• 021-77869979
 • سفارش طرح توجیهی : 09120085240
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 24/7

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو ⭐️ مشاوره مجوز و وام

(1 vote, average 5 out of 5)

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

جهت نگارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو با اطلاعات کاملاً به روز برای سال 1402 ، با فرمت DOC و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، این صفحه را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید . ضمنا میتوانید فایل pdf طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو را که در سال های قبل نگارش شده است را صرفا جهت مطالعه از انتهای صفحه دانلود نمایید.


✔️ کاغذ تیشو چیست و چه موارد مصرف و کاربردی دارد !


کاغذ تیشو به کاغذی گفته میشود که از خمیر الیاف سلولزی به رنگ سفید یا رنگ های دیگر ساخته شده باشد و جهت تولید دستمال کاغذی ، دستمال توالت و ... به کار میرود.

با توجه به کاربرد کاغذ تیشو در مصارف بهداشتی، این محصول استفاده عام دارد و نمیتوان کالای جایگزینی برای آن متصور شد.

✳️ کاغذ تیشوی مرغوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

 • کاغذ تیشو باید فاقد پـرز (الیـاف خـرد شـده )، الیاف کلوخه شده، سوراخ، لکه و سایر اجسام خارجی باشد.
 • زمانی که کاغذ تیشو در مقابل نور قرار می گیـرد، پراکنـدگی الیـاف باید بـه طـور یکنواخت دیده شود.
 • رنگ به کار رفته در ساخت کاغذهای تیشو بایـد از رنـگ های مجاز و ثابت باشد و با رنگ بسته محتوی دسـتمال کاغـذی تولیدی متناسـب باشد.
 • کاغذ تیشو باید فاقد لکه و بوی نامطبوع باشد.
 • کاغذ تیشو باید کرپ شده باشد. در ادامه مفهوم کرپ را توضیح میدهیم.

منظور از کرپ، چین خوردگی های سطح کاغذ تیشو است که هنگام تولید آن به منظور افزایش سطح تماس و در نتیجه بالا بردن میزان سرعت جـذب آب ایجـاد مـی شود، به طوری که هنگام پاک کردن دست خیس ، بعد از نیم ساعت حالت اولیـه خـود را به دست آورد.

لازم به ذکر است که اگر کاغذ تیشو بلافاصله در تمـاس بـا آب خـیس پـودر شـود، حتمـاً مـواد شیمیایی زیادی در آن به  کار برده شده است.


✔️ آشنایی با فرایندهای تکمیلی تولید کاغذ تیشو و نقش آن در کیفیت کاغذ تیشو !


فرایند تولید کاغذ تیشو

منظور از فرایند تکمیل فرایندی است که ویژگی هـای کاغذ تیشو را پـس ازخـروج ازماشـین تولید کاغذ بهبود می دهد.

درماشین کاغذ این عملیات در حد فاصل بـین تیغـه کـرپ  (ereping doctor)و قرقـره کاغذ (reel) انجام می شود ولی اهم این فرایندها موجب کاهش کارایی ماشین کاغذ مـی گــردد.

در برخــی مــوارد نیــز فراینــدهای تکمیلــی ممکــن اســت در مرحلــه بــاز پیچیدگی (rewinder) انجام شوند اما بیشتر این فرایندها در خط بسته بندی بعد از بـاز شدن رول  و قبل از پیچیدن و یا تا خوردن انجام میشود.

به دلیل کوچک تـر بـودن و سرعت کمتر خطـوط بـسته بنـدی نـسبت بـه ماشـین هـای کاغـذ ، فراینـدهای موجـود درخطوط بسته بندی با صرف هزینه خیلی کم ، ارزش افزوده زیادی خواهند داشـت. غالبـاُ به راحتی با نصب یک ایستگاه عملیاتی دیگر در ماشین بسته بندی می توان یـک فراینـد جدید را به خط بسته بندی اضافه کرد.

فرایندهای تکمیلی نزدیک ترین فرایندها به مصرف کننده نهایی بوده وآخرین مراحـل از یک سری فرایندهای متوالی هستند که ویژگی های محصول را پدید می آورنـد بنـابراین تمرکز بیشتر دراین مرحله بر روی ویژگیهای مورد نظرمشتری می باشد.

✳️ برخی از فرایندهای تکمیلی متداول که روی کاغذ تیشو انجام میشود عبارتند از :

1 - فرایند اتوزنی  (calendaring):

در فرایند اتوزنی به وسیله پرس کردن کاغذ تیشو بین دو غلتک صیقلی ، نرمـی کاغـذ را بهبـود می بخشند. اتوزنی یکی از ساده ترین عملیـات تکمیلـی اسـت و تنهـا فراینـدی اسـت کـه در ماشین کاغذ نیز می تواند صورت پذیرد بدون اینکه بـر بـازده ماشـین تـاثیری داشـته باشد ولی عمدتاُ جزو عملیات باز پیچش وخطوط تبدیل وبسته بندی است.

2 - فرایند آج زنی  (embossing):

در فرایند آج زنی به وسیله عبور کاغذ تیشو از بین دوغلتـک کـه یکـی یا هردوی آنهـا دارای طرح برجسته هستندِ ، بالک و جذب آن افزایش می یابند.

3 - فراینـد لامینـت سـازی وچـسباندن لایـه هـا (laminating&bonding ply) :

فرایند لامینت سازی و چسباندن لایه ها ، در واقع ترکیـب کردن دو یا چند لایه از کاغـذ تیشو بـه یـک ورق منفـرد بـه طریقـه مکـانیکی یا بـا اسـتفاده از چـسب است. چسباندن لایه های تیشو دربرخی از موارد در مرحله باز پیچیدن انجام می شـود ولی دراکثـر مواقع در مرحله بسته بندی صورت می گیرد.

4 - فرایند لوسیون زنی  (lotionizing):

در فرایند لوسیون زنی به وسیله افزودن مواد نرم کننده به سطح کاغذ نرمی بهبـود می یابد .مواد معمول روغن ها واکس ها و سیلیکون ها هستند که با روش های مختلفی بـه کار می روند.

این روش ها ممکن است روش های تماسـی ماننـد چـاپ واندودسـازی و یـا روش های اسپری نظیر هیدرولیک ِ آئروسل ِ مکـانیکی یا الکترواسـتاتیک باشـند.

بـه دلیـل خطرآلــودگی پایانــه تر بــا ایــن مــواد بــه نــدرت ازلوســیون درماشــین کاغذ اســتفاده می شود و اغلب دربخش باز پیچیدن یاخطوط تبدیل وبسته بندی افزودن لوسـیون انجـام می گیرد.

5 - فراینــد چاپ printing :

در فرایند چاپ به وسیله افــزودن رنــگ و طــرح هــای تزئینــی ظاهرکاغــذ را بهبود مــی دهــند. متــداولترین روشــهای چــاپ محــصولات کاغــذی بهداشــتی ، فلکــسوگرافی وگراورهــستند.

چاپگرهــای گراور در عملیــات بــازپیچی بــه کــار مــیرونــد و چاپگرهای فلکسوگرافی جزو خطوط تبـدیل و بـسته بنـدی بـرای تولیـد محـصولات باکیفیـت بـالا و طرحهای چندرنگ به خصوص حوله کاغذی به کارمی روند.

✳️ کدام ویژگی های کاغذ تیشو تحت تاثیر فرایندهای تکمیلی قرار میگیرد !

ویژگی هایی از کاغذ تیشو که نسبت به ویژگی های دیگر بیشتر تحت تاُثیر فرایندهای تکمیلی قرار می گیرند عبارتند از :

 • جذب آب
 • بالک (حجیم بودن)
 • مقاومت
 • نرمی
 • تعداد لایه و ظاهر مطلوب

جذب آب (absorbency) ، در واقع توانایی دریافت ونگهداری حجمـی از مـایع است. کاغذ تیشو باید قادر به دریافت مایع ازسـطح دیگرباشـد وسـپس قادر بـه نگهـداری آن در برابر نیروهای دیگر مانند نیروی گرانش باشد. بخش عمده مایع درفضای خالی بین الیـاف ومقـدارجزئی ازآن درون الیـاف نگـه داشـته می شود .

الیاف کاغذ تیشو سطحی را فراهم می کنند که مایعـات بـه خـصوص آب راجـذب مـی کنــد، این الیاف همچنین ســاختمان محکمــی را فــراهم مــی ســازد که قادراســت ایــن فضاها را در برابر نیروهای موئینگی بازنگه دارد.

به دلیـل ماهیـت ایـن نیروهـا مقـادرکم آب درفضاهای کوچک حبس می شوند و فـضاهای بـزرگ مقادیر زیـاد آب را بـه سـستی نگـه می دارند. اگرطراحی توزیع این فضاهای بازمناسب باشد ، کارایی محصول بیشترخواهد بود . منافذ ریز بـه سـرعت جـذب وخـشک کـردن کمـک مـی کننـد درحالی کـه منافـذ بزرگ ترظرفیت کل راتامُین می کنند .

حجم مایعی که کاغذ تیشو قادر به نگهداری آن است به شدت نیروهایی که موجب دریافـت مایع می شوند ، بستگی دارد. معمولاُ این نیروها مربوط به شتاب وگرانش می باشند. اگریـک ورق حوله کاغذی به آرامی وبه شکل افقی قرارگیرد ِ نسبت به ورق حوله کاغـذی کـه بـه شدت تکان داده می شود و در حالت ایستاده می باشد آب بیشتری را درخود نگه مـی دارد. روشهای آزمون به خصوص درمورد چگونگی استخراج آب بسیارمتفاوت هستند.

حجیم بودن یا بالک (bulk) در واقع توانایی اشغال فضا دربرابر مقدارجزئی فشاراست. بالک ایـن امکـان رافراهم می سازد که بسته یا جعبه بزرگ تری برای دستمال کاغذی طراحی شود که ارزش کالا را برای مشتری (فقط مصرف کننده خانگی و نه مصرف کننده غیرخانگی) بالامی برد.

بالک تقریباُ با ضخامت معادل است ومعمولاُ با اندازه گیری ضخامت یک دسته ورق تحـت باراستاندارد تعیین می شود . ازآنجا که بالک ، به شدت بـه فـشار اعمال شـده حـساس اسـت ، توانایی مقاومت در برابراین فشار نکته کلیدی می باشد.

انتخاب فشار برای اندازه گیری بالک بسیارمشکل است چرا که دستمال کاغذی در معـرض شـرایط مختلفی قرار می گیرد. اگراین فشار با فـشار درونی رول کاغذ تیشوی پیچیـده شـده برابر باشـد ، بالک می تواند قطر رول را پیش بینی نماید.

بهترین همبستگی بین بالک و جذب آب زمـانی فراهم می شود که فشار در آزمون بالک مـشابه با میـانگین فـشارحاصل ازنیروهـای موئینـه باشد.


✔️ مواد اولیه و فرایند تولید انواع کاغذ تیشو 


فرایند تولید انواع کاغذ تیشو

✳️ مواد اولیه مصرفی در تولید انواع کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد :

 • کاغذ TISSUE : 3000 تن
 • جعبه : 23571420 عدد
 • نایلون مادر : 50 تن

✳️ فرایند تولید انواع کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد :

مواد اولیه مورد استفاده جهت ساخت خمیر کاغذ تیشو عبارتند از: 

خمیر الیاف کوتاه (هاردوود)،خمیر الیاف بلند (سولفیت و سولفات ) ، مواد افزودنـی نظیـر مـواد ضـد عفونی کننده ، مواد پر کننده و مواد مربوط به افزایش دهنده مقاومت تر و خشک کاغذ. 

مواد ذکر شده با درصد های مشخص در مخزنی بنام پالپر با هم مخلوط شده و در چست های موجود ذخیره می گردد . قبل از رسیدن خمیر به ماشین کاغذ، خمیر از پالایشگرهای مختلفی جهـت تمیـز شدن و همچنین از دستگاه ی بنام ریفاینر جهت رشـته رشـته شـدن عبـور کـرده و پـس از آن بـه ماشین کاغذ تغذیه می گردد. 

آشنایی با ماشین کاغذ :  

خمیر آماده شده ازطریق فن پمپ ها به قسمت هـد بـاکس و از آنجـا بـه میـان دو وایـر (بـالایی و پایینی) فرستاده شده و از طریق وایر پایینی به فلت انتقال می یابد، سپس بوسیله دو پرس به سطح سیلندر چسبانده میشود .

با فشار بخار موجود در سیلندر و توسط دو هـودی کـه در بـالای سـیلندر قرار دارند، هوای داغ به سطح کاغذ دمیده شده و کاغذ تـا حـد اسـتاندارد خـشک میـشود . پـس از خشک شدن ،کاغذ به قسمت پاپریل منتقل شده و روی اسپول پیچیده می شود. 

پروسه تولید در کابین کنترل بوسیله سیستم PLC (کنترل کامپیوتری) نظارت میگردد. 

تامین آب، هوا و بخار به شرح زیر میباشد :  

آب مصرفی پس از تصفیه به مصرف واحدهای مختلف می رسد .هـوای مـصرفی توسـط دو دسـتگاه کمپرسور تولید شده و با فشار bar 8-9 به سالن تولید ارسال میشود.

بخار مـصرفی سـالن تولیـد از طریق واحد تأسیسات و بوسیله یکی از دو بویلر موجود در کارخانه تولیـد شـده و بـه سـالن ارسـال     می گردد، این بخار دارای فشارbar 12-16 می باشد. بخار تولید شـده پـس از مـصرف در سـیلندر خشک کن (Mg) تقطیر شده و مجدداً به قسمت تاسیسات برگشت داده میشود. 

فرایند وایندر (برش و بسته بندی) به شرح زیر میباشد : 

در بخش برش و بسته بندی کاغذ از بین دو استوانه (کلندر) عبور کرده و با فشار آنها کاغذ اتو شده که این عمل باعث نرم شدن و چسبیدن لایه های کاغذ می شود، سپس بسته به نیاز مشتری از نظر تک لایه یا دو لایـه و عـرض مـورد درخواسـت مـشتری کاغـذ بریـده و بـه صورت رول بـسته بنـدی می گردد. 

پس از کنترل رولها توسط واحد کنترل کیفیت محصول نهـایی بـه انبـار محـصول جهـت بـارگیری منتقل میشود. 

فرایند کنترل کیفیت در کارخانه تولید کاغذ تیشو به شرح زیر میباشد : 

واحد کنتـرل کیفیـت شـامل دو بخـش میکروبیولـوژی و آزمایـشگاه کاغـذ میباشـد کـه در بخـش میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی بر روی محصول  و خمیر وارده آزمایشهای لازم انجام میشود ، تجهیزات در این بخش شامل آون - انکوباتور چیلردار -چراغ بنزن - -تـرازوی دیجیتـال - بـن مـاری -کلنی کانترو اتوکلاو میباشد. 

در بخش آزمایشگاه کاغذ انواع آزمایشات مربـوط بـه کاغـذ مطـابق بـا اسـتاندارد ملـی 627 انجـام میگیرد که این آزمون ها شامل :

تعیین گراماژ - اندازه گیری PH کاغذ - تعیین رطوبت - مقاومتC.S.F - فرینس یا روانی -درصد خشکی - مقاوت تر- کرپCD -مقاومت  MD-ضخامت پروفایل گراماژ و رطوبت      PH سوسپانسیون خمیر و آب های مصرفی - زمان جذب آب- وجود یا عدم وجود ASH- OBA -درصد خاکستر- اندازه گیری کلر آزاد- انجام آزمون های لازم بر روی آب بویلر شامل سختی-PH-فسفات-سولفیت-TDS.

به نظر می رسد تنها موضوع قابل ذکر در خصوص نقطه ضـعف تکنولوژی هـای مرسـوم، تولیـد کاغـذ تیشو از ضایعات کشاورزی یا کاغذ و مقوا و نظایر آن باشد که حتما می بایـست دسـتگاه های فعلـی دارای آنچنان دقت بالایی باشند که بتوانند کلیه میکروب ها را از بین برده و یـک خمیـر یکنواخـت و بدون هرگونه آلودگی میکروبی را جهت مراحل بعد تحویل دهند. 


✔️ زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال


کارخانه تولید کاغذ تیشو

✳️ زمین و محوطه سازی مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو به قرار زیر می باشد :

 • زمین: 3000 مترمربع
 • خاک برداری و تسطیح : 3000 مترمربع
 • حصارکشی : 210 مترمربع
 • آسفالت و پیاده رو سازی : 600 مترمربع
 • ایجاد فضای سبز و روشنایی : 450 مترمربع

✳️ ساختمان سازی مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو به قرار زیر می باشد :

 • سالن توليد : 1000 مترمربع
 • انبار مواد اولیه: 364 مترمربع
 • انبار محصول : 342 مترمربع
 • ساختمان اداری و سرویس ها : 200 مترمربع
 • ساختمان نگهبانی : 50 مترمربع
 • رفاهی : 400 مترمربع

✔️ ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات کارخانه تولید انواع کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال


کارخانه تولید انواع کاغذ تیشو ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارخانه تولید کاغذ تیشو

✳️ ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد

 • دو ست دستگاه کاغذ سازی با فشار قالب مدل (zy1760 (: 2 دستگاه
 • دو ست دستگاه کاغذ سازی با سیستم کمک کردن : 2 دستگاه
 • سیستم ریزش آب : 1 دستگاه
 • سیستم کمپرسور هوا : 1 دستگاه
 • سیستم وکیوم : 1 دستگاه
 • سیستم تمیز کردن با فشار بالای آب : 1 دستگاه
 • سیستم آماده کردن مواد شیمیائی : 1 دستگاه
 • سیستم کنترل اتوماتیک : 1 دستگاه
 • لوازم آزمایشگاهی : 1 دستگاه

✳️ تاسیسات مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد

 • برق رسانی : kw 50
 • آب رسانی : سیستم لوله کشی
 • سوخت رسانی : تانک 2000 لیتری
 • وسائل سرمایش و گرمایش : کولر و بخاری
 • سایر : کپسول و تجهیزات تهویه

✳️ سوخت و برق مصرفی مورد نیاز سالانه کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد

 • برق مصرفی : 6000 کیلووات
 • آب مصرفی : 1500 مترمکعب
 • گاز : 1500 مترمکعب
 • گازوئیل : 6000 مترمربع

✔️ نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد :


✳️ نیروی انسانی اداری مورد نیاز کارخانه تولید کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد :

 • حسابداری : 1 نفر
 • کارمند اداری : 1 نفر
 • نگهبان : 1 نفر
✳️ نیروی انسانی تولیدی مورد نیاز کارخانه کاغذ تیشو با ظرفیت 3000 تن در سال به قرار زیر میباشد :
 • مدیرعامل : 1 نفر
 • مدیر تولید : 1 نفر
 • کارگر تولید : 4 نفر

✍️ جهت تهیه مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو ، با اطلاعات کاملا به روز با فرمت Word و PDF و با گزارش گیری نرم افزار کامفار ، جهت اخذ جواز تاسیس یا وام و تسهیلات بانکی ،با ما تماس بگیرید .


📚 دانلود فایل های طرح توجیهی تیپ تولید کاغذ تیشو

👈 توجه : کلیه ی طرح های تیپ یا آماده ، صرفا کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات و وام بانکی مناسب نمیباشند . جهت تهیه طرح توجیهی با کاربرد اجرایی و بانکی با ما تماس بگیرید.

فايل‌ها:
zipطرح توجیهی تولید کاغذ تیشو 89 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخپنج شنبه, 25 آبان 1396 14:26
حجم فايل 653.29 KB
دانلود 198

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

zipطرح توجیهی تولید کاغذ تیشو 116 صفحه داغ
نويسنده;امیر حبیبی
تاريخپنج شنبه, 25 آبان 1396 14:23
حجم فايل 3.65 MB
دانلود 377

برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.


صنایع سلولزی

© 2023 کلیه حقوق این وبسایت محفوظ میباشد.
Articles
Categories