره دامی ) از ضایعات کشاورزی


فرایند تولید خوراک دام (کنسانتره دامی) از ضایعات کشاورزی

قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که تهیـه خـوراک دام از ضـایعات کشـاورزی بـه دو صـورت پیوسـته و ناپیوسـته انجـام مـی شود. در روش پیوسـته تمـام مراحـل از شـروع تـا بسـته بنـدی بـه صـورت اتوماتیـک انجـام مـی شـود بنـابراین در مقایسـه بـا روش ناپیوسـته هزینـه ماشـین آلات بیشـتر، تعـداد نیـروی انسـانی مورد نیاز کمتر و کیفیت محصول تولیدی بهتر است. 

در روش ناپیوســته حمــل و نقــل محصــول بــین ماشــین آلات تولیــدی توســط دســت انجام می شود. بنابراین نرخ تولید کمتر از روش پیوسته است.

در هـر دو روش پیوسـته یـا ناپیوسـته مـی تـوان خوراک دام را بـه صـورت پـودر یـا پلت تولید نمود . با توجه بـه اینکـه قابلیـت جـذب خـوراک دام کـه بـه صـورت پلـت درآمـده ، بـیش از خـوراک دام پـودری اسـت، همچنین توزیـع خـوراک دام پلـت شـده راحتتـر اسـت و دورریـز کمتری دارد تولید خوراک  دام به صورت پلت نسبت به خوراک پودری مزیت بیشتری دارد.

همچنین در این طرح از روش پیوسته برای تولید خوراک پلت شده استفاده می شود.

✳️ مراحل تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی به شرح زیر میباشد :

مراحل تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزیمراحل تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی

1 - بوجاری کردن:

قبــل از وارد شــدن مــواد اولیــه از قبیــل ضــایعات پســته، ضــایعات کارخانجــات آرد، گندم، جـو و ... بـه فرآ ینـد تولیـد بایـد گـرد و خـاک و شـن و سـنگ ریـزه آنهـا توسـط دسـتگاه بوجاری گرفته شود.

2 - آسیاب کردن:

تمـام مـواد اولیـه ذکـر شـده در مرحلـه اول نیـز بعـد از بوجـاری شـدن توسـط آسـیاب خرد می شوند. مواد پس از آسیاب شدن در فرمولاسیون خوراک دام استفاده می گردد.

3 - میکس (مخلوط کردن) :

در ایـن مرحلـه مـواد اولیـه طبـق فرمولاسـیون مربوطـه در دسـتگاه میکسـر یـا مخلـوط کن کاملا مخلوط می گردد.

4 - پلت کردن :

برای حمـل و نقـل راحـت تـر و بـرای نگهـداری مـدت زمـان بیشـتر ، خـوراک تولید شـده به صورت پلت درآورده می شود. پلت به معنای حبه، گلوله یا قرص می باشد.

5 - کیسه کردن :

خوراک پلت شده در کیسه بسته بندی می شود.


✔️ زمین و محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه خوراک دام از ضایعات کشاورزی با ظرفیت اسمی 20000 تن در سال ( عملی : 15000 تن )


زمین و محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز به قرار زیر میباشد :

 • زمین : 4700 متر مربع
 • تسطیح و خاکبرداری : 4700 متر مربع
 • سالن تولید : 600 متر مربع
 • انبار مواد اولیه و محصول : 1400 متر مربع
 • اداری و خدماتی : 250 متر مربع
 • محوطه (فضای سبز، طرح توسعه، پارکینگ) : 2450 متر مربع

ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه خوراک دام از ضایعات کشاورزی با ظرفیت اسمی 20000 تن در سال (عملی : 15000 تن)


ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز کارخانه خوراک دام از ضایعات کشاورزی

✳️ ماشین آلات این کارخانه خوراک دام به قرار زیر میباشند :

1 - سیستم دریافت مواد اولیه (توان برق مصرفی : 6 کیلووات بر ساعت) :

 • غربال صفحه ای : 2 دستگاه
 • فن : 2 دستگاه
 • کالکتور گرد و خاک : 1 دستگاه
 • بالابر : 1 دستگاه

2 – سیستم خرد کن (توان برق مصرفی : 40 کیلووات بر ساعت) :

 • انبار مواد اولیه (1 متر مکعب) : 1 دستگاه
 • فن : 1 دستگاه
 • کالکتور گرد و خاک : 1 دستگاه
 • (Settling Vessel) ظرف مواد اولیه: 1 دستگاه
 • نوار نقاله : 1 دستگاه
 • فیدر : 1 دستگاه
 • خرد کن : 1 دستگاه
 • بالابر: 1 دستگاه

3 – سیستم میکس (توان برق مصرفی : 15 کیلووات بر ساعت) :

 • انبار مواد اولیه (1 متر مکعب) : 1 دستگاه
 • شیر پنوماتیک : 1 دستگاه
 • میکسر افقی : 1 دستگاه
 • هاپر : 1 دستگاه
 • نوار نقاله : 1 دستگاه
 • بالابر : 1 دستگاه

4 – سیستم پلت ساز (توان برق مصرفی : 70 کیلووات بر ساعت) :

 • انبار مواد اولیه (1 متر مکعب) : 1 دستگاه
 • پلت ساز : 2 دستگاه
 • فن : 3 دستگاه
 • خنک کننده : 1 دستگاه
 • کالکتور گرد و خاک : 1 دستگاه
 • بالابر : 1 دستگاه
 • غربال : 1 دستگاه

5 – سیستم بسته بندی پلت :

 • انبار پلت نهایی : 1 دستگاه

6 – سیستم های جانبی (توان برق مصرفی : 10 کیلووات بر ساعت) :

 • سیستم گریس کاری و روغن کاری : 1 دستگاه
 • سیستم هوای فشرده : 1 دستگاه
 • سیستم تامین بخار : 1 دستگاه
 • تاسیسات برقی

7 – تجهیزات آزمایشگاه : یک سری (توان برق مصرفی : 4 کیلووات بر ساعت)

✳️ تاسیسات مورد نیاز این کارخانه خوراک دام (کنسانتره دامی) به قرار زیر میباشند :

 • انشعاب برق و تاسیسات برق رسانی
 • انشعاب گاز و تاسیسات گازرسانی
 • انشعاب آب و تاسیسات آبرسانی
 • سیستم ایمنی (کپسول آتش نشانی)
 • سیستم سرمایشی و گرمایشی مرکزی

✔️ پرسنل و انرژی مورد نیاز کارخانه خوراک دام از ضایعات کشاورزی با ظرفیت اسمی 20000 تن در سال (عملی : 15000 تن)


کارخانه خوراک دام از ضایعات کشاورزی

پرسنل تولیدی این کارخانه کنسانتره دام به قرار زیر میباشند :

 • مهندس تولید : 1 نفر
 • کارگر ماهر : 3 نفر
 • کارگر ساده : 4 نفر

پرسنل کمک تولیدی این کارخانه کنسانتره دام به قرار زیر میباشند :

 • انباردار مواد اولیه : 1 نفر
 • انباردار محصول : 1 نفر
 • بازرس کنترل کیفیت : 1 نفر
 • تکنسین نگهداری و تعمیرات : 1 نفر

پرسنل اداری این کارخانه کنسانتره دام به قرار زیر میباشند :

 • مدیر : 1 نفر
 • کارشناس : 1 نفر
 • کارمند اداری مالی : 2 نفر
 • سرایدار : 1 نفر
 • نگهبان : 1 نفر
 • راننده : 1 نفر
آب و انرژی روزانه مورد نیاز این کارخانه کنسانتره دام به قرار زیر میباشند :
 • برق تولیدی : 1160 کیلووات
 • برق غیرتولیدی : 200 کیلووات
 • آب : 12 مترمکعب

✳️ در صورتی که در زمینه خوراک دامپروری ها فعالید یا قصد سرمایه گذاری در این شاخه را دارید ، مطالب زیر نیز میتواند برای شما جذاب باشد :

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید خوراک دام ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید خوراک دام

👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
rarطرح توجیهی تولید 10000 تن کود مرغی + 5000 تن خوراک دام + 5000 تن خوراک آبزیان از کود مرغی سال + کامفار مجموعا 123 صفحه سال 1401 ( Word + Pdf ) ( اختصاصی - برای اشتراک سه ماهه و بالاتر )
تاريخپنج شنبه, 17 شهریور 1401 22:26
حجم فايل 2.62 MB
دانلود 33

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

rarطرح توجیهی تولید خوراک آماده دام در زمینی به مساحت 50,000 متر مربع با ظرفیت سالانه 40000 تن ، 47 صفحه - آپدیت سال 1400 (pdf+word)( اختصاصی - برای اشتراک شش ماه و یکساله )
تاريخدوشنبه, 27 تیر 1401 20:38
حجم فايل 7.03 MB
دانلود 17

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

rarطرح توجیهی تولید مواد معدنی خوراک دام شامل سالانه 40000 تن بنتونیت ، 60000 تن زئولیت ، 50000 تن کربنات کلسیم و 30000 تن دولومیت ، سال 1400 + کامفار ( 111 صفحه ) ( فرمت Doc و pdf ) ( اختصاصی - برای اشتراک شش ماه و یکساله )
تاريخشنبه, 13 فروردين 1401 17:26
حجم فايل 1.59 MB
دانلود 1

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

rarطرح توجیهی تولید 20000 تن خوراک آبزیان اکسترود شده ، سال 1400 + کامفار ( 111 صفحه ) ( فرمت Doc و pdf ) ( اختصاصی - برای اشتراک شش ماه و یکساله )
تاريخپنج شنبه, 04 فروردين 1401 20:32
حجم فايل 1.6 MB
دانلود 15

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک آماده براي تغذيه دام 52 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:29
حجم فايل 134.86 KB
دانلود 280

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک دام از باگاس 72 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:31
حجم فايل 2.17 MB
دانلود 250

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده 38 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:32
حجم فايل 268.64 KB
دانلود 135

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور 57 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:34
حجم فايل 705.54 KB
دانلود 239

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید غذای آبزیان 38 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 17:47
حجم فايل 585.21 KB
دانلود 191

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید غذای میگو 68 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 17:50
حجم فايل 859.97 KB
دانلود 190

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور 45 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 18:47
حجم فايل 490.76 KB
دانلود 169

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید کنجاله سویا 41 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 18:24
حجم فايل 852.95 KB
دانلود 353

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر 65 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:25
حجم فايل 691.63 KB
دانلود 172

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید ﺧﻮراك دام از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﻟﻜﻞ ﺳﺎزي 119 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:26
حجم فايل 1.03 MB
دانلود 203

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید ﺧﻮراك دام از ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎزه ﭘﺴﺘﻪ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي 49 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخسه شنبه, 16 آبان 1396 15:28
حجم فايل 322.77 KB
دانلود 137

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی احداث واحد تولید غذای آبزیان سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:43
حجم فايل 953.03 KB
دانلود 153

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک دام از باگاس یا تفاله نیشکر سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:45
حجم فايل 958.57 KB
دانلود 149

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی کارخانه تولید خوراک دام سال 97 داغ
تاريخدوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 21:47
حجم فايل 1.01 MB
دانلود 174

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی 22 صفحه سال 93 داغ
تاريخدوشنبه, 23 دی 1398 13:43
حجم فايل 3.06 MB
دانلود 241

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید خوراک آبزیان 23 صفحه سال 93 داغ
تاريخدوشنبه, 23 دی 1398 13:46
حجم فايل 2.89 MB
دانلود 208

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

 


مکانیزاسیون کشاورزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories